ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Руслана Казимирівна Шурпенкова

Анотація


Розглянуто сутність і види евристичних методів аналізу господарської діяльності. Визначено їхні переваги і недоліки. Наведено основні етапи проведення аналізу господарської діяльності за допомогою евристичних методів дослідження.

Проаналізовано сутність психологічних методів управління як системи заходів активізації діяльності трудового колективу. Виділено найбільш дієві евристичні методи з урахуванням особливостей трансформаційних процесів виробництва. Звернено увагу на особливу ефективність методів управління внутрішньогруповими процесами та індивідуально-особистісною поведінкою.

Ефективне управління вимагає поєднання та використання всієї сукупності методів впливу на процес формування і розвитку індивідів та колективу. Особливого значення набувають евристичні методи управління, тому розглянуто їхню суть і специфіку.

Ключові слова


евристичні методи; прийоми; аналіз; господарська діяльність; класифікація; підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hirnyak, O. M., & Ladanovskyy, P. P. (2005). Menedzhment [Management]. Lviv : Magnolia Plus [in Ukrainian].

Zavadsky, J. S. (2001). Menedzhment [Management]. (Vols. 1). Kyiv : Yevropeiskyi universytet [in Ukrainian].

Zavadsky, J. S. (1985). Orhanizatsiia i psykholohiiau pravlinnia trudovymy kolektyvamy [Organization and management psychologylabor collectives]. Kyiv : Vintage [in Ukrainian].

Orban-Lembryk, L. E. (2003). Psykholohiiau pravlinnia [Psychology of management]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Serdyuk, O. D. (2004). Teoriia ta praktyka menedzhmentu [Theory and practice of management]. Kyiv : Professional [in Ukrainian].

Chmil, F. I. (2003). Menedzhment[ Management]. Kyiv : Vyshchashkola [in Ukrainian].

Kindratska, G. I. (2010). Stratehichnyi menedzhment [Strategic Management]. (2nd ed., rev.). Kyiv : Znannia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гірняк О. М. Менеджмент : підручник для студ. вищ. закл. освіти / О. М. Гірняк, П. П. Ладановський. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 352 с.

Завадський Й. С. Менеджмент / Й. С. Завадський.– Київ : Європейський університет, 2001. – Т. 1. – 542 с.

Завадський Й. С. Організація і психологія управління трудовими колективами / Й. С. Завадський. – Київ : Урожай, 1985. – 157 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568 с.

Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту : навч. посіб. / О. Д. Сердюк. – Київ : Професіонал, 2004. – 432 с.

Хміль Ф. І. Менеджмент : підручник / Ф. І. Хміль. – Київ : Вища шк., 2003. – 330 с.

Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ: Знання, 2010. – 406 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Руслана Казимирівна Шурпенкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х