Інтегрована звітність як еволюція поняття «звітність»

Ігор Олександрович Дземішкевич

Анотація


Проаналізовано підходи до визначення понять «звітність», «бухгалтерська звітність», «фінансова звітність». Установлено необхідність розкриття нефінансової інформації. Досліджено сучасний стан відображення нефінансової інформації на вітчизняних та іноземних підприємствах. Окреслено ключові напрями впровадження інтегрованої звітності.

Ключові слова


звітність; інтегрована звітність; нефінансова звітність; соціальна звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Рейтинг соціально ответственных компаний Украины [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://kontrakty.ua/rankings.

Економічна енциклопедія : У 3 т. / Гол. ред. Б. Д. Гаврилишин. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

Дяків Р. С. та ін. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнар. економ. фундація, 2000. – 704 c.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: «Инфра-М», 2010. – (Библиотека словарей).

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2012.

Присухін С. І. Філософія: Навч. посібник: У 2 ч. − К.: КНЕУ, 2006. – Ч. І: Історія світової та української філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. − 208 с.

Звітність підприємства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця і Н. А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.

Давидюк Т. В. Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів // Економіка: реалії часу. –К., 2012.

Костирко Р. О., Ліснича Т. В. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24.

Воробей В. Інтегрована звітність: [аналітичний огляд] [Електронний ресурс]. – // Спільнота СВБ, липень 2013. – Режим доступу: www.svb.org.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ігор Олександрович Дземішкевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х