ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Анатолій Іванович Маренич

Анотація


Охарактеризовано вплив сучасних соціально-економічних процесів на розвиток вищої освіти в Україні, розглянуто їхні позитивні і негативні наслідки, окреслено основні завдання цього розвитку. Запропоновано методику розроблення конкурентної стратегії ВНЗ та алгоритм її реалізації. Формалізовано процедури розрахунків окремих показників ефективності освітніх послуг. Намічено шляхи для впровадження наукових результатів зі створення конкурентоспроможних освітніх систем.

Ключові слова


вищий навчальний заклад; соціально-економічна трансформація; ринкова турбулентність; конкурентоспроможність; конкурентна стратегія; ринкові чинники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 № 1556-VII (1556-18) «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education» from July 1 2014, № 1556-VII (1556-18)]. (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 28.11.2014 № 1/9-616 «Shchodo optymizatsii merezhi vyshchykh navchalnykh zakladiv» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine from November 28 2014, № 1/9-616 «For optimizing networks of higher education institutions»].(n.d.). mon.gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua/tsontent/Osvita/.../lmon-1-9-616-28112014.pdf [in Ukrainian].

Dovidnyk VNZ [Handbook of higher educational institutions]. (n.d.). osvita.ua. Retrieved from http://osvita.ua/vnz/guide/ [in Ukrainian].

Ansoff, Y. (1989). Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management]. Moscow : Ehkonomika [in Russian].

Dehj, D. (2002). Strategicheskij marketing [Strategic marketing]. Moscow : EHKSMO-Press [in Russian].

Ovechkina, E. A. (2002). Marketingovoe planirovanie [Marketing planning]. Kyiv : MAUP [in Ukrainian].

Porter, M. (1997). Stratehiya konkurentsiyi [The strategy of competition ] / (A. Oliynyk, & R. Skil'skyy, Trans). Kyiv : Osnovy [in Ukrainian].

Redchenko, K. I. (2003). Stratehichnyy analiz u biznesi [Strategic analysis of business]. (2nd ed., rev.). L'viv : Novyy Svit [in Ukrainian].

Shershn'ova, Z. Ye. (2004). Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. (2nd ed., rev.). Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Bejker, M. (Eds.). (2002). Teoriya marketinga [Marketing Theory]. St. Petersburg : Piter [in Russian].

Chubakov, G. N. (1995). Strategiya cenoobrazovaniya v marketingovoj politike predpriyatiya [Pricing strategy in the marketing policy of the enterprise]. Moscow : YNFRA-M [in Russian].

Shcherban', V. M. (2003). Napryamy stratehichnoho rozvytku vyshchoho navchal'noho zakladu [Areas of strategic development of higher education]. Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial'nykh vidnosyn federatsiyi profspilkok Ukrayiny – Journal of the Academy of Labor and Social Relations Federation of Trade Unions of Ukraine, 1, 107–112 [in Ukrainian].

Yahodka, A. H. (2000). Sotsial'na infrastruktura i polityka [Social infrastructure and politics]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (1556-18) «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2014 № 1/9-616 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mon.gov.ua/content/Освіта/.../lmon-1-9-616-28112014.pdf.

Довідник ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/guide.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Дэй Д. Стратегический маркетинг / Д. Дэй. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.

Овечкина Е. А. Маркетинговое планирование : конспект лекций / Е. А. Овечкина. – К. : МАУП, 2002. – 264 с.

Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільский. – К. : Основи, 1997. – 390 с.

Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посібник / К. І. Редченко. – [2-ге вид., доповн.]. – Львів : Новий Світ, 2003. – 272 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і доповн.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – 464 с.

Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия : метод. пособие / Г. Н. Чубаков. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 224 с.

Щербань В. М. Напрями стратегічного розвитку вищого навчального закладу / В. М. Щербань // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілкок України. – 2003. – № 1. – С. 107–112.

Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посібник / А. Г. Ягодка. – К. : КНЕУ, 2000. – 212 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Анатолій Іванович Маренич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х