Банківські ризики в контексті стійкої діяльності банківських установ

Віра Миколаївна Каднічанська, Жанна Іванівна Торяник, Віталій Анатолійович Зорянський

Анотація


Розглянуто поняття «банківський ризик» і згруповано його в підходи. Уточнено понятійно-категоріальний апарат дефініції «банківський ризик». Узагальнено вплив банківських ризиків на стабільну діяльність банківських установ. Наведено пропозиції щодо поліпшення функціонування механізму ризик-менеджменту в контексті впливу на стійку роботу банківських установ.

Ключові слова


ризик, банківська діяльність, банківський ризик, класифікація ризиків, банківська стійкість, ризик-менеджмент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu vnutrishnoho audytu v komertsiinykh bankakh Ukrainy: Postanovy Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy N 110 vid 15 bereznia 1999 roku. - Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0110500-99

Systema otsinky ryzykiv: Postanova NBU № 104 vid 15.03.2004. - Rezhym dostupu : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986

Moroz L.V., Sidak O.V.. Bankivski ryzyky ta yikh vplyv na diialnist bankivskykh ustanov. - Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal /chem_biol/nvnltu/21_18/221_Mor.pdf

Bondarenko L. A. Ryzyk-menedzhment kredytnoi diialnosti komertsiinoho banku : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.08“Hroshi, finansy i kredyt” / L. A. Bondarenko. – K. : KNEU, 2007. – 23 s.

Iepifanov A. O. Upravlinnia ryzykamy bankiv: monohrafiia u 2tomakh. T. 1: Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivskykh operatsii / [A. O. Yepifanov, T. A. Vasylieva, S. M. Kozmenko ta in.] / za red. d-ra ekon. nauk, prof. A. O. Yepifanova i d-ra ekon. nauk, prof. T. A. Vasylievoi. – Sumy: DVNZ «UABS NBU», 2012. – 283 s.

Fynansovo-kredytnыislovar : V 3 t. / hl. red. N. V. Haretovskyi. – 2-e yzd., stereotyp. – M. : Fynansы y statystyka, 1994. – T. 3. – 512 s.

Hamza V. A. Bezopasnostkommercheskoho banka : ucheb.-prakt.posob.e / V. A. Hamza, Y. B. Tkachuk. – M. : Yzd-l Shumylova Y. Y., 2000. – 216 c.

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: // http: // www.bank.gov.ua.

Vovk V. Diahnostuvannia kryzy z boku tsentralnykh bankiv: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid / V. Vovk, Yu. Dmytryk // Visnyk NBU. – 2013. – № 3. – S. 20–25.

O. Baranovskyi Peculiarity of financial security in the banking area /O. Baranovskyi // Visnyk NBU. –2014. – № 9. – S . 14–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України № 110 від 15 березня 1999 року. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0110500-99
Система оцінки ризиків [Електронний ресурс] : Постанова НБУ № 104 від 15.03.2004. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986.
Мороз Л. В. Банківські ризики та їх вплив на діяльність банківських установ [Електронний ресурс] / Л. В. Мороз, О. В. Сідак. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal /chem_biol/nvnltu/21_18/221_Mor.pdf.
Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л. А. Бондаренко. – К. : КНЕУ, 2007. – 23 с.
Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія : у 2-х т. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – 283 с.
Финансово-кредитный словарь : в 3 т. / гл. ред. Н. В. Гаретовский. – 2-е изд., стереотип. – М. : Финансы и статистика, 1994. – Т. 3. – 512 с.
Гамза В. А. Безопасность коммерческого банка : учеб.-практ. пособие / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М. : Издатель Шумилова И. И., 2000. – 216 c.
Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.bank.gov.ua.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник НБУ. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Барановський О. Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері / О.Барановський // Вісник НБУ. – 2014. – № 9. – С. 14–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Віра Миколаївна Каднічанська, Жанна Іванівна Торяник, Віталій Анатолійович Зорянський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х