ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Каріна Вячеславівна Далгич

Анотація


Розглянуто і проаналізовано теоретичні засади інституційного розвитку банківської системи України, сучасний стан розвитку банківської системи України в інституційному аспекті, виокремлено основні характеристики інституційної структури банківської системи України, окреслено необхідні інституційні зміни задля сталого розвитку банківської системи та економіки України.


Ключові слова


інститут; банківська система; інституційний розвиток; інституційне середовище; конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuklinova, T. V. (2007). Rozvytok malykh ta serednikh pidpryiemstv: problemy analizu ta efektyvnosti [Development of small and medium enterprises: problems of analysis and effectiveness]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Ekonomichni nauky» – Herald of Khmelnytsky National University. Series: «Economics», 4 (1), 193–196 [in Ukrainian].

Raievnieva, O. V. (2006). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Managing of the enterprise development: methodology, tools, models.]. Kharkiv : INZhEK [in Ukrainian].

Shumbravska, O. V. (2005). Stalyi ekonomichnyi rozvytok: poniattia i napriamky doslidzhennia [Sustainable economic development: concept and direction of research]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 36-42 [in Ukrainian].

Karcheva, H. T. (2012). Efektyvnist funktsionuvannia ta perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [The efficiency of the operation and prospects of the banking system of Ukraine]. Kyiv : Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Povoroznyk, V. O. (2006). Instytutsiini zminy v umovakh transformatsiinoi ekonomiky Ukrainy [Institutional changes in the conditions of transformation economy of Ukraine]. Kyiv : KNU im. T.Shevchenka [in Ukrainian].

Brovkina, N. E. (2013). Zakonomernosti i perspektivy razvitiia kreditnoho rynka v Rossii: [Patterns and prospects of development of the credit market in Russia]. Moscow : Knorus [in Russian].

Reshetylo, V. P. (Eds.), Stadnyk, H. V., Ostrovskyi, I. A. et al. (2013). Reshetylo Instytutsiini faktory stiikoho rozvytku rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Institutional factors of sustainable development of regional socio-economic systems]. Kharkiv : KhNAMH [in Ukrainian].

Silin, V. V., & Ulitskaia, N. M. (2012). Institutsionalnaia ekonomika [Institutional Economics]. Moscow : Moskovskaia akademiia rynka truda i informatsionnykh tekhnolohii [in Russian].

Skvortsova, H. (2010). Strukturnye i institutsionalnye faktory ekonomicheskoho rosta [Structural and institutional factors of economic growth]. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia – World Economy and International Relations, 3, 73–81 [in Russian].

Mantsurov, I. H. (2011). Instytutsiine planuvannia v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Institutional planning system of state regulation of the economy]. Kyiv : NDEI [in Ukrainian].

Turchina, S. H. (2012). Teoretychni pidkhody do analizu zviazku instytutsiinoho seredovyshcha z innovatsiinoiu diialnistiu [Theoretical approaches to the analysis of the connection of institutional environment and innovative activity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment» – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series «Economics and Management». [Issue 3 (51)], (114–117). Sumy : Sumy National Agrarian University [in Ukrainian].

Kovalenko, Yu. M. (2011). Sutnist instytutsiinoho seredovyshcha finansovoho sektoru ekonomiky [The essence of the institutional environment of the financial sector]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 1 (23), 92–97 [in Ukrainian].

Chubar, O. H. (2013). Instytuty ta instytutsionalne seredovyshche: teoretychni uzahalnennia zasad ekonomichnoho rozvytku [Institutions and institutional environment: theoretical generalization of the principles of economic development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika». – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series «Economics». [Issue 3 (40)], (98–104). Uzhhorod : Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Somyk, A. V. (2013). Chynnyky doviry do bankiv v Ukraini [Factors confidence in banks in Ukraine]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Bulletin of Ukrainian Academy of Banking, 2 (35), 37–42 [in Ukrainian].

Shkliar, A. I. (2016). Funktsionalni problemy systemy harantuvannia vkladiv v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Functional problems deposit insurance system in Ukraine and their solutions]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, (651), 28–43 [in Ukrainian].

Dyba, L. M. (2015). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti roboty bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Ways for improving the efficiency of the banking system of Ukraine in terms of European integration processes]. Economic Bulletin University – Ekonomichnyi visnyk universytetu, 24/1, 118–123 [in Ukrainian].

Kornyliuk, R. V. (2010). Naslidky ekspansii inozemnykh bankiv u natsionalni bankivski systemy [The consequences of the expansion of foreign banks in the national banking system]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of the banking system of Ukraine. (Issue 28), (148–155). Sumy : DVNZ «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy» [in Ukrainian].

Kotliarevskyi, Ya. V., & Panasenko, H.O. (2015). Rol instytutu bankivskoho obudsmena u pidvyshchenni doviry kliientiv do bankiv [The role of the banking institution obudsmena in increasing customer confidence in banks]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 11, 88–95 [in Ukrainian].

Smahin, V. L. (2008). Formuvannia ta rozvytok finansovoho rynku v umovakh transformatsii ekonomiky [Formation and development of the financial market in the conditions of economic transformation]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kuzminov, Ya., Radaev, V., Yakovlev, A., & Yasin, E. (2005). Instituty: ot zaimstvovaniia k vyrashchivaniiu [Institutions from borrowing to growing]. Voprosy ekonomiki – Questions of economy, 5, 5–27 [in Russian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Omelchenko, A. M. (2010). Prysutnist inozemnykh bankiv na ukrainskomu rynku: problemy i rishennia [The presence of foreign banks in the Ukrainian market: problems and solutions] Bankivska sprava – Banking, 2, 14-19 [in Ukrainian].

Iukhymenko, T. V. (2015). Suchasni vektory rozvytku bankivskoho sektoru v Ukraini ta sviti [Modern vectors of the development of the banking sector in Ukraine and abroad]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State, 10, 130–133 [in Ukrainian].

Melnychenko, V. I. (2009). Instytutsiinyi rozvytok na rivni rehionu [Institutional Development at the regional level]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].

Reshetylo, V. P. (Eds.), Stadnyk, H. V., Ostrovskyi, I. A. et al. (2013). Reshetylo Instytutsiini faktory stiikoho rozvytku rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Institutional factors of sustainable development of regional socio-economic systems]. Kharkiv : KhNAMH [in Ukrainian].

Prymierova, O. K. (2011). Intehratsiia bankivskoi systemy yak orhanizatsiina innovatsiia i potreba rozvytku svitovoho finansovoho rynku [Integration of the banking system as an organizational innovation and the need of the global financial market]. Problemy nauky Problems of science, 5, 31–37 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Куклінова Т. В. Розвиток малих та середніх підприємств: проблеми аналізу та ефективності / Т. В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007.
– № 4, n. 1. – С. 193–196. – (Серія «Економічні науки»).

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / Раєвнєва О. В. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

Шумбравська О. В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження / О. В. Шумбравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36–42.

Карчева Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Ганна Тимофіївна Карчева. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 520 с.

Поворозник В. О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України / В. О. Поворозник. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – 19 с.

Бровкина Н. Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в России : монография / автор. – Москва : Кнорус, 2013. – 248 с.

Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський та ін. ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 241 с.

Силин В. В. Институциональная экономика / В. В. Силин, Н. М. Улицкая. – Москва : Моск. акад. рынка труда и информ. техн. 2012. – 82 с.

Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы экономического роста / Г. Скворцова // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 3. – С. 73–81.

Манцуров І. Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки : монографія / І. Г. Манцуров. – Київ : НДЕІ, 2011. – 655 с.

 Турчіна С. Г. Теоретичні підходи до аналізу зв’язку інституційного середовища з інноваційною діяльністю / С.Г. Турчіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2012. – Вип. 3 (51). – С. 114–117. – (Серія «Економіка і менеджмент»).

 Коваленко Ю.М. Сутність інституційного середовища фінансового сектору економіки / Ю. М. Коваленко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1 (23). – С. 92–97.

Чубарь О. Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку / О. Г. Чубарь // Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2013. – Вип. 3 (40). – С. 98–104. – (Серія «Економіка»).

Сомик А. В. Чинники довіри до банків в Україні / А. В. Сомик // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (35). – С. 37–42.

Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення / А. І. Шкляр // Економіка України. – 2016. – № 2 (651). – С. 28–43.

Диба Л. М. Шляхи підвищення ефективності роботи банківської системи України в умовах євроінтеграційних процесів / Л. М. Диба // Економічний вісник університету. – 2015. – № 24/1. – С. 118–123.

Корнилюк Р. В. Наслідки експансії іноземних банків у національні банківські системи / Р. В. Корнилюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010. – Вип. 28. – С. 148–155.

Котляревський Я. В. Роль інституту банківського обудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків / Я. В. Котляревський, Г. О. Панасенко // Фінанси України. – № 11. 2015. – С. 88–95.

Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформації економіки : монографія / В. Л. Смагін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 232 с.

Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 5–27.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Омельченко А. М. Присутність іноземних банків на українському ринку: проблеми і рішення / А. М. Омельченко // Банківська справа. – 2010. – № 2. – С. 14–19.

Юхименко Т. В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі  / Т. В. Юхименко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 130–133.

Мельниченко В. І. Інституційний розвиток на рівні регіону : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. І. Мельниченко. – Київ : НАДУ, 2009. – 88 с.

Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський та ін. ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харків нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 241 с.

Примєрова О. К. Інтеграція банківської системи як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку / О. К. Примєрова // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 31–37.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Каріна Вячеславівна Далгич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х