ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СИСТЕМНОГО БАНКУ

Надія Орестівна Мельник

Анотація


Розвиток банківського сектору економіки призвів до виникнення проблем високої якості і точності аналізу результатів їхньої діяльності.  На основі структури комерційних банків та інформаційного змісту заяв цих організацій вибирають або розробляють методики аналізу та відбору інформації з мінімальним ризиком втрат. Усі ці переваги є основою інтелектуальної системи з використанням методів штучного інтелекту.

Ключові слова


системний банк; інформаційна система; ризик; інформація; штучний інтелект; факторний аналіз; кластерний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamik, B. P. (2007). Tsentralnyi bank i hroshovo-kredytna polityka [The Central bank and monetary policy]. Ternopil : Carteblanche [in Ukrainian].

Demkivskiy, A. V. (2007). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv : Dakor [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro banky i bankivsku diialnist» vid 07.12.2000 № 2121-III [The Law of Ukraine on banks and banking activities from December 7 2000, № 2121-III]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 [in Ukrainian].

Kosova, T. D. (2008). Analiz bankivskoi diialnosti [Analysis of bank activity]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Krilova, V. (2007). Prozorist bankivskoi systemy: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [The transparency of the banking system: world experience and Ukrainian perspective]. Bankivska sprava Banking, 3, 20–34 [in Ukrainian].

Mischenko, V., & Krotyuk, V. (2004). Tsentralni banky: orhanizatsiino-pravovi zasady [Central banks: organizational and legal principles]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Chubukova, I. A. (2006). Data Mining. www.booksgid.com. Retrieved from http://www.booksgid.com/network_technologies/14425-kurs-lekcijj-intuit-po-data-mining.html [in Ukrainian].

Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy «Metodychni vkazivky provedennia parametriv analitychnoho obliku» vid 17.06.97 № 191 [Resolution of the National Bank of Ukraine «Guidance on the conduct analytical account settings» from June 17 1997, № 191]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0191500-97 [in Ukrainian].

Mischenko, V. I, Slav'yanska, N. G., Koreneva, O. G. et al. (2006). Bankivski operatsii [Bank transactions]. V. I. Mischenko, & N. G. Slav'yanska (Eds.). Kyiv : Znannia. Retrieved from http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BS/Koreneva_007.pdf [in Ukrainian].

Tkachenko, R., Tkachenko, P., Tkachenko, O., & Schmitz, J. (2007). Geometrical of transformation machine. Komp’iuterni nauky ta informatsiini tekhnolohiiComputer sciences and information technologies: Proceeding of the International conference. (P. 52–53). Lviv : PP «Vezha i Ko» [in Ukrainian].

Tkachenko, O., Tkachenko, R., Hirniak,Yu., Ivakhiv, O., & Mushenyk, P. (2011). Rule-based Fuzzy System of Improved Accuracy. Innovationin Mechanical Engineering – Shaping the Future: Proceeding of the 56-th International Colloquium. (P. 1–6). Ilmenau :University of Technology [in Germany].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 397 с.

Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А. В. Демківський. –Київ : Дакор, 2007. – 528 c.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Т. Д. Косова. – Київ : Центр учбовоїлітератури, 2008. – 486 с.

Крилова В. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи / В.Крилова // Банківська справа. – 2007. – № 3. – C. 20–34.

Міщенко В. Центральні банки: організаційно-правові засади: учбовий посібник / В. Міщенко, В. Кротюк. – Київ : Знання, 2004. – 372 с.

Чубукова И. А. Data Mining: Курс лекций [Електронний ресурс] / И. А. Чубукова // Интернет-университет INTUIT. – 2006. – 328 с. – Режим доступу : http://www.booksgid.com/network_technologies/14425-kurs-lekcijj-intuit-po-data-mining.html.

Постанова Національного банку України «Методичні вказівки про ведення параметрів аналітичного обліку» від 17.06.97 № 191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0191500-97.

Міщенко В. І. Банківські операції: підручник [Електронний ресурс] / [Міщенко В. І., Слав'янська Н. Г., Коренева О. Г. та ін.] ; за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав'янської. – Київ : Знання, 2006. – 727 с. – Режим доступу :http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BS/Koreneva_007.pdf.

Tkachenko R. Geometrical transformation machine / R. Tkachenko, P. Tkachenko, O. Tkachenko, J. Schmitz // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали міжнародної конференції (CSIT 2007) (Львів, 27–29 вересня 2007 р.). – Львів: ПП «Вежа і Ко», 2007. – C. 52–53.

Tkachenko O. Rule-based Fuzzy System of Improved Accuracy / O. Tkachenko, R. Tkachenko,  Yu. Hirniak,  O. Ivakhiv, P. Mushenyk // Innovationin Mechanical Engineering – Shaping the Future: Proceeding of the 56-th International Colloquium (Ilmenau, 12-16 September 2011). – Ilmenau : University of Technology, 2011. – P. 1–6.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Надія Орестівна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х