DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150493

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

Анастасія Володимирівна Березинець

Анотація


Розглянуто проблему розвитку соціально-економічної концептуалізації соціальних інститутів, яким належить важлива роль у забезпеченні та підтримці функціональності суспільства як соціальної системи. Суспільство формується із системи соціальних інститутів і являє собою складну сукупність економічних, політичних, правових, духовних відносин, що забезпечують його цілісність як соціальної системи.

Інституційні зміни, якими характеризується сучасне українське суспільство, впливають на процеси і, відповідно, соціальну трансформацію політики, формування нових соціальних груп, соціальної стратифікації тощо. Генезис, сутність і функціональність соціальних інститутів потребують усебічного економічного і наукового осмислення з метою пошуку принципово нових ідей, підходів і напрямів, орієнтованих на відкриття нових перспектив та механізмів інституційної еволюції сучасних суспільств. Дослідження обумовлене необхідністю теоретико-прикладного обґрунтування нового суб’єктного складу і мережевої взаємодії соціальних інститутів. Науково-практична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні становлення і розвитку сучасних інститутів та утвердження нового формату їх взаємодії в рамках нової економіки.

Проаналізовано основні підходи до розуміння сутності і поняття соціальних інститутів та історії їх формування, коротко надано характеристику основних рис, притаманних соціальним інститутам як таким. Досліджено проблему вивчення соціальних інститутів, яка бере свій початок іще з періоду становлення та інституціоналізації соціології як науки. Визначено наявність концептуальних проблемних питань у формулюванні визначення поняття та функціонування соціальних інститутів.


Ключові слова


соціальний інститут; інституціоналізація; соціальна система; соціальна структура; норма; цінність; соціальні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsijna zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institutional Change and the Functioning of the Economy]. (I. Dziuba, Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Tur, M. H. (2006). Neklasychni modeli lehitymatsii sotsialnykh instytutiv [Nonclassical Models of Legitimation of Social Institutions]. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian].

Djurkgejm, Je. O. (1991). Razdelenii obshhestvennogo truda. Metod sociologii [About the division of social labor. Method of sociology]. Moskow: Nauka [in Russian].

Spenser, G. (1876). Osnovanija sociologii [Th e foundations of sociology]. (G. Spencer, Trans). Sankt-Peterburg: Izd. I. I. Bilibina [in Russian].

Voroncov, A. V. (2005). Istorija sociologii. XIX — nachalo XX veka [Th e history of sociology. XIX — beginning of the ХХ century]. Moskow: Gumanitarnyj izdatelskij centr «VLADOS» [in Russian].

Berzhel, Zh. L. (2000). Obshhaja teorija prava [General Th eory of Law]. V. I. Danilenko & G. V. Churshukova (Eds.). Moskow: NOTA BENE [in Russian].

Nort, D. (1997). Instituty, institucionalnye izmenenija i funkcionirovanie jekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. (A. N. Nesterenko, Trans). Moskow: Fond jekonomicheskoj knigi «Nachala» [in Russian].

Gromov, I. A. (2003). Zapadnaja sociologija [Western sociology]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo DNK [in Russian].

Cooley, Ch. H. (1929). Social Organization. A Study of the Great Mind. New York [in English].

Shhepanskij, Ja. (1969). Jelementarnye ponjatija sociologii [Elementary notions of sociology]. A. M. Rumyantsev (Ed.). (M. M. Gurenko, Trans). Moskow: Progress [in Russian].

Osipov, G. V. (Eds.). (2001). Istorija sociologii v Zapadnoj Evrope i SShA [Th e history of sociology in Western Europe and the United States]. Moskow: Izdatelstvo NORMA [in Russian].

Vojtovych, S. O. (1998). Sotsialni instytuty suspilstva: rid, vlada, vlasnist [Social Institutions of Society: Genus, Power, Property]. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut sotsiolohii [in Ukrainian].

Gricanov, A. A. (2003). Sociologija: Enciklopediya [Sociology: Encyclopedia]. Minsk: Knizhnyj Dom [in Russian].

Berger, P., & Lukman, T. (1995). Socialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sociologii znanija [Social Constructing of Reality. Th e Treatise on Sociology of Knowledge]. (E. Rutkevich, Trans.). Moskow: «Medium» [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюби. — Київ : Основи, 2000. — 198 с.
Тур М. Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів / М. Г. Тур. — Київ : ПАРАПАН, 2006. — 396 с.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. — Москва : Наука, 1991. — 574 с.
Спенсер Г. Основания социологии : [в 2-х т.] : пер. с англ. / Г. Спенсер. — Санкт-Петербург : Изд. И. И. Билибина, 1876. — 897 с.
Воронцов А. В. История социологии. ХІХ — начало ХХ века : в 2 ч. / А. В. Воронцов. — Москва : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2005. — 423 с.
Бержель Ж. Л. Общая теория права / Ж. Л. Бержель ; под ред. В. И.Даниленко ; пер. с франц. Г. В. Чуршукова. — Москва : NOTA BENE, 2000. — 575с.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко. — Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997. — 180 с.
Громов И. А. Западная социология / И. А. Громов. — Санкт-Петербург : Изд-во ДНК, 2003. — 559 с.
Cooley Ch. H. Social Organization. A Study of the Large Mind / Ch. H. Cooley. — New York, 1929. — P. 313.
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепаньский ; общ. ред. и послесл. А. М. Румянцева ; пер. с польск. М. М. Гуренко. — Москва : Прогресс, 1969. — 240 с.
История социологии в Западной Европе и США / [отв. ред. Г. В. Осипов]. — Москва : Изд-во НОРМА, 2001. — 576 с.
Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність / С. О. Войтович. — Київ : НАН України, Інститут соціології, 1998. — 120 с.

Социология : [Энциклопедия / сост.: А. А. Грицанов и др.]. — Минск : Книжный Дом, 2003. — 1312 с.
Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; [пер. с англ. Е. Руткевич]. — Москва : «Медиум», 1995. — 323 с.

Copyright (c) 2018 Анастасія Володимирівна Березинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х