DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150310

МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЧОЮ ФУНКЦІЄЮ КОМПЛЕКСНОГО АРГУМЕНТУ

Моріка Костянтинівна Русинко, Тарас Мирославович Костирко

Анотація


Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти економіко-математичного моделювання виробничої функції комплексного аргументу для оцінки діяльності як окремого підприємства, так і економіки країни в цілому. Виробнича функція представлена лінійною моделлю з дійсними змінними, зв’язки між функцією і змінними описані за допомогою комплексних чисел, на відміну від класичної виробничої функції Кобба — Дугласа. Як змінні розглянуто чисельність зайнятого в економіці населення України і вартість основних засобів, виробнича функція представляє валовий внутрішній продукт. Використаний підхід дозволив провести оцінку впливу ресурсів на виробничу функцію з використанням даних для кожного спостереження, що зняло питання перевірки рядів даних на мультиколінеарність, гетероскедастичність та автокорреляційні зв’язки. Проведене дослідження коефіцієнтів використання ресурсів праці і капіталу з 2005-го до 2016 рр. дало змогу оцінити стан економіки країни в цілому, підтвердило явище кризової динаміки у 2010—2014 роках. Починаючи з 2015 року, макроекономічні показники України характеризують повернення до капіталоінтенсивного процесу, який був притаманний економіці країни у період з 2005-го до 2009 рр. Показано, що застосування виробничої функції комплексного аргументу суттєво розширює можливості проведення економічного аналізу процесів, що відбуваються на виробництві.

Ключові слова


економіко-математичне моделювання; виробнича функція Кобба — Дугласа; виробнича функція комплексного аргументу; капіталоінтенсивний процес; трудоінтенсивний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928, December). A Th eory of Production. American Economic Review, 139—165.

Samuelson, P. A. (1983). Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press; Enlarged edition. 3. Schumpeter, J. A. (1986). History of Economic Analysis. Oxford University Press, Inc.

Solow, R. M. (1987, December 8). Growth Th eory and Aft er. Lecture to the memory of Alfred Nobel. Retrieved from http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1987/solow-lecture.html.

Vitlinskyi, V. V., & Piskunova, O. V. (2010). Matematychni modeli ta metody rynkovoi ekonomiky: bakalavrskyi kurs [Mathematical models and methods of market economy: bachelor course]. Kyiv: Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana [in Ukrainian].

Kleiner, G. B., & Pyontkovskyi, D. I. (2000). Mnohofaktornye proyzvodstvennye funktsii s postoiannymy elastychnostiamy predelnoi normy zameny [Multi-factor production functions with constant elasticity of marginal rate of substitution]. Ekonomyka i matematycheskye metody — Economics and Mathematical Methods, 36 (1), 90—114 [in Russian].

Shumska, S. S. (2007). Instrument vyrobnychoi funktsii v doslidzhenni ukrainskoi ekonomiky [The instrument of production function in the study of the Ukrainian economy]. Ekonomiko-matematychni metody i modeli — Economics-Mathematical Methods and Models, 4, 104—123 [in Ukrainian].

Hrabovetskyi, B. Ye., Moroz, O. V., & Savchuk, L. M. (2006). Vyrobnycha funktsiia yak zasib vdoskonalennia ekonomichnykh doslidzhen [Production function as a means of improving economic research]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu — Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, 2, 12—25 [in Ukrainian].

Herasymchuk, N. A. (2016). Peredumovy i etapy formuvannia pidpryiemnytskoho mekhanizmu resursozberezhennia: mikroekonomichnyi aspekt [Prerequisites and stages of the formation of the entrepreneurial mechanism of resource conservation: the microeconomic aspect]. Visnik KNUDT — Bulletin KNUDT, 1 (95), 15—22 [in Ukrainian].

Svietunkov, І. S. (2016). O vozmognosti ekonomicheskogo prognozirovaniya s pomochshyu stepennoi proizvodstvennoi funkcii kompleksnogo peremennogo [On the possibility of economic forecasting using the power production function of complex variable]. Ekonomika regiona — Economy of the region, 12 (3), 966—976 [in Russian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Offi cial site of the State Statistics Committee of Ukraine]. (n. d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Cobb C. W. A Th eory of Production / C. W. Cobb, P. H. Douglas // American Economic Review. — 1928. — December. — P. 139—165.
Samuelson P. A. Foundations of Economic Analysis / P. A. Samuelson. — Harvard : Harvard University Press ; Enlarged edition, 1983. — 604 p.
Schumpeter J. A. History of Economic Analysis / J. A. Schumpeter. — Oxford : Oxford University Press, Inc., 1986. — 1322 p.
Solow R. M. Growth Th eory and Aft er [Electronic resourse] / R. M. Solow // Lecture to the memory of Alfred Nobel. — 1987. — December 8. — Available at : http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1987/solow-lecture.html.
Вітлінський В. В. Математичні моделі та методи ринкової економіки : навч. посібник / В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова ; МОН України. — Київ : Київ. нац. економ. університет ім. В. Гетьмана, 2010. — 531 с.
Клейнер Г. Б. Многофакторные производственные функции с постоянными эластичностями предельной замены факторов / Г. Б. Клейнер, Д. И. Пионтковский // Экономика и математические методы. — 2000. — Т. 36 (1). — С. 90—114.
Шумська С. С. Інструмент виробничої функції у дослідженні української економіки / С. С. Шумська // Економіко-математичні методи і моделі. — 2007. — № 4. — С. 104—123.
Грабовецький Б. Є. Виробнича функція як засіб вдосконалення економічних досліджень / Б. Є. Грабовецький, О. В. Мороз, Л. М. Савчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2006. — № 2. — С. 12—25.
Герасимчук Н. А. Передумови і етапи формування підприємницького механізму ресурсозбереження: мікроекономічний аспект / Н. А. Герасимчук // Вісник КНУДТ. — 2016. — № 1 (95). — С. 15—22.
Светуньков И. С. О возможности экономического прогнозирования с помощью степенной производственной функции комплексного переменного / И. С. Светуньков // Экономика региона. — 2016. — Т. 12 (3).— С. 966—976.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

Copyright (c) 2018 Моріка Костянтинівна Русинко, Тарас Мирославович Костирко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х