Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства

Олексій Миколайович Біломістний, Ірина Іванівна Біломістна

Анотація


Проаналізовано визначення таких понять, як «фінансова безпека» і «фінансовий механізм». Побудовано механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства і дано визначення цьому поняттю. Основною метою механізму забезпечення фінансової безпеки підприємств є дотримання стійкого та ефективного функціонування підприємства як у поточному періоді, так і в перспективі та досягнення поставлених завдань: забезпечення фінансової стабільності, підвищення ділової активності, досягнення високої конкурентоздатності, організація захищеності фінансових інтересів підприємства, а також підвищення ринкової вартості підприємства.

Ключові слова


механізм; фінансова безпека; підприємство; механізм забезпечення фінансової безпеки; кластер

Повний текст:

PDF

Посилання


Goriachieva, K. S. (2006). Financial security mechanism of the company (PhD Thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukr.)

Kuzenko, T. P. (2007). Upravleniye finansovoi bezopasnostyu. Biznes inform (Business inform), 12(1), 27 – 29 (in Russ.)

Muntiyan, V. I. (1999). Economic safety of Ukraine. Kyiv: KVIC (in Ukr.)

Kyrychenko, O., Kim, Yu. (2009). Vplyv infliatsiynykh procesiv na finansovu bezpeku pidpryemstva. Ekonomika ta derzhava (Economy and the state), 1, 84 (in Ukr.)

Zhurafka, F. O. (2006). Sutnist i rol finansovoi bezpeky subiekta pidpryemnytstva v konteksti zabezpechennia yogo ekonomichnoi bezpeky. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats. (Problems and prospects of Ukrainian banking system: proceedings), 35, 16–24 (in Ukr.)

Bilomistna, I. I., Oliinyk, O. V. (2013). Osoblyvosti formuvannia teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia finansovoi bezpeky pidpryemstva yak ekonomichnoi kategorii. Ekonomichni nauky. Seriia “Oblik i finansy”. Zbirnyk naukovyh prats. (Economic Science, Accounting and Finance Edition. Proceedings), 10(37), P. 1, 31–40 (in Ukr.)

Grytsenko, O. I. (2010). Zabezpechennia finansovoi bezpeky diialnosti kredytnykh spilok. Visnyk Sumskoho natsionalnogo agrarnogo universytety (Herald of Sumy National Agrarian Universuty), 2, 35 – 42 (in Ukr.)

Papekhin, S. S. (2005). Osnovnye napravleniia povysheniia effektivnosti ekonomiki, upravleniia i kachestva podgotovki spetsialistov. Sb. st. Tretyei Mezhd. nauc.-praktich. konf. (Proceedingsf of the III International scientific and practical conference) (in Russ.)

Poyda-Nosyk, N. N. (2011). Sutnist finansovoyi bezpeky subyektiv pidpryemnyzrva ta yii rol v zabezpechenni natsionalnoyi ekonomichnoi bezpeky. Visnyk ZhDTU (Herald of Zhytomyr State Technological University), 1 (55), 340–342 (in Ukr.).

Petrenko, Yu. M., Vashchenko, O. M. (2009). Problemy rozvytku mekhanizmu upravlinnia finansovoyu bezpekoyu pidpryemstva. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zbirnyk tez dopovidei XII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Problems and prospects of Ukrainian banking system development: Proceedings of the XII All-Ukrainian scientific and practical conference), 2, 49-51. (in Ukr.)

Plastun, O. L. (2006). Finansova bezpeka gospodarskyh subyektiv yak efektybnyi zasib poperedzhennia bankrutstva. Visnyk Ukrinskoi akademii bankivskoi spravy (Herald of the Ukrainian academy of banking), 2 (21), 57-60. (in Ukr.)

Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Yu. (1992). Explanatory Dictionary of the Russian language: 72500 terms and 7500 collocations. Moscow: Az (in Russ.)

Ilnytska, G. Ya. (2004). Formuvannia finansovo-ekonomichnogo mekhanismu upravlinnia pidpryemstvom. Naukovyi visnyk. Ukrayinskyi derzhavnyi lisotehnichnyi universytet. Zbirnyk naukovykh prats (Scientific herald. Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology. Proceedings), 14.7, 291–294 (in Ukr.)

Raizberg, B. A. (2007). Modern economic dictionary. Moscow: INFRA-M (in Russ.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горячева К. С. Механізм уп­равління фінансовою безпе­кою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2006. – 17 с.

Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью / Т. Б. Кузенко // Бизнес­информ. – 2007. – № 12 (1). – С. 27–29.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

Кириченко О. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О. Кириченко, Ю. Кім // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – 238 с. – (С. 84).

Журавка Ф. О. Сутність і роль фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в контексті забезпечення його економічної безпеки / Ф. О. Журавка, Л. А. Могиліна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 16–24.

Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії / І. І. Біломістна, О. В. Олійник // Економічні науки : зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. – редкол. : відп. ред. д-р екон. наук, проф. З. В. Герасимчук. – Луцьк, 2013. – Вип. 10 (37). – Ч. 1. – С. 31–40. – (Серія «Облік і фінанси»).

Гриценко О. І. Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок / О. І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – № 2. – С. 35–42.

Основные направлення повы­шения эффективности эконо­мики, управления и качества подготовки специалистов : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. / Р. С. Папехин. – Пенза, 2005.

Пойда-Носик Н. Н. Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпечення національної економічної безпеки / Н. Н. Пойда-Носик // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 340–342.

Петренко Ю. М. Проблеми розвитку механізму управління фінансовою безпекою підприємства / Ю. М. Петренко, О. М. Ващенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 листопада 2009 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2009. – Т. 2. – С. 49-51.

Пластун О. Л. Фінансова безпека господарських суб’єктів як ефективний засіб попередження банкрутства / О. Л. Пластун // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2 (21). – С. 57–60.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика : 72 500 слов и 7 500 фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Рос. АН. Ин-т рус. яз. ; Рос. фонд культуры. – М. : Азъ, 1992. – 955 с.

Ільницька Г. Я. Формування фінансово-економічного механізму управління підприємством / Г. Я. Ільницька // Науковий вісник. Український державний лісотехнічний університет : зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 291–294.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 495 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Олексій Миколайович Біломістний, Ірина Іванівна Біломістна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х