Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика

Олена Григорівна Головко, Євгенія Анатоліївна Олефір

Анотація


Розглянуто узагальнений підхід до оцінювання фінансової стабільності банку. Розкрито методичний підхід до визначення фінансової стабільності банку за допомогою непараметричних методів статистичного аналізу на прикладі конкретного банку. Доведено доцільність використання критерію Вілкоксона

Ключові слова


банк; фінансова стабільність; непараметричні методи; критерій Вілкоксона; узагальнена оцінка

Посилання


Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів / Г. М. Азаренкова. – К. : УБС НБУ, 2009. – 335 с.

Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків : монографія / Азаренкова Г. М., Головко О. Г., Смирнов В. В. – К. : УБС НБУ, 2011. – 191 с.

Барановський О. І. Стійкість банківської системи України / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 75–87.

Галиць О. В. Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. В. Галиць. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2008. – 22 с.

Глущенко В. В. Ліквідність, платоспроможність та фінансова безпека комерційного банку / В. В. Глущенко, М. М. Перешибкін, В. С. Серба. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 196 с.

Зінченко В. О. Забезпечення стійкості банківської системи України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. О. Зінченко. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – 24 с.

Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне та методичне забезпечення: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. В. Крухмаль. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 23 с.

Погореленко Н. П. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору [Електронний ресурс] / Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко // Бібліотека Вернадського. – 2011. – Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2011_1/part2/28.PDF.

Общая теория статистики : учебник / Т. В. Рябушкин, М. Р. Ефимова, И. М. Ипатова, Н. И. Яковлева. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 312 с.

Oфiцiйний сайт Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу : http://www.unicredit.com.ua/b.5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Григорівна Головко, Євгенія Анатоліївна Олефір

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х