Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів

Олена Вікторівна Шабанова

Анотація


Проаналізовано та узагальнено наявні в економічній літературі підходи до трактування інвестиційного клімату. З’ясовано складові поняття «інвестиційний клімат». Запропоновано авторське бачення сутності інвестиційного клімату в контексті недержавного пенсійного фонду.

Ключові слова


інвестиційний клімат; недержавний пенсійний фонд; інвестиційна політика; інвестиційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С.П. Бибик, Г.М. Сюта ; [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – Харків : Фоліо, 2006. – 623 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Авдеева И. Л. Формирование благоприятного инвестиционного климата в муницыпальных образования / И. Л. Авдеева, И. А. Барановская, Н. А. Яковлева // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 3(21). – С. 93–97.

Фатхиев А. М. Инвестиционный климат в системе экономического развития : дис. … канд. экон. наук / А. М. Фатхиев. – Казань, 2008. – 190 с.

Максимова В. Ф. Реальные инвестиции / Максимова В. Ф. – М. : Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 69 с.

Шаститко А. Е. Инвестиционный имидж России / А. Е. Шаститко, Е. Л. Яковлева // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 9. – С. 25–32.

Белогур С. Инвестиционные просторы России / С. Белогур // Российский инвестиционный вестник. – 1997. – № 3. – С. 15.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – – Т. 2. – 512 с.

Сазонець І. Л. Інвестування : підручник / І. Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.

Горбачова Ю. І. Складові інвестиційного клімату і чинники, які його формують / Ю. І. Горбачова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2005. –Вып. 62. – С. 151–157.

Мельник М. І. Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону : дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / М. І. Мельник. – Львів, 2004. – 301 с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процессом / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

Stern N. Dynamic Development: Innovation and Inclusion. Munich Lectures in Economics / N. Stern ; Center for Economic Studies. Ludwig Maximilian University. – Munich, 2002. – http://www.cesifogroup.de.

Кормилицына И. Г. Инвестиционный климат: системный подход к исследованию / И. Г. Кормилицына // Известия Сочинского государственного университета. – 2013. – № 4-1 (27). – С. 87–98.

Иваницкая И. И. Инвестиционный климат региона: проблемы оценки и пути улучшения (на примере Республики Коми) : автореферат дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / И. И. Иваницкая. – Сыктывкар, 2001. – 26 с.

Новак І. М. Теоретико-методологічні засади формування категорії інвестиційний клімат / І. М. Новак // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 1(11). – С. 113–118.

Саак А. Э. Инвестиционная политика муниципального образования / А. Э. Саак, О. А. Колчина. – СПб. : Питер, 2010. – 336 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Инвестирование : учебник для вузов / Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Вікторівна Шабанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х