Стан і перспективи розвитку державного фінансування АПК України

Світлана Георгіївна Черемісіна

Анотація


Проаналізовано сучасний стан та обґрунтовано необхідність державної підтримки розвитку фінансової інфраструктури аграрного сектору України. Виявлено можливості формування самостійної бази рефінансування сільського господарства. Обґрунтовано пріоритетні напрями державної підтримки розвитку агропромислового комплексу країни

Ключові слова


державна підтримка сільського господарства; «жовта і зелена скриньки»; спеціалізовані державні фінансово-кредитні установи; загальний і спеціальний фонди державного бюджету; Національний банк України; Міністерство аграрної політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Діброва А. Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А. Д. Діброва. – К. : ВПД «Формат», 2008. – 488 с.

Білецька Н. В. Бюджетна підтримка сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектора України / Н. В. Білецька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 163–169.

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3–50.

Збарський В. Державна підтримка сільського господарства / В. Збарський, В. Горьовий // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 6 (255). – С. 27–31.

Коробейников М. Зарубежная практика кредитования сельского хозяйства [Электорнный ресурс] / М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2010. – № 4. – Режим доступа : http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 108:agro-practice&catid=34:countries.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Про державну підтримку сільського господарства [Електронний ресурс] : Закон України № 1877-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 1088.636.11&nobreak=1.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2.03.2011 р. № 180 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?npdList_stin d=181.

Ткачук І. В. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств / І. В. Ткачук // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 2. – С. 102–105.

Про Державну іпотечну установу [Електронний ресурс] : Постанова КМУ № 768 від 17.08.2009 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=768-2009-%EF.

Про Державний земельний банк України [Електронний ресурс] : Проект Закону № 4337 від 07.04.2009. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=4337&skl=7.

Про Державний бюджет України на 2013 рік : Закон України від 06.12.2012 р. № 5515-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.

Статистичний щорічник України в цифрах у 2011 році / Державний комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2012. – 250 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Світлана Георгіївна Черемісіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х