ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКУ НА ОСНОВІ ЇХ ДІАГНОСТИКИ

Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова, Марина Андріївна Шавлак

Анотація


Проаналізовано сутність процесу проведення діагностики проблемних ситуацій банку і банківської системи  в цілому. Обґрунтовано, що процес діагностики проблемних банківської системи є системним процесом, оскільки кожний етап цього процесу взаємопов’язаний із наступним, отримання результатів кожного аналізу (чи то ретроспективного стану, поточного і перспективного) є поступовими кроками, які методично та інформативно забезпечують один одного. Розроблено концептуальну діагностичну модель дослідження стійкості банківської системи України, побудовано моделі нестаціонарної динаміки ринку, моделі дослідження конкурентного середовища ринку банківських послуг, моделі виживаності та розповсюдження кризових явищ на банківському ринку.


Ключові слова


банківська система; діагностика; катастрофа; конкуренція; моделювання; проблемні ситуації; стійкість; бізнес-процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Samorodov, B. V. (2014). Obgruntuvannia protsesu diahnostyky problemnykh sytuatsii bankivskoi systemy [Justification diagnostic process problematic situations banking]. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy ta yii rehioniv: problemy nauky ta praktyky – Socio-economic development of Ukraine and its regions: the problems of science and practice: Proceedings of the International Scientific Conference (р. 50–59). Kharkiv : INZHEK [in Ukrainian].

Samorodov, B. V. (2012). Analiz ta vyznachennia sutnosti upravlinnia finansovym rozvytkom banku [Analysis and definition of the nature of the financial development bank]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice. (Issue 1 (12)), (p. 66–75). Kharkiv: HIBS UB NBU [in Ukrainian].

Samorodov, B. V. (2013).Upravlinnia finansovym rozvytkom banku : teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of financial development bank: theory, methodology, practice]. Doctor’s thesis. Kyiv : Universytet bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy [in Ukrainian].

Samorodov, B. V., & Hoyhman, N. I. (2014). Problemni sytuatsii bankivskoi systemy ta pidkhody do protsesu yikhnoi diahnostyky [Problematic situation of the banking system and process approaches to their diagnosis]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – The Journal of Zhytomyr State Technological University, 3 (69), 213–218 [in Ukrainian].

Trydid, O. M., Samorodov, B. V., & Hoikhman, M. I. (2014). Identyfikatsiia problemnykh sytuatsii v bankivskii diialnosti z urakhuvanniam asymetrii danykh [Identification of problem situations in banking given the asymmetry of information]. Chasopys ekonomichnykh reform – Journal of economic reforms, 3 (15), 63–76 [in Ukrainian].

Samorodov, B. V., & Hoikhman, N. I. (2014). Alhorytmizatsiia protsesu diahnostyky problemnykh sytuatsii bankivskoi systemy [Algorithmic process diagnostic problem situations banking]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 2 (29), 161–172 [in Ukrainian].

Samorodov, B. V., & Hoikhman, N. I. (2014). Identyfikatsiia problemnykh sytuatsii bankivskoi systemy na osnovi diahnostuvannia osnovnykh pokaznykiv yii diialnosti [Identification of problem situations banking system based on diagnosis of major performance indicators]. Finansy, oblik i audit – Finance, accounting and auditing, 2 (24), 131–146 [in Ukrainian].

Kuznietsova, A. Ia., & Dzhulai, V. O. (2012). Antykryzove upravlinnia v bankivskomu sektori ekonomiky Ukrainy: stan, problemy i perspektyvy [Crisis management in the banking sector in Ukraine: state, problems and prospects]. Kyiv : UBS NBU [in Ukrainian].

Serhiienko, O. A., Filatova, L. D., & Soldatova, Ia. Iu. (2015). Modeliuvannia vyzhyvanosti ta rozpovsiudzhennia kryzovykh sytuatsii na bankivskomu rynku Ukrainy [Modeling survival and proliferation crises in the banking market Ukraine]. Problemy ekonomiky – Problems of Economics. (Issue 1), (pp. 372–381). Kharkiv: NDTs Industrialnykh problem rozvytku NAN Ukrainy, VD «INZhEK» [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from www.bank.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Самородов Б. В. Обґрунтування процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи / Б. В. Самородов // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22–23 травня 2014 р.). – Харків : «ІНЖЕК», 2014. – С. 50–59.

Самородов Б. В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б. В. Самородов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 66–75.

Самородов Б. В. Управління фінансовим розвитком банку : теорія, методологія, практика: дис. … доктора економ. наук : 08.00.08 / Самородов Борис Вадимович. – Київ : Університет банківської справи Національного банку України, 2013. – 562 с.

Самородов Б. В. Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики / Б. В. Самородов, Н. І. Гойхман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2014. – № 3 (69). – С. 213 – 218.

Тридід О. М. Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних / О. М. Тридід, Б. В. Самородов, Н. І. Гойхман // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 3 (15). – С. 63 – 76.

Самородов Б. В. Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи / Б. В. Самородов, Н. І. Гойхман // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 2 (29). – С. 161 – 172.

Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності / Б. В. Самородов, Н. І. Гойхман // Фінанси, облік і аудит. – 2014. – № 2 (24). – С. 131 – 146.

Кузнєцова А. Я. Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи : монографія / А. Я. Кузнєцова, В. О. Джулай. – К. : УБС НБУ, 2012. – 202 с.

Сергієнко О. А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України / О. A. Сepгієнкo, Л. Д. Філатова, Я. Ю. Солдатова // Проблеми економіки. – Харків : НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД «ІНЖЕК», 2015. – № 1. – С. 372 – 381.

Офіційний сайт Національного банку Укрaїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.uaПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова, Марина Андріївна Шавлак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х