№ 2 (29) (2017)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

СУТНІСТЬ I ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Іванович Барановський 3–13
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PDF
Олексій Олександрович Другов 14–20
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ I БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Дмитрівна Вовчак, Владислав Миколайович Бедненко 21–26
СУТНІСТЬ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Андрій Валерійович Cоловаров 27–33
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ PDF
Олександра Володимирівна Уткіна 34–38
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Ірина Володимирівна Тяжкороб, Любов Богданівна Євтух, Марія Миколаївна Лежан 39–44
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Новікова, Ірина Іванівна Гайдар 45–49

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Богдан Іванович Пшик 50–54
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИТЕЙЛУ І ЧИННИКІВ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Андрій Михайлович Демченко 55–61

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПРАКСЕОЛОГІЧНО-КАТАЛАКТИЧНІЙ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Миколаївна Боярко 62–68
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ В ЦІЛЯХ ПЛАНУВАННЯ PDF
Юрій Тарасович Кійко 69–74

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Роман Олегович Циганчук 75–79

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ PDF
Наталія Романівна Швець, Олександра Миколаївна Осадець 80–87
ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИТОСТІ I ТВОРЧОСТІ У ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Зінаїда Василівна Гіптерс 88–91
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ: МІЖНАРОДНИЙ I ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Юлія Володимирівна Кліпа 92–96