Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків

Борис Вадимович Самородов, Інна Ігорівна Саєнко, Наталія Ігорівна Єндовцева

Анотація


Представлено універсальну методику, призначену для виявлення слабких і сильних сторін діяльності конкретного банку, що полягає в розрахунку інтегрального показника діяльності як самого банку, так і банків конкурентів. Вказаний інтегральний показник може бути розрахований на основі коефіцієнтного, інтегрального, факторного і бально-рейтингового аналізів, що були об’єднані в поняття «рейтингове оцінювання банку». Продемонстровано можливості застосування модифікованих методів рейтингування на основі таксонометрії з використанням експертного оцінювання. Результати рейтингового оцінювання банків можуть використовуватися всіма учасниками фінансового ринку для здійснення виваженої політики.

Ключові слова


фінансовий стан; коефіцієнти групи фінансового стану; нормативні значення; рейтингові оцінки; таксонометричний метод; експертні оцінки; рейтинг; системи рейтингування

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку / Г. М. Азаренкова, О. О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 1 (10). – С. 219–223.

Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.

Афанасенко М. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління банком [Електронний ресурс] / М. В. Афанасенко // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – № 1 (30). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_1/30_03_09.pdf.

Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145–151.

Гордіца Т. М. Сучасні методики рейтингування банків України: теорія і практика інформаційної відкритості для вкладників грошових коштів [Електронний ресурс] / Т. М. Гордіца // Економічні науки: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 7. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/23SMR.pdf.

Кузнєцова Л. В. Фінанси банку: теорія, методологія, управління : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / Кузнєцова Людмила Вікторівна ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса, 2009. – 497 с.

Мазаракі А. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків / А. Мазаракі, Н. Шульга // Банківська справа. – 1999. – № 3. – С. 26–30.

Міжнародні рейтингові агентства, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів : матеріали офіц. сайта Нац. комісії з цінних паперів та фонд. ринку [Електронний ресурc]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/user_files/content/807/1315839285.doc.

Самородов Б. В. Модифікація таксонометричного методу з урахуванням компетентностей експертів при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – № 2 (31). – С. 62–66.

Самородов Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с.

Структура активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансових результатів діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.bank.gov.ua.

Schumpeter J. Theory of Economic Development / J. Schumpeter. – Cambridge : Cambridge University Press, 1912. – 2012 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Борис Вадимович Самородов, Інна Ігорівна Саєнко, Наталія Ігорівна Єндовцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х