Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку

Nataliia Drebot

Анотація


Основне завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків із ринку.

Аналіз законодавчих основ функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дозволить не тільки глибше зрозуміти його призначення і зміст діяльності, а й виявити розв’язанні проблеми правового регулювання його діяльності, розробити пропозиції і визначити напрями вдосконалення управлінської діяльності, а також подальшого реформування як організаційної, так і змістовної складових.

Проаналізовано стан депозитного портфеля банківських установ, дані про вклади фізичних осіб – учасників ФГВФО за 2001–2014 роки, динаміку учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2001–2015 рр., динаміку зростання гарантованої суми відшкодувань і фінансових ресурсів (грошового резерву) Фонду.

Для забезпечення ефективної діяльності Фонду схема гарантування вкладів повинна бути побудована так, щоб не стимулювати банки і вкладників до безвідповідальної поведінки, бути достатньою для покриття втрат фінансово менш забезпечених і обізнаних вкладників, забезпечувати довіру вкладників до банківської системи та запобігати банківській паніці. Зокрема, обґрунтовано доцільність:

-     підвищення розміру цільового коефіцієнта наповнення грошового резерву системи гарантування вкладів;

-     удосконалення процедури виплати відшкодувань за вкладами шляхом диференціації відшкодування вкладів і визнання депозитних вкладів у вітчизняних кредитних установах недоступними не з моменту призначення ліквідатора (або ухвалення рішення про ліквідацію), а з того часу, коли банк, порушуючи умови договору, певний час затримує виплату коштів вкладникові;

-     приєднання Ощадбанку до учасників Фонду;

-     переходу до диференційованих ставок за внесками банків до Фонду залежно від привабливості банків з позиції вкладників, що дасть змогу значно збільшити фінансові ресурси Фонду.


Ключові слова


банківська система, портфель депозитів, вклади фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), грошовий резерв Фонду, гарантована сума відшкодування вкладу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezvukh S. V. (2015). Funktsionuvannia systemy harantuvannia vkladiv fizychnykh osib v Ukraini [The functioning of the deposit guarantee system in Ukraine]. Global and national economic problems Mykolaiv National University VA Sukhomlynsky, 3, 675–680.

Bezvukh S. V., Servetnyk I. V. (2010). Orhanizatsiia systemy zakhystuvkladiv u vitchyznianijbankivs’kijsystemi ta problemy ii rozvytku [Organization of protecting deposits system in the domestic banking system and problems of development]. Journal of University of Banking of National Bank of Ukraine, 3, 45–54.

Monetary statistics. Available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish.

Mazur T. (2012). Diial’nist’fond u harantuvannia bankivs’kykh vkladiv: zarubizh nyjdosvid i propozytsii dlia Ukrainy [Activity of the Guarantee Deposits Fund, international experience and proposals for Ukraine]. Business, Economy and Law, 2, 95–98.

Law of Ukraine «On the System of Deposit Guarantee». Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

Servetnyk I. V. (2013) Ryzyk-menedzhment v systemi harantuvannia bankivs’kykh vkladiv [The risk-management in the system of bank deposits guarantee]. University of Banking of National Bank of Ukraine, Kyiv, 20.

Statistic of the Deposit Guarantee Fund. Available at : http://www.fg.gov.ua/statistics.

Chekhovs’kyj D. B. (2014) Funktsional’ne pryznachennia i pryntsypy funktsionuvannia mekhanizmu harantuvannia bankivs’kykh vkladiv [Functional purpose and principles of functioning of the mechanism of bank deposits guarantee]. Journal of University of Banking of National Bank of Ukraine, 2 (20), 182–186.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безвух С. В. Функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / С. В. Безвух ; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 675–680.

Безвух С. В. Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку / С. В. Безвух, І. В. Серветник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 45–54.

Грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish.

Мазур Т. В. Діяльність Фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України / Т. В. Мазур // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 95–98.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України № 4452-VI від 23.02.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

Серветник І. В. Ризик-менеджмент у системі гарантування банківських вкладів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / І. В. Серветник. – К. : УБС НБУ, 2013. – 20 с.

Статистика Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua.statistics.

Чеховський Д. Б. Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів / Д. Б. Чеховський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 2 (20). – С. 182–186.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nataliia Drebot

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х