УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Марина Сергіївна Татар

Анотація


Розглянуто сутність і види банківських ризиків. Удосконалено систему управління банківськими ризиками в умовах посилення інтеграційних і дезінтеграційних процесів в Україні, що сприятиме мінімізації негативного впливу ризиків на результати діяльності окремого банку і банківської системи загалом. Запропонована система управління банківськими ризиками складається з аналізу передумов виникнення ризикової ситуації та реалізації процесу управління за допомогою застосування ефективних методів управління, які включають методи уникнення банківських ризиків та методи прийняття банківських ризиків.

Ключові слова


банківські ризики; інтеграційні та дезінтеграційні процеси; кредитний ризик; система управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy, zatverdzheni postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 r. № 361 [Guidelines on the organization and operation of riskmanagement in Ukraine banks, approved by the National Bank of Ukraine from August 22004, Number 361]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04[in Ukrainian].

Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv», zatverdzheni postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 15.03.2004 r. № 104 [Guidelines for the inspection of banks risk assessment system, approved by the National Bank of Ukraine of from March 15 2004, Number 104]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986 [in Ukrainian].

Bobyl, V. V. Obgruntuvannya instrumentiv upravlinnya bankivskymy ryzykamy v umovah finansovoi kryzy [Justification of banking risk management tools in financial crisis]. (n.d.). www.irbis-nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Bondarenko, L. A. (2007). Ryzyk-menedzhment kredytnoi dyialnosti komertsiynogo banku [Credit Risk Management of Commercial Bank]. Candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv National Economic University [in Ukrainian].

Danich, V. M., &Tatar, M. S. (2015). Patterny povedinky subiektiv gospodaruvannia v umovah dezintegratsiinyh protsesiv [Patterns of behavior of economic entities in terms of disintegration processes]. Prikladnye aspekty modelirovaniya social'no-ehkonomicheskih sistem – Applied modeling aspects of socio-economic systems. (pp. 446-458). Berdyansk: Tkachuk A.V. [in Ukrainian].

Prymostka, L. O. (Eds.), Chub, M. P., & Karcheva, G. T. (2011). Upravlinya bankivskymy ryzykami [Banking risk management]. Kyiv: Kyiv National Economic University [in Ukrainian].

Epifanov, A. A., Vasilieva, T. A., Kozmenko, S. M. et al. (2012). Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii [Risk management of basic banking]. Upravlinya ryzykami bankiv - Risk management. (Vols. 1). Sumy : DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].

Shvets, N. R. (2012). Udoskonalennia system upravlinnia bankivskymy ryzykami u svitli posylennia globalizatsiynyh ta kryzovyh yavyshch u sviti [Improving management of banking risks in conditions of globalization and strengthening the global crisis]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy –Proceedings of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, 433–445 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Alfa-Banku [Official site of Alfa-Bank] (n.d.). www.alfabank.ua. Retrieved from https://www.alfabank.ua/ru/about.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : затверджено постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : затверджено постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986

Бобиль В. В. Обґрунтування інструментів управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л. А. Бондаренко. – Київ : КНЕУ, 2007. – 23 с.

Даніч В. М. Патерни поведінки суб’єктів господарювання в умовах дезінтеграційних процесів / В. М. Даніч, М. С. Татар //Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: монография. – Бердянск : Ткачук А. В., 2015. — С. 446–458.

Примостка Л. О. Управління банківськими ризиками : навч. посібн. / Л. О. Примостка, М. П. Чуб, Г. Т. Карчева ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2011. – 600 с.

Управління ризиками банків : монографія : у 2 т. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – 283 с.

Швець Н. Р. Удосконалення систем управління банківськими ризиками у світлі посилення глобалізаційних та кризових явищ у світі // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. – № 1. – 2012. – С. 433–445.

Офіційний сайт Альфа-Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.alfabank.ua/ru/about.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Марина Сергіївна Татар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х