Інвестиційні важелі забезпечення економічного розвитку регіону

Ірина Володимирівна Тяжкороб

Анотація


Уточнено визначення поняття «інвестиційні важелі» та охарактеризовано їх дію на регіональному рівні. Узагальнено інвестиційні важелі за різними класифікаційними ознаками та з огляду на посилення євроінтеграційних процесів в Україні виділено їх поділ за місцем, яке займають учасники інвестиційного процесу в структурі інвестиційного середовища регіону (держави). Запропоновано перейняти й адаптувати європейський досвід створення і функціонування таких багатосторонніх партнерств, як агентства регіонального розвитку, що сприятиме зростанню регіональної конкурентоспроможності.

Ключові слова


інвестиційні важелі; регіон; економічний розвиток; багатостороннє партнерство; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальська Л. Л. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіону / Л. Л. Ковальська // Економічні науки : зб. наук. пр. – Луцьк: ЛДТУ, 2007. – Вип. 4(16), ч. 1 – 236 с. – (Cерія : Облік і фінанси).

Білошенко І. А. Удосконалення класифікації механізмів державного управління інвестиційними процесами / І. А. Білошенко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 1(17). – С. 104–125.

Гудзь М. В. Інвестиційний механізм реалізації подітики регіонального розвитку / М. В. Гудзь // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2010. – Т. 3. – С. 75–82.

Вусятицька М. П. Сутність та класифікація фінансових важелів впливу на соціально-економічний розвиток країни [Електронний ресурс] / М. П. Вусятицька. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/21_NTP_2011/Economics/3_90728.doc.htm.

Федоренко В. Г. Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Алерта, 2008. – 448 с.

Экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – [2-е изд.]. – М. : Институт новой экономики, 2008. – 1152 с.

Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : зб. матеріалів «круглого столу» / [С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І Жук, М. О. Кушнір, І. В. Валюшко] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

Формування політики регонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://derzhava.in.ua/Lists/2/Attachments/1857/CEE_Report_UKR1.pdf.

Заболотна А. В. Регіональна економічна політика: світовий досвід / А. В. Заболотна // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 31–34.

Wren C. Industrial Restructuring and Regional Police / C. Wren, J. Taylor // Oxford Economic Papers. – 1999. – № 51(3). – С. 487–516.

Кириллов В. Д. Основи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. Д. Кириллов // Держава і регіони. – 2003. – № 1. – С. 58–63.

Александрова М. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / [М. М. Александрова, Н. Г. Виговська, Г. Г. Кірейцев, О. М. Петрук, С. О. Маслова] ; за заг. ред. Г. Г. Кірейцева. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – К. : ЦУЛ, 2002. – 268 с.

Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналіт. доп. / [С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І Жук та ін.] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2013. – 88 с.

Розпорядження КМУ від 22 травня 2013 р. № 508-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-2013-%D1%80.

Мотриченко В. М. Світовий досвід державно-приватного партнерства і реалії України / В. М. Мотриченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3 (15). – С. 82–85.

Демчишен В. Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні / [Електронний ресурс] / В. Демчишен, В. Толкованов. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2326/.

Керецман В. Проблеми формування регіональної політики та регіонального управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Керецман. – Режим доступу : http://www.old.uzhnu.edu.ua/static/ndi/idurr/kerecman.doc.

Лендьел М. Інституційний механізм реалізації регіональної політики в країнах Центрально-Східної Європи / М. Лендьел // Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України / за ред. С. Максименка. – К. : Логос, 2000. – с. 62-98.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Ірина Володимирівна Тяжкороб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х