Оцінка якості фінансової звітності

Олена Олексіївна Гончаренко

Анотація


Досліджено сутність поняття «якість», систематизовано визначення поняття «якість фінансової звітності», визначено показники і критерії оцінки якості фінансової інформації

Ключові слова


якість; критерії якості; фінансова звітність; стандарти фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. Издательство стандартов. – 1972. – 172 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.labrate.ru/azgaldov/azgaldov_raikhman_about_qualimetry-1973.pdf.

Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – К., 1963–1983. – Т. 20.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5125.html.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ-научн. фонд ; Под ред. В. С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001.

Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 359 с.

Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2006. – 1072 с.

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Олексіївна Гончаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х