Вплив політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність вітчизняних банків

Юлія Володимирівна Жежерун

Анотація


Розкрито сутність та особливості інвестиційної діяльності вітчизняних банків; розглянуто динаміку і структуру інвестиційного портфеля; досліджено особливості впливу політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність; обґрунтовано заходи, спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності.

Ключові слова


інвестиції, інвестиційна діяльність, політична нестабільність, економічна нестабільність, кредитно-інвестиційний портфель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Analitychnyi ohliad bankivskoi systemy Ukrainy za 9 misiatsiv 2014 roku: NRA «Riurik». Retrieved from http://www.rurik.com.ua/documents/research/bank_system_3_kv_2014.pdf.

Duka A. P. (2008) Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia: pidruchnyk dlia stud. VNZ. -2-he vyd. K.: Karavela.

Kryklii A. S. (2008) Suchasnyi stan ta osoblyvosti diialnosti vitchyznianykh bankiv v investytsiinii sferi. Ekonomika ta derzhava (Economics and the State). Vol. 6. Pp. 6–9.

Krylova V. V., Krylova A. A. (2008) Perspektyvy konsolidatsii bankivskoho sektoru Ukrainy. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy (Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking). Vol. 1(24), pp. 76–80.

Lutsiv B. L. (2012) Kredytno-investytsiina diialnist bankiv Ukrainy. Svit finansiv (World Finance). Vyp. 1, pp. 14-24.

Moiseienko I. P. (2006) Investuvannia [Investment]. K.: Znannia.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy Retrieved from http://bank.gov.ua.

Kirieieva O. I., Shapovalovoi M. M., Hrebenyk N. I. (2005) (Eds.) Pytannia funktsionuvannia ta vdoskonalennia infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy: informatsiino-analitychni materialy. K.: Tsentr naukovykh doslidzhen NBU.

Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 r. № 1560–XII Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1560-12.

Stukov V. Banky: cherhovyi rik vyprobuvan. Retrieved from http://real-economy.com.ua/ publication/22/61397.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2014 року: НРА «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rurik.com.ua/documents/research/bank_system_3_kv_2014.pdf.

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: підручник для студ. ВНЗ. / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

Криклій А. С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А. С. Криклій // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 6–9.

Крилова В. В. Перспективи консолідації банківського сектору України / В. В. Крилова, А. А. Крилова // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1 (24). – С. 76–80.

Луців Б. Л. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України / Б. Л. Луців // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1 (березень). – С. 14-24.

Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посібник / І. П. Мойсеєнко. – К. : Знання, 2006. – 490 с.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України : інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. канд. екон. наук О. І. Кірєєва, канд. екон. наук М. М. Шаповалової та канд. екон. наук Н. І. Гребеник. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 132 с.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1560-12.

Стуков В. Банки: черговий рік випробувань [Електронний ресурс] / Віктор Стуков. – Режим доступу : http://real-economy.com.ua/ publication/22/61397.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Julia Zhezherun

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х