Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій

Cвятослав Володимирович Князь, Неллі Георгіївна Георгіаді, Олексій Євстахієвич Федорчак

Анотація


Розкрито сутність поняття «механізм». Висвітлено визначення і складові механізмів залучення інвестицій. Запропоновано спосіб розрахунку показника, який характеризує ефективність механізмів залучення інвестицій. На основі цього показника наведено метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій.

Ключові слова


економічне оцінювання; підприємство; інвестор; механізм залучення інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Романів О. Випуск єврооблігацій – один із можливих варіантів залучення іноземних інвестицій в економіку країни / О. Романів, Г. Цегелик // Вісник Львів. ун-ту. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип. 40. – С. 26–28. – (Серія «Економіка»).

Вертеннікова О. В. Концесія як один із шляхів залучення приватних інвестицій в комунальну сферу міста / О. В. Вертеннікова, А. В. Бондаренко // Економіка будівництва і міського господарства – К. : Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2009. – Вип. 2(5). – С. 125–130. – (Серія «Міське господарство і будівництво»).

Чорний Р. В. До питання залучення інвестиційних ресурсів в АПК України / Руслан Чорний // Галицький економічний вісник. – 2009. – Вип. 2. – С. 177–180. – (Аграрні й екологічні проблеми економіки).

Водяник Л. К. Лізинг як інструмент залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство / Л. К. Водяник, О. М. Русанов // Економічний простір. – 2009. – Вип. 23/2. – С. 73–83.

Зайченко О. О. Дослідження перспектив розвитку інвестиційних фондів як способу залучення інвестицій в економіку країни / О. О. Зайченко, К. В. Гончарова // Економічний простір. – 2008. – Вип. 15. – С. 34–40.

Клайн М. Математика. Поиск систины / М. Клайн ; пер. с англ. под ред. и с предисл. В. И. Аршинова, Ю. В. Сачкова. – М. : Мир, 1988. – 295 с.

Самускевич А. В. Некоторые философские вопросы атомистики и борьба против механицизма в современной физике / А. В. Самускевич // Научные труды по философии [Белорус. университета]. – Минск, 1956. – Вып. 1.

Левитский Н. И. Теория механизмов и машин : учебное пособие для вузов / Н. И. Левитский. – М. : Наука, 1990. – 592 с.

Абалкин Л. И. Избранные труды : в 4-х т. – М. : Экономика. 2000. – Т. ІІ : На пути к реформе. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. Новый тип экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы.

Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 23–27.

Сабадаш В. В. Антиекологічні тенденції соціально-економічного розвитку: конфліктний потенціал екологічного фактора / В. В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3, т. 1. – С. 12.

Деревянко О. Организационно-экономический механизм планирования бизнес-процессов предпринимательских структур : дис. ... канд. экон. наук / О. Деревянко. – СПб., 2004.

Чаленко А. Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.kapital-rus.ru/articles/article/o_neopredelennosti_termina_mehanizm_v_ekonomic heskih_issledovaniyah.

Ивасенко А. Г. Земельно-ипотечное кредитование: теоретические и методологические аспекты : монография / А. Г. Ивасенко. – Новосибирск, 2008.

Зотова Т. Ю. экономический механизм активизации воспроизводственного процесса на инвестиционной основе / Т. Ю. Зотова // ВЕСТНИК МичГАУ. – 2009. – № 2. – C. 91.

Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. – 544 с.

Опенышев С. Экономический механизм районного АПК в условиях перехода к рынку : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / С. Опенышев. – М., 1998. – 136 с.

Полянский А. Систематизация механизмов государственного регулирования на рынках недвижимости / А. Полянский, М. Соловьев // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2001. – № 4 (9). – С. 16–20.

Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г., ч. 1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://institutiones.com/theories/259--------2007---1.html.

Муратова Е. И. Моделирование процесса профессионально-направленной адаптации на основе методологии IDEF0 / Е. И. Муратова, Т. Ю. Дорохова // Университет им. В. И. Вернадского. – 2006. – № 4(6). – 48–52 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.

УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – К. : «Ірина», 1999. – 1551 c.

Оксфордський словник англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ mechanism?q=mechanism.

Федорчак О. Є. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство / Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2013. – № 2. – С. 6–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Cвятослав Володимирович Князь, Неллі Георгіївна Георгіаді, Олексій Євстахієвич Федорчак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х