Ризик-менеджмент крізь призму сучасних фінансів

Олександр Тихонович Євтух, Олександр Олександрович Євтух

Анотація


Удосконалено теоретичні засади управління ризиками на підприємстві. Запропоновано систему напрямів і методів ризик-менеджменту.


Ключові слова


ризик-менеджмент; принципи управління ризиком; методи управління ризиком; стратегія управління економічним ризиком; зниження ризику.

Повний текст:

PDF

Посилання


Райс Т. Финансовые инвестиции и риск: cокр. пер. с англ. / Т. Райс, Б. Койли ; ред. М. А. Гольцберг ; ред Л. М. Хасан-Бек. – К. : BHV, 1995. – 592 с.

Фридман М. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск / М. Фридман, Л. Дж. Сэвидж // Теория потребительского поведения и спроса. Вехи экономической мысли. – СПб. : Экономическая школа, 1993. – Вып. 1. – С. 208–249.

Рымкевич В. В. Экономическая теория рисков. – Минск : БГЭУ, 2001. – 207 с.

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / Рэдхэд К., Хьюс С. – М. : Инфра-М, 1996. – 288 с.

Шабанов М. Анализ и управление финансовыми рисками предприятия с целью предотвращения банкротства : дис. … д-ра филос. в области экон. / М. Шабанов. – М., – 142 с.

Черкасов В. В. Проблемы риска в управленцеской деятельности / В. В. Черкасов. – М. : «Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 2002. – 320 с.

Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. – К. : Деміур, 1996. – 212 с.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія ; у 2 т. / за ред. А. О. Єпіфанова і Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.

Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності : монографія / А. В. Матвійчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 205 с.

Внукова Н. Економічна оцінка ризику діяльності підприємства: проблеми теорії і практики / Н. Внукова, В. Смоляк. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 180 с.

Ющенко В. А. Управління валютними ризиками : навч. посібник / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 1998. – 444 с.

Євтух О.Т. Фінансовий менеджмент: для магістрів і не тільки : навчально-методичний посібник / О. Т. Євтух, О. О. Євтух ; за заг. ред. проф. О. Т. Євтуха. – К. : ЦНЛ, 2011. – 408 с. + CD.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олександр Тихонович Євтух, Олександр Олександрович Євтух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х