Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику

Леся Олегівна Гаряга

Анотація


Доведено кредитоорієнтованість вітчизняних банків; обґрунтовано важливість удосконалення теоретико-методичних основ банківського кредитного ризику; систематизовано і здійснено аналіз підходів до визначення сутності поняття «кредитний ризик»; запропоновано вдосконалену класифікацію кредитного ризику з урахуванням кризових умов функціонування банків.


Ключові слова


ризик, банківська діяльність, банківський ризик, кредитний ризик, класифікація кредитного ризику.

Повний текст:

PDF

Посилання


Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Main indicators of banks in Ukraine]. Natsionalnyi bank Ukrainy (National Bank of Ukraine). Retrieved from http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.

Yevtukh O. (2001) Typovi ryzyky ipotechnoho kapitalu ta upravlinnia nymy [Typical mortgage risk and capital management]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy (Bulletin of the National Bank of Ukraine). Vol. 11, pp. 43-46.

Synky Dzh. (1994) Upravlenie finansamy v kommercheskikh bankakh [Financial management in commercial banks]. M.: Catallaxy.

Hrushko B. I., Pylypchenko O. I., Pikus R. V. (2000) Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]. K.: Instytut ekonomiky i prava «Krok». pp. 24.

Kryklii O. A., Maslak N. H. (2008) Upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Credit risk management of the bank]. Sumy: DVNZ «UABS NBU», pp. 86.

Rid Eh., Kohher R., Hyll Eh., Smit R. (1991) Kommercheskie banki [Commercial banks]. M.: Kosmopolys.

Lobanov A. A., Chuhunov A. V. (2003) Entsyklopediia finansovoho ryzyk-menedzhmentu [Encyclopedia of Financial Risk Management]. K.: Znannia.

Saunders A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms / A. Saunders, L. Allen – 2nd Edition. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 320 р.

Pernarivskyi O. V. (2004) Analiz, otsinka ta sposoby znyzhennia bankivskykh ryzykiv [Analysis, assessment and ways to reduce banking risks]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy (Bulletin of the National Bank of Ukraine). Vol. 4, pp. 44–48.

Mishchenko V. I., Slavianska N. H. (2006) Bankivski operatsii [Banking operations]. K.: Znannia.

Prymostka L. O. (2004) Finansovyi menedzhment banku [Financial management of the bank]. K.: KNEU.

Naumov D.O. Klasyfikatsiya ryzykiv u mizhnarodniy praktytsi [Classification of risks in international practice]. Ekonomika ta derzhava (Economics and the State). Vol. 1, pp. 38–40.

Principles for the Management of Credit Risk Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs54.html.

Yavorskyi R. (1999) Rozvytok bankivskoi systemy v Ukraini [The development of the banking system in Ukraine]. K., pp. 107.

Bardysh H. O. (2007) Proektne finansuvannia [Project financing]. K.: Alerta.

Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv» [Guidelines for the inspection of banks’ risk assessment system]. Retrieved from http://www.ligazakon.ua.

Lavrushyna O. Y. (Ed.) (1992) Bankovskoe delo [Banking]. M.: EhKOS.

Korobov Yu. M., Rubina Yu. B., Soldatkin V. Y. (1994) Bankovskii portfel’-2 [Bank Portfolio-2]. M.: SOMYNTEhK.

Kabushkyn S. N. (2004) Upravlenie bankovskim kreditnym riskom [Management of bank credit risk]. M.: Novoe znanie (New Knowledge).

Yeleiko I. V. (2006) Klasyfikatsiia bankivskykh ryzykiv. Faktory, shcho vplyvaiut na kredytni ryzyky, i pidkhody do yikh klasyfikatsii [Classification of banking risks. Factors affecting the credit risks and approaches to their classification]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Vol. 2, pp. 21-23.

Dovhan Zh. (2010) Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankiv v umovakh ekonomichnoi kryzy [Credit risk management of banks in the economic crisis]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy (Bulletin of the National Bank of Ukraine). Vol. 8, pp. 51-55.

Slaviuk R. A. (2012) Upravlinnia problemnymy aktyvamy v bankakh [Managing distressed assets from banks]. K.: UBS NBU, 2012.

Hariaha L. O., Honcharuk T. I., Liuzniak M. E., Chepeliuk H. M. (2012) Monitorynh kredytnoho ryzyku v konteksti upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [Monitoring credit risk management in the context of competitiveness bank]. K.: UBS NBU.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.

Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними / О. Євтух // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 11. – С. 43–46.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках : пер. с англ. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.

Грушко B. І. Управління фінансовими ризиками / B. І. Грушко, О. І. Пилипченко, Р. В. Пікус. – К. : Інститут економіки і права «Крок». – 2000. – С. 24.

Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

Рид Э. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коггер, Э. Гилл, Р. Смит. – М. : Космополис, 1991. – 107 с.

Лобанов А. А. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту / А. А. Лобанов, А. В. Чугунов. – К. : Знання, 2003. – 786 с.

Saunders A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms / A. Saunders, L. Allen. – 2nd Edition. – New York : John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 320 р.

Пернарівський О. В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. В. Пернарівський // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

Міщенко В. І. Банківські операції: підручник / В. І.Міщенко, Н. Г. Слав’янська. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

Наумов Д. О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці / Д. О. Наумов // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 38–40.

Principles for the Management of Credit Risk [Electronic resource]. – Available from : http://www.bis.org/publ/bcbs54.html.

Яворський Р. Розвиток банківської системи в Україні : матеріали досліджень переможців Всеукраїнського конкурсу «Економічні реформи в Україні» / Р. Яворський. – К., 1999. – С. 107.

Бардиш Г. О. Проектне фінансування : підручник / Г. О. Бардиш. – 2-ге вид. – К. : Алерта, 2007. – 463 с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.

Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : ЭКОС, 1992. – 428 с.

Банковский портфель – 2 / отв. ред. Ю. М. Коробов, Ю. Б. Рубина, В. И. Солдаткин. – М. : СомиНтЭк, 1994. – 752 с.

Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С. Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2004. – 336 с.

Єлейко І. В. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації / І. В. Єлейко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 21–23.

Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 51–55.

Управління проблемними активами в банках : монографія / за ред. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 370 с.

Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / Л. О. Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Люзняк, Г. М. Чепелюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 325 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Lesya Garyaga

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х