Дослідження динаміки вітчизняного валютного ринку в порівнянні зі світовим ринком

Вікторія Володимирівна Соловйова

Анотація


Проведено аналіз основних тенденцій розвитку валютного ринку України. Досліджено проблемні аспекти його функціонування в порівнянні зі світовим валютним ринком. Доведено експериментально, що важливе значення для аналізу динаміки валютного ринку має використання таких показників, як волатильність та ентропія Шеннона.


Ключові слова


валютний ринок; валютний курс; Національний банк України; волатильність, ентропія Шеннона; часовий ряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilotserkivets V.V., Zavhorodnya A. A., Lebedev V.K. and others. N. 58 International Economics. Textbook. / Ed. A. Zadoi, V. K .: Tarasevycha.- Center of educational literature, 2012. - 416 p. [Electronic resource]. - Access: http: //pidruchniki.ws/13290106/ekonomika/svitoviy_valyutniy_rinok.

Savluk M.I. Money and credit: tutorial / M. I. Savluk, A. M. Moroz, I. I. Lazepko, M.F. Puhovkina, I.V. Shamov. - 4 ed., Revised. and add. K .: KNEU, 2006 [electronic resource]. - Access: http: //www.studentbooks.com.ua/content/view/5/54/.

Boryshkevych O. world currency market: state and dynamics / O. Boryshkevych // Bulletin of the National Bank of Ukraine. - 2011. - № 3. - P. 25-29.

Kosmyna A.M. Currency intervention as a tool valyutnokursovoyi policy [of Electronic resource] / A. M. Kosmyna, R.Y Shevchuk. - Access: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3_109360.doc.htm.

Istorychni statistics [electronic resource]. - Access: http: //www.oanda.com/lang/ru/currency/historical-rates/.

Synerhetychni ekonofizychni and methods of dynamic and structural characteristics of economic systems: [monograph] / Derbentsev V. D., Serdyuk A. A., Solovyov V. N. Sharapov O. D. - Cherkasy Brama-Ukraine, 2010. - 300 p.

Solovyov V.M. Mathematical economics // Teach met. guidances. to self. Learn. dysts. - Cherkasy, 2008. - 137 p.

Danylchuk A.B., Lukyanchuk A. S. Use of complexity theory to model the dynamics of currency in the context of emergent changes / Science and economy // Scientific-theoretical magazine of Khmelnitsky University of Economics. 2012. - №4(28). Vol.2.

Danylchuk G.B. Entropic analysis of the global banking system / G. B. Danylchuk, A. S. Lukyanchuk, V. M. Solovyov // Problems of monitoring, modeling and management of emergent economy: Monograph / common. Ed. Solovyov V. M. – Cherkasy, Brama-Ukraine, 2013. – C. 122–153.

Chumak A.V. Fraktal and entropy in analysis of data. - M.- Izhevsk: NITs "Rehulyarnaya haotycheskaya and dynamics", Institute of computer of research, 2011. - 164 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка : підручник [Електронний ресурс] / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедева та ін. ; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/13290106/ekonomika/svitoviy_valyutniy_rinok.

Савлук М. І. Гроші та кредит : підручник [Електронний ресурс] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. І. Лазепко, М. Ф. Пуховкіна, І. В. Шамова. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – Режим доступу : http://www.studentbooks.com.ua/content/view/5/54.

Боришкевич О. Світовийвалютний ринок: стан та динаміка/ О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 25–29.

Космина О. М. Валютна інтервенція як інструмент валютно­курсової політики [Eлектронний ресурс] / О. М. Космина, Р. Ю. Шевчук. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/ 3_109360.doc.htm.

Історичні статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oanda.com/lang/ru/currency/historical-rates.

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : монографія / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 300 с.

Соловйов В. М. Математична економіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Черкаси : ЧНУ, 2008. – 137 с.

Данильчук А. Б. Використання елементів теорії складності для моделювання динаміки валюти в контексті емерджентних змін / А. Б. Данильчук, О. С. Лук’янчук Наука і економіка // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – № 4 (28). – Т. 2.

Данильчук Г. Б. Ентропійний аналіз стану світової банківської системи / Г. Б. Данильчук, О. С. Лук’янчук, В. М. Соловйов // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 122–153.

Чумак О. В. Энтропии и фракталы в анализе данных. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2011. – 164 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вікторія Володимирівна Соловйова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х