ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Юлія Володимирівна Жежерун

Анотація


Присвячено дослідженню сутності поняття «ресурсна база банку» і висвітленню основних науково-теоретичних засад формування ресурсної бази банку. Проведено аналіз динаміки і структури фінансових ресурсів банків України. Виявлено природу проблем формування ресурсної бази банків.


Ключові слова


банк; ресурсна база; формування; банківські ресурси; пасиви.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseienko, M. D. (2002). Kapital banku: pytannia teorii i praktyky: monohrafiia [Capital of the bank: theory and practice: monograph]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Vasiurenko, O. V., & Fedosik, I. M. (2002). Resursnyi potentsial komertsiinoho banku [Resource potential of the commercial bank]. Bankivska spravaBanking, 1, 58–64 [in Ukrainian].

Vozhzhov, A. P. (2003). Formuvannia resursiv komertsiinykh bankiv [Formation the resources of the commercial banks]. Finansy UkrainyFinance of Ukraine, 1, 116–129 [in Ukrainian].

Dovhan, Zh. M. (2006). Resursy komertsiinoho banku: formuvannia ta upravlinnia [Resources of the commercial bank: development and management]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : KNU im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Mochernyi, S. V. (Eds.). (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Encyclopedia of economic]. Kyiv : Akademiia [in Ukrainian].

Zahorodnii, A. H., & Vozniuk, H. L. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Dictionary of the financial and economic]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Zemliachov, S. V. (2009). Sutnist, dzherela formuvannia ta znachennia resursnoi bazy komertsiinykh bankiv [The essence, sources and value the resource base of the commercial banks]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_3/Magazine_03_09_st12_pp68-74.pdf [in Ukrainian].

Kyselev, V. V. (1997). Upravlenye bankovskym kapytalom (teoryia y praktyka) [Management of banking capital (theory and practice)]. Moscow : Еkonomika [in Russian].

Koval, S. L. (2004). Formuvannia finansovykh resursiv komertsiinykh bankiv [Formation the financial resources of the commercial banks]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 7, 110–115 [in Ukrainian].

Lutsiv, B. L., & Tymkiv, A. O. (2010). Investytsiina polityka bankiv [Investment policy of the banks]. Ternopil : Ekon. Dumka [in Ukrainian].

Mishchenko, V. I., Slavianska, N. H., & Koreneva, O. H. (2007). Bankivski operatsii [Banking]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Moroz, A. M. (Eds.), Savluk, M. I., Pukhovkina, M. F. et al. (2000). Bankivski operatsii [Banking]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Ryd, E., Kotter, R., Hyll, E. et al. (1991). Kommercheskye banky [Commercial banks]. Moscow : SP «Kosmopolys» [in Russian].

Dolan, E. Dzh. (1994). Denhy, bankovskoe delo y denezhno-kredytnaia polytyka [Money, banking and monetary policy]. V. Lukashevych, & M. Yartsev (Eds.). (V. Lukashevych, Trans), Sankt-Peterburh : «Sankt-Peterburh orkestr» [in Russian].

Polfreman, D., & Ford, F. (1996). Osnovu bankovskoho dela [Basics of banking: textbook]. (A. Doroshenko, Trans). Moscow : INFRA-M [in Russian].

Drohorub, I. V. (2014). Vzaiemozviazok definitsii «finansovi resursy banku», «resursy banku», «resursna baza banku» [Relationship definitions of «financial resources of the bank», «bank resources», «resource base of banks»]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» Scientific Proceedings of the National University «Ostroh Academy». (Issue 25), (p. 104–108). Ostroh : Vydavnytstvo Natsionalnyi universytetu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Site of National Bank of Ukraine]. (n.d.). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики : монографія / М. Д. Алексеєнко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 31 с.

Васюренко О. В. Ресурсний потенціал комерційного банку / О. В. Васюренко, І. М. Федосік // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 58–64.

Вожжов А. П. Формування ресурсів комерційних банків / А. П. Вожжов // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 116–129.

Довгань Ж. М. Ресурси комерційного банку: формування та управління : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Ж. М. Довгань ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 19 с.

Економічна енциклопедія / [відп. ред. С. В. Мочерний та ін.]. – Київ : Видав, центр «Академія», 2000. – 863 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072 с.

Землячов С. В. Сутність, джерела формування та значення ресурсної бази комерційних банків [Електронний ресурс] / С. В. Землячов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_3/Magazine_03_09_st12_pp68-74.pdf.

Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика) / В. В. Киселев. – Москва : Экономика, 1997. – 256 с.

Коваль С. Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків / С. Л. Коваль // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 110–115.

Луців Б. Л. Інвестиційна політика банків : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 266 с.

Міщенко В. І. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренева. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 796 с.

Мороз А. М. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза]. – Київ : КНЕУ, 2000. – 384 с.

Коммерческие банки / [Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др.]. – Москва : СП «Космополис», 1991. – 501 с.

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан ; пер. с англ. В. Лукашевича и др. ; под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб. : «Санкт-Петербург оркестр», 1994. – 496 с.

Полфреман Д. Основы банковского дела : учебник / Д. Полфреман, Ф. Форд ; пер. с англ. А. Дорошенко. – Москва : ИНФРА-М, 1996. – 622 с.

Дрогоруб І. В. Взаємозв’язок дефініцій «фінансові ресурси банку», «ресурси банку», «ресурсна база банку» / І. В. Дрогоруб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 104–108. – (Серія «Економіка»).

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Юлія Володимирівна Жежерун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х