Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку

S. V. Shubina, Y. S. Kalinichenko

Анотація


Обґрунтовано необхідність якісного підходу до формування теорії обліку касових операцій відповідно до сучасних умов господарювання. Проаналізовано наявні підходи до сутності касових операцій банку і запропоновано власне їх визначення.


Ключові слова


банк, бухгалтерський облік, касові операції

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzyublyuk O. V. (2009). Bankіvs’kі operatsії [Bank transactions]. Ternopіl’: Ekonomіchna dumka, 696.

Vasyurenko O. V. (2005). Bankіvs’kі operatsії: Navch. posіbnik. [Bank transactions]. K.: Znannya, 243.

Lavrushin O. І. (2002) Struktura osnovnikh operatsіy komertsіynogo banku // Groshі, kredit, banki [Structure of basic operations of a commercial bank // Money, credit, banks]. M.: Fіnansi і statistika.

Gryaznova A. G. (2002). Fіnansovo-kreditniy entsiklopedichniy slovnik [an encyclopaedic dictionary is from finances and credit]. M.: Fіnansi і statistika.

Bulatov A. S. (1999). Ekonomika [Еkonomiks]. M.: Yurist.

Danіlov O. D., Paєntko T. V. (2011). Fіnansi pіdpriєmstv u zapitannyakh і vіdpovіdyakh [Finance companies in questions and answers]. K.: Tsentr uchbovoї lіteraturi, 256.

Sukharev A. Ya., Krutskikh V. E., Sukhareva A.Ya. (2003). Bol’shoy yuridicheskiy slovar’ [Large juridical slovar]. M.: Infra-M.

Rayzberg B. A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. (1999). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’ [Modern Ekonomicheskie dictionary]. M.: INFRA-M, 479.

Kurakov L. P., Kurakov V. L., Kurakov A. L. (2004). Ekonomika i pravo: slovar’-spravochnik [Economics and Law: dictionary-Directory]. – M.: Vuz i shkola.

Zakon Ukraїni «Pro bukhgalters’kiy oblіk і fіnansovu zvіtnіst’ v Ukraїnі» Zatverdzheniy Verkhovnoyu Radoyu Ukraїni vіd 16 lipnya 1999 r. [Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting inUkraine» approved by the Verkhovna Rada ofUkraine] № 996-XIV.

Zakon Ukraїni «Pro Natsіonal’niy bank Ukraїni» Zatverdzheniy Verkhovnoyu Radoyu Ukraїni vіd 20.05.1999 [Law of Ukraine «On the National Bank of Ukraine» approved by the Verkhovna Rada of Ukraine] № 679-XIV.

Zakon Ukraїni «Pro platіzhnі sistemi ta perekaz koshtіv v Ukraїnі» Zatverdzheniy Verkhovnoyu Radoyu Ukraїni vіd 05.04.2001 [Law of Ukraine «On Payment Systems and Money Transfer in Ukraine» approved by the Verkhovna Rada of Ukraine] № 2346-III.

Іnstruktsіya pro vedennya kasovikh operatsіy bankami v Ukraїnі Zatverdzheno Postanovoyu Pravlіnnya Natsіonal’nogo banku 01.06.2011 [Instruction on conducting cash transactions by banks in Ukraine approved by the National Bank] № 174.

Polozhennya pro vedennya kasovikh operatsіy u natsіonal’nіy valyutі v Ukraїnі Zatverdzheno postanovoyu Pravlіnnya Natsіonal’nogo banku Ukraїni vіd 15 grudnya 2004 r. [Regulation on cash transactions in local currency in Ukraine Approved by the National Bank ofUkraine] № 637.

Polozhennya “Pro organіzatsіyu bukhgalters’kogo oblіku ta zvіtnostі v bankіvs’kikh ustanovakh Ukraїni”. Zatverdzhene postanovoyu Pravlіnnya NBU 30.12.98 [Regulations «On organization of accounting and reporting in banks Ukraine». Approved by the NBU] № 566.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Банківські операції : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник / О. В. Васюренко. – К. : Знання, 2005. – 243 с.

Структура основних операцій комерційного банку // Гроші, кредит, банки / за ред. засл. діяча науки РФ, д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина. – Вид. друге, переробл. і допов. – М. : Фінанси і статистика, 2002.

Фінансово-кредитний енциклопедичний словник / за заг. ред. А. Г. Грязновой. – М. : Фінанси і статистика, 2002.

Булатов А. С. Экономика : учебник / А. С. Булатов. – М. : Юристъ. 1999.

Данілов О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.

Большой юридический словар / А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А. Я. Сухарева. – М. : Инфра-М, 2003.

Райзберг Б. А. Современный экономический словар / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Экономика и право : словарь-справочник / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. – М. : Вуз и школа, 2004.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» : затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.

Закон України «Про Національний банк України» : затверджено постановою Верховної Ради України від 20.05.1999 № 679-XIV.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» : затверджено постановою Верховної Ради України від 05.04.2001 № 2346-III.

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні : затверджено постановою Правління Національного банку від 01.06.2011 № 174.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України : затверджено постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Svіtlana Shubina, Yuliya Kalinichenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х