№ 3(18) (2013)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти PDF
Богдан Іванович Пшик 3-8
Фінансова стійкість адміністративно-територіальної одиниці як резерв забезпечення її фінансового потенціалу PDF
Лариса Степанівна Мартюшева, Інна Ільївна Алексєєнко 9-12
Проблеми і перспективи розвитку системи непрямого оподаткування в Україні PDF
Дмитро Володимирович Веремчук 13-18
Страхування екологічних ризиків та екологічне оподаткування як інструменти забезпечення якісних характеристик довкілля PDF
Олександр Леонідович Проценко 19-21
Ризик-менеджмент крізь призму сучасних фінансів PDF
Олександр Тихонович Євтух, Олександр Олександрович Євтух 22-25
Розвиток підприємництва у Львівському регіоні PDF
Наталія Петрівна Дребот 26-30
Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівському регіоні і напрями його оптимізації PDF
Наталія Петрівна Дребот, Олена Петрівна Сідельник 31-36
Роль соціальної політики в забезпеченні соціальної безпеки PDF
Наталія Григорівна Мехеда, Анатолій Іванович Маренич 37-42
Напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні PDF
Артем Петрович Білоног 43-47
Обгрунтування теоретико-методологічного інструментарія формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва 48-54
Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства PDF
Дмитро Леонідович Пирогов 55-61
Потенціал ділової репутації малих підприємств різних організаційно-правових форм PDF
Олена Сергіївна Дзямулич 62-65

Інвестиційно-інноваційний розвиток в Україні в умовах євроінтеграції

Сучасний стан інвестиційної привабливості територіальних та галузевих складових аграрної економіки Криму PDF
Бадирхан Абдулмуталімович Дадашев 66-70
Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України PDF
Вікторія Іванівна Гунько 71-74
Проблеми інноваційного розвитку України (на основі поглядів Івана Франка на поступ) PDF
Микола Васильович Одрехівський, Василь Петрович Яцишин 75-80
Системоутворювальні ознаки соціального інвестування, його роль у забезпеченні сталого регіонального розвитку PDF
Світлана Іванівна Богуславська 81-84
Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України PDF
Любов Валентинівна Чернявська 85-88
Інвестиційна стратегія розвитку суб’єктів господарювання PDF
Наталя Миколаївна Третяк 89-93

Фінансово-кредитне забезпечення розвитку економічних суб'єктів

Стан і перспективи розвитку державного фінансування АПК України PDF
Світлана Георгіївна Черемісіна 94-97
Ефективність застосування кредитно-інвестиційних інструментів у фінансуванні інноваційних проектів PDF
Микола Гаврилович Дмитренко, Ганна Миколаївна Чепелюк 98-102
Оцінка можливості фінансування підприємницьких проектів в Україні кредитними коштами PDF
Сергій Леонтійович Михайлюта, Олена Борисівна Данченко 103-106
Особливості використання договорів субконтрактингу як забезпечення при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу PDF
Олексій Миколайович Біломістний 107-112
Обґрунтування вибору надійних механізмів фінансування житлового будівництва та ефективності їх діяльності PDF
Тетяна Віталіївна Шевчук 113-117

Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах

Деякі аспекти подальшого розвитку банківського сектору
Микола Андрійович Вознюк, Ірина Миколаївна Вознюк-Богів 118-121
Проблеми маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку PDF
Cвятослав Володимирович Князь, Мар’яна Володимирівна Горун 122-127
Причини і наслідки відпливу іноземного капіталу з банківського сектору України: тенденції 2010–2013 років PDF
Віталій Васильович Рисін 128-134
Довіра як економічний актив бізнесу Private Banking PDF
Олексій Васильович Александров 135-140
Роздрібне банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспектива PDF
Анатолій Миколайович Харченко 141-145
Методичні підходи щодо покращення оцінки кредитоспроможності позичальників PDF
Ігор Володимирович Карбівничий 146-152
Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика
Олена Григорівна Головко, Євгенія Анатоліївна Олефір 153-158
Оцінка стану фінансової стійкості банку як одного з основних показників ефективності його діяльності PDF
Оксана Олександрівна Стороженко, Надія Степанівна Кухарук 159-163
Особливості функціонування своп-ліній між центральними банками PDF
Євгеній Миколайович Скок 164-169
Особливості та тенденції розвитку кредитної системи в умовах трансформації економіки PDF
Надія Володимирівна Рогожнікова 170-174
Стан правового регулювання фінансової безпеки банківського сектору економіки України PDF
Роман Сергійович Вовченко 175-180

Розвиток небанківських фінансових установ в Україні

Статистичний аналіз як інструмент виявлення взаємозв’язку між франшизою і величиною страхового тарифу PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко, Наталія Петрівна Рябоконь 181-185
Інвестиційних потенціал страхового ринку України PDF
Неля Григорівна Нагайчук 186-189
Інтеграція страхового ринку України у світовий ринок страхових послуг PDF
Ольга Геннадіївна Кузьменко 190-194
До питання про визначення поняття «фінансовий механізм недержавних пенсійних фондів» PDF
Олена Вікторівна Шабанова 195-198
Науково-методичний підхід до формування ефективних інвестиційних портфелів недержавних пенсійних фондів PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська 199-203
Феномен інвестиційної пастки і шляхи розв’язання проблеми PDF
Ольга Семенівна Гирик 204-207
Інститути спільного інвестування: природа, проблеми та перспективи розвитку PDF
Сергій Олександрович Криниця 208-214

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Історичні аспекти і сучасні підходи до розгляду значення креативного обліку в Міжнародних стандартах фінансової звітності PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва 215-221
Контролінг в управлінні вартістю підприємства: сучасна диспозиція і можливості впровадження в Україні PDF (Русский)
Петро Олексійович Куцик 222-227
Розвиток категорійно-понятійного апарату системи інформаційно-комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку PDF
Олена Леонідівна Біляченко 228-234
Концептуальні підходи до вартісного вимірювання в системі бухгалтерського обліку PDF
Наталія Миколаївна Бразілій 235-239
Організація обліково-аналітичного забезпечення управління накладними витратами підприємства PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Олексій Володимирович Іванюта 240-244
Методичні засади аналізу балансу банку PDF
Ольга Миколаївна Шинкаренко 245-250
Особливості проведення державного аудиту електронного середовища державних органів влади PDF
Андрій Миколайович Любенко 251-256
Методичне забезпечення аудиту як інструмент боротьби із шахрайством у кредитних спілках PDF
Олексій Дмитрович Круподер 257-260
Проблеми і перспективи розвитку автоматизації аудиту в Україні PDF
Алла Олександрівна Саюн 261-265
Оцінка якості фінансової звітності PDF
Олена Олексіївна Гончаренко 266-270
Особливості методики складання фінансової звітності страховими компаніями при застосуванні МСФЗ PDF
Олена Олексіївна Лаврова 271-275

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Динаміка мережних мір складності в умовах фінансових криз PDF
Вікторія Володимирівна Соловйова 276-280
Економетричне моделювання впливу видатків бюджету Харківської області на величину його планових доходів PDF
Ірина Іванівна Біломістна, Ганна Олександрівна Савченко, Анна Василівна Самкова 280-284
Про одну модель фінансової діяльності банківської установи PDF
Василь Петрович Яцишин 285-287
Послуги мобільного банкінгу та їхній захист PDF
Христина Омелянівна Засадна 288-291
Алгоритм безпечного здійснення інтернет-трансакцій на основі хешування он-лайн власного коду PDF
Аліна Анатоліївна Засядько, Оксана Володимирівна Клювак, Сергій Степанович Королюк 292-295

Менеджмент персоналу

Морфологія організаційних структур експортно-орієнтованих підприємств PDF
Cвятослав Володимирович Князь, Роксолана Богданівна Вільгуцька, Максим Михайлович Глущенко 296-299
Якість життя як основа для розвитку людського капіталу в умовах активізації глобалізаційних процесів PDF
Наталія Назарівна Завидівська, Ольга Ігорівна Завидівська 300-304
Системний підхід до формування іншомовної професійної комунікативної компетенції при підготовці фахівців із банківської справи PDF
Мирослава Емілівна Хуторна, Ольга Михайлівна Бартош 305-308