ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Олена Вікторівна Лисенко

Анотація


Присвячено дослідженню і порівнянню методів короткострокового планування та прогнозування. За основу оцінювання прийнято дані підприємства, яке характеризується сезонним процесом виробництва. Тобто функція доходу підприємства і функція витрат, яка є базовою для проведеного дослідження, мають сезонний характер виробничого процесу в часовому вимірі. На основі наведених даних побудовано мультиплікативну економетричну модель динаміки часового ряду та пропорційну прогнозну модель на один період уперед і порівняно похибки розрахунку моделей. Вагомою умовою проведеного дослідження стало таке: наявність невеликої кількості даних спостережень часового ряду (менше ніж 12), що є певною перешкодою точності оцінювання. Дослідження показало, що показник похибки побудови моделі у пропорційному методі прогнозування менший, ніж в автокореляційно-реґресійної моделі, середня відносна похибка прогнозування також істотно менша. Але автореляційно-реґресійна модель краще пояснює загальну варіацію рівнів часового ряду функції витрат за попередні періоди. Оцінка якості моделі в цьому разі також є досить високим прогнозованим значенням. Обидві моделі розраховують прогнозовані значення витрат, які логічно вкладаються в наявний часовий ряд, але пропорційна модель надає більш високий темп зростання показника. Тому доцільне використання обох методів для прогнозування обсягу витрат на один операційний період уперед.


Ключові слова


економетрична модель; мультиплікативна модель; авторегресійне рівняння; автокореляційна функція; просторово-часові ряди

Повний текст:

PDF

Посилання


Helfert, E. A. (2003). Tekhnika fi nansovogo analiza [Techniques of Financial Analysis], 10th ed. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Mintsberg, G., Quin, G., & Goshal, S. (2001). Strategicheskiy protsess [Strategic Process]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Kovalev, V. V. (2007). Finansovyu menedzhment. Teoriya i praktika [Financial Management. Th eory and Practice], (2nd ed., rev.). Moscow: TK Velbi, Prospekt [in Russian].

Berezhnaya, Ye. V., & Berezhnoy, V. I. (2006). Matematicheskiye metody modelirovaniya ekonomicheskikh sistem [Mathematical Methods of Economical Systems’ Modeling], (2nd ed., rev.). Moscow: Finansy і Statistika [in Russian].

Antonova, L. V., & Liakhovets, O. O. (2011). Ekonometrika [Econometrics]. Mykolaiv: Chornomorskyi State University [in Ukrainian].

Mariuta, A. M., & Boitsun, N. Ye. (2006). Ekonomiko-matematicheskoye modelirovaniye i optimizatsiya upravleniya organizatsiyami [Economical and Mathematical Modeling and Optimization of Organizations’ Management]. Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk University [in Russian].

Lopatnikov, L. I. (2003). Ekonomiko-matematicheskiy slovar: Slovar sovremennoy ekonomicheskoy nauki [Mathecon Dictionary: A Reference of Modern Applied and Mathematical Economics], (5th ed., rev.). Moscow: Delo [in Russian].

Gudz, T. P. (2016). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia dovgostrokovoi fi nansovoi rivnovagy pidpryiemstva [Economic-mathematical modeling of enterprise long-term fi nancial equilibrium]. Visnyk Khmelnytskogo natsionalnogo universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» — Herald of Khmelnytskyi National University. Ser. «Economic science», 6, 60—67 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт. — [10-е изд.]. — Санкт-Петербург : Питер, 2003. — 640 с.
Минцберг Г. Стратегический процесс / [Г. Минцберг, Дж. Куин, С. Гошал] ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Кап туровского. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — 688 с.
Ковалев В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В. В. Ковалев. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : ТК Велби, изд. Проспект, 2007. — 1024 с.
Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Финансы и статистика, 2006. — 432 с.
Антонова Л. В. Економетрика / Л. В. Антонова, О. О. Ляховець ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. — 232 с.
Марюта А. М. Экономико-математическое моделирование и оптимизация управления организациями : монография / А. М. Марюта, Н. Е. Бойцун. — Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. ун-та, 2006. — 540 с.
Лопатников Л. И. Экономико-математический словар : Словарь современной экономической науки / Л. И. Лопатников. — [5-е изд., перераб. и доп.]. — Москва : Дело, 2003. — 520 с.
Гудзь Т. П. Економіко-математичне моделювання довгострокової фінансової рівноваги підприємства / Т. П. Гудзь // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 6. — С. 60—67. — (Серія «Економічні науки»).
Copyright (c) 2018 Олена Вікторівна Лисенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х