Земельні банки України

В’ячеслав Валентинович Анісімов

Анотація


Досліджено, як відбувалося становлення іпотечних земельних банків. Зроблено порівняльний аналіз їхньої діяльності у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Вивчено процеси, що стали поштовхом до заснування земельних банків, висвітлено ініціаторів їх створення і вплив банків на розвиток економіки держав. Науково обґрунтовано необхідність створення земельних банків в Україні.


Ключові слова


земельні банки, Україна, Російська імперія, Австро-Угорська імперія, банки, іпотека, реформи, банківництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Opria A. (2006) Rol Selianskogo pozemelnogo banku v provedenni stolypinskoi agrarnoi reformy v Ukraini [Role of Peasants’ Land Bank to conduct the Stolypin agrarian reform in Ukraine]. Kamenets: K-PDU, Editing and Publishing Division.

Hai-Nyzhnyk P. (2008) Ukrainskyi derzhavnyi zemelnyi bank v svitli ofitsiinykh dokumentiv Hetmanatu 1918 r. [Ukrainian state land bank in light of Hetman official documents in 1918]. Ukrainskii selianyn (Ukrainian farmer). Vol. 11, pp. 27–29.

Tereshchenko V. Kredytna dialnist selianskogo pozemelnogo banku yak zasib realizatsii zavdan agrarnoi polityky uriadu P. Stolypina [The credit activity of peasant land bank as a means of implementing objectives of agrarian policy of the government P. Stolypin]. Retrieved from http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2005/37-24-5.pdf.

Krasnikova O. (1999) Z istorii stanovlennia i funktsionuvannia zemelnykh bankiv v Ukraini (1861-1918 rr.). [From the history of the formation and operation of land banks in Ukraine (1861-1918)]. Ukrainskii istorychnyi zhurnal. Vol. 6, pp. 64–69.

Kyrychenko V. Zemelni banky dvokh imperii: khto buv pershym? [Land banks two empires: Who was the first?]. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_4/PB-4/PB-4_3.pdf.

Kyrychenko V. (2008) Pravosubiektnist kliientiv selianskogo pozemelnogo banku [Legal personality of peasant land bank clients]. Uchenyje zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seria «Yuridicheskie nauki». Т. 21 (60), Vol. 2, pp. 20–27.

Ekonomicheskaia istoria zarubezhnyh stran (2003) [The economic history of foreign countries] Minsk.

Akmanov S. (1998) Gosudarstvennyi dvorianskijj zemelnyjj bank v sisteme kreditnykh uchrezhdenii [State noble land bank in the system of credit institutions]. Sibirskii yuridicheskii vestnik, Vol. 2, pp. 55–61.

Kulinich P. (2000) Ipoteka v Ukraini: na shliakhu z mynulogo v maibutnie [Mortgage in Ukraine: on the way from the past into the future]. Ukrainske komertsiine pravo. Кyiv, Vol. 2, pp. 3–14.

Pryimak O. Rol ta mistse selianstva v sotsialnomu prostori Pivdennoi Ukrainy [The role and place of the peasantry in the social space Southern Ukraine]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71895/18-Priymak.pdf?sequence=1.

Lytvyn V. M. (2011) Ekonomichna istoria Ukrainy [The economic history of Ukraine. Historical and economic research in two volumes]. Kyiv: Nika-zentr.

Tkachenko A. Stanovlennia natsionalnogo bankivskogo prava u period derzhavotvorennia v Ukraini (1917-1920 rr.) [The formation of the national banking law during the state in Ukraine (1917-1920 years)]. Retrieved from http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_1_2008/1.1.1.pdf.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro stvorennia Derzhavnogo zemelnogo banku» vid 2 lypnia 2012 r. № 609 [The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On establishment of the State Land Bank”]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-%D0%BF/paran3#n3.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro likvidatsiiu publichnoho aktsionernoho tovarystva “Derzhavnyi zemelnyi bank” vid 10 veresnia 2014 r. № 418 [The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On liquidation of Joint Stock Company” State Land Bank”]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/418-2014-%D0%BF.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Опря А. В. Роль Селянського поземельного банку в проведенні столипінської аграрної реформи в Україні / А. В. Опря. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 140 с.

Гай-Нижник П. П. Український державний земельний банк в світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. / П. П. Гай-Нижник // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С. 27–29.

Терещенко В. Д. Кредитна діяльність селянського поземельного банку як засіб реалізації завдань аграрної політики уряду П. Столипіна [Електронний ресурс] / В. Д. Терещенко. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2005/37-24-5.pdf.

Краснікова О. М. З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861–1918 рр.). / О. М. Краснікова // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 64–69.

Кириченко В. Є. Земельні банки двох імперій: хто був першим? [Електронний ресурс] / В. Є. Кириченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_4/PB-4/PB-4_3.pdf.

Кириченко В. Є. Правосуб’єктність клієнтів селянського поземельного банку / В. Є. Кириченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2008. – Т. 21 (60). – № 2.– С. 20–27. – (Серия «Юридические науки»).

Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / под ред. В. И. Голубовича ; [авт. : Н. И. Полетаева, В. И. Голубович, Л. Ф. Пашкевич и др.]. – 4-е изд. стереотип. – Мн. : Интерпрессервис ; Экоперспектива, 2003. – 592 с.

Акманов С. С. Государственный дворянский земельный банк в системе кредитных учреждений / С. С. Акманов // Сибирский юридический вестник. – 1998. – № 2. – С. 55–61.

Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє (замість передмови) / П. Кулинич // Українське комерційне право. – К., 2000. – № 2. – С. 3–14.

Приймак О. М. Роль та місце селянства в соціальному просторі Південної України [Електронний ресурс] / О. М. Приймак. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71895/18-Priymak.pdf?sequence=1.

Економічна історія України. Історико-економічне дослідження в двох томах. – К. : Ніка-центр, 2011. – Т. 2. / ред. В. М. Литвин. – 608 с.

Ткаченко А. О. Становлення національного банківського права у період державотворення в Україні (1917–1920 рр.) [Електронний ресурс] / А. О. Ткаченко. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_1_2008/1.1.1.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного земельного банку» від 2 липня 2012 р. № 609 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-%D0%BF/paran3#n3.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк”» від 10 вересня 2014 р. № 418 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/418-2014-%D0%BF.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Viacheslav Anisimov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х