Прогнозування фінансового стану та розміщення фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності

Руслана Казимирівна Шурпенкова

Анотація


Розглянуто суть і значення здійснення прогнозування фінансового стану діяльності підприємства на сучасному етапі розвитку економіки у процесі управління підприємством. Досліджено особливості прогнозуванням фінансового стану як передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін.

Наведено етапи проведення стратегічного аналізу фінансового стану суб’єкта підприємництвата їхнє змістове наповнення. Запропоновано низку рекомендацій щодо процесу прогнозування фінансових результатів діяльності на підприємстві: для якісної оцінки тенденцій майбутнього періоду потрібен великий масив інформації; прогнозування результатів діяльності підприємства обов’язково має здійснюватися з подальшим проведенням перспективної фінансової діагностики; для зменшення величини похибки прогнозування слід ураховувати ймовірні зміни в зовнішньому середовищі підприємства та інші чинники; доцільно використовувати метод сценаріїв та розглядати не тільки найбільш імовірне значення певного показника, а й те значення, що матиме місце за крайнього несприятливого і крайнього сприятливого станів середовища.


Ключові слова


прогнозування; фінансовий стан; фінансові ресурси; підприємство; аналіз; методи; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko O. Iu. (2011) Metodychni osnovy prohnozuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. Y. Vernadskoho. – Tom 24 (63), 1. – S. 78–91. – (Seryia «Ekonomyka y upravlenye»).

Korkuna D. M. (2008) Finansove prohnozuvannia yak osnova finansovykh planiv pidpryiemstva.Visnyk natsionalnoho universytetu Lvivska Politekhnika, 628, 539-545.

Bezruchko O. O. (2010) Prohnozuvannia finansovoho stanu yak zaporuka efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva Availableathttp://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59416.doc.htm

Tsmots O. I. (2011) Prohnozuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva za dopomohoiu shtuchnykh neironnykh merezh. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy,Vyp. 21.9, 347-352.

Shershnova Z. Ie. (2004) Stratehichne upravlinnia: Pidruch. (2-е vid.). K.: KNEU, 699.

Dreval O. Iu. (2008) Planuvannia diialnosti pidpryiemstva: Konspekt lektsii. Sumy: Vyd-vo SumDU, 146.

Sydorenko O. Prohnozuvannia finansovykh rezultativ firmy matrychnym metodom v umovakh hlobalizatsii. Available at http://conftiapv.at.ua/

Tarasenko N. V. (2004) Ekonomichnyi analiz: Navch. posib. (3-е vid.). Lviv: «Novyi svit-2000», 344.

Brihkhem Ie. (1997) Osnovy finansovoho menedzhmentu; Per. z anhl. K.: Molod, 1002.

Pavlova I. V. (2010) Prohnozuvannia finansovykh pokaznykiv yak element planuvannia rozvytku diialnosti pidpryiemstva. Zbirka naukovykh prats «Lohistyka», 690, 752-755.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коваленко О. Ю. Методичні основи прогнозування фінансового стану підприємства
/ О. Ю. Коваленко // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управление», том 24 (63). – 2011. – № 1. –
С. 78–91.

Коркуна Д. М. Фінансове прогнозування як основа фінансових планів підприємства / Д. М. Коркуна // Вісник національного університету Львівська Політехніка. – 2008. – № 628. – С. 539–545.

Безручко О. О. Прогнозування фінансового стану як запорука ефективної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Безручко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59416.doc.htm.

Цмоць О. І. Прогнозування фінансового стану підприємства за допомогою штучних нейронних мереж / О. І. Цмоць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 347–352.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і допов.] – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Древаль О. Ю. Планування діяльності підприємства : конспект лекцій / О. Ю. Древаль. – Суми : вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.

Сидоренко О. Прогнозування фінансових результатів фірми матричним методом в умовах глобалізації. [Електронний ресурс] / О. Сидоренко. – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – 3-тє вид., перероб. – Львів : «Новий світ – 2000», 2004. – 344 с.

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту : пер. з англ. / Є. Брігхем. – К. : Молодь, 1997. – 1002 с.

Павлова І. В. Прогнозування фінансових показників як елемент планування розвитку діяльності підприємства / І. В. Павлова // Збірка наукових праць «Логістика». – 2010. – № 690. – С. 752–755


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Руслана Казимирівна Шурпенкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х