DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150301

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ УСТУПКИ ПРАВА ВИМОГИ ВІДШКОДУВАННЯ ДЛЯ СТОРІН ПРАВОЧИНУ, ВИЗНАНОГО НЕДІЙСНИМ

Юрій Володимирович Поздняков, Юрій Павлович Садовенко

Анотація


Установлено найбільш впливові ціноформувальні фактори, що визначають показники вартості нематеріального активу у формі повних або часткових майнових прав щодо уступки права вимоги повернення майна/грошових коштів сторонам угоди, визнаної недійсною в судовому порядку. Зроблено аналіз відповідності отриманого показника вартості майнових прав поняттю справедливої вартості. Визначено теоретичне підґрунтя пропонованої методики у формі базових принципів незалежної оцінки, які є підставою алгоритму визначення кількісних показників вартості майнових прав. Здійснено порівняльний аналіз спільних і відмінних характеристик вартості оцінюваного нематеріального активу, для випадків непогашених взаємних боргових зобов’язань сторін угоди, визнаної нечинною, і стягнення дебіторської заборгованості. На підставі узагальнення результатів виконаного порівняльного аналізу запропоновано загальною методологічною основою для визначення вартості майнових прав щодо уступки права вимоги повернення майна/грошових коштів за угодою купівлі-продажу матеріальних активів, яка визнана недійсною в судовому порядку, вважати методи та оціночні процедури незалежної оцінки, розроблені для оцінки подібного об’єкта оцінки в нематеріальній формі, а саме — дебіторської заборгованості.


Ключові слова


оцінка майна і майнових прав; ринкова вартість; угода купівлі-продажу; визнання угоди нечинною; судове рішення; економічно-правові наслідки; нематеріальний актив; повні майнові права; пакет часткових майнових прав

Повний текст:

PDF

Посилання


Verkhovna Rada Ukrainy. (2003). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Th e Civil Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40—44. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. Kyiv [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2003). Pravyla bukhhalterskoho obliku dokhodiv i vytrat bankiv Ukrainy: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 18.06.2003 № 255 [Rules of accounting of incomes and expenses of banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 18, 2003 № 255]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03 [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2003). Natsionalnyi standart otsinky 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»: Postanova KMU vid 10.09.2003 № 1440 [National Standard for Evaluation 1 «General Principles of Appraisal of Property and Property Rights»: Ministers Cabinet of Ukraine Resolution № 1440 of 10 September 2003] [in Ukrainian].

Fridman, J., & Ordway, N. (1995). Analiz i ocenka prinosyashchej dohod nedvizhimosti [Analysis and evaluation of income-generating real estate]. (V. N. Lavrentev, O. V. Tihonova, Trans.). Moscow: Delo Ltd [in Russian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13—14, 15—16, 17. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2. Kyiv [in Ukrainian].

Morozov, Ye. (2016, June 03). Dohovir faktorynhu ta ustupky (tsesii): vidminnist ta opodatkuvannia [Contract of factoring and concessions (cessions): distinction and taxation]. Liga.net. Retrieved from http://blog.liga.net/user/emorozov/article/22474 [in Ukrainian].

Baron, A. S. (2000). Ocenka debitorskoj zadolzhennosti v hode ispolnitel’nogo proizvodstva [Assessment of accounts receivable in the course of enforcement proceedings]. Nauchno-tekhnicheskaya konferenciya MGTU. Sekciya «Finansy i buhgalterskij uchet» [Scientifi c and Technical Conference MSTU. Section «Finance and Accounting»]. Retrieved from http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section9/section9_31.html [in Russian].

Prudnikov, V. I. (2000). Ocenka stoimosti debitorskoj zadolzhennosti [Estimation of the value of accounts re ceivable]. Retrieved from http://dom-khv.ucoz.ru/index/prudnikov_v_i_-ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-209.Chelyabinsk [in Russian].

Bolotskih, V. V. (2018, October 5). O metodike rascheta rynochnoj stoimosti prav trebovaniya debitorskoj zadolzhennosti [On the method of calculating the market value of receivables receivables]. Repetitor ocenshchika — Tutor appraiser. Retrieved from http://dom-khv.ucoz.ru/index/bolotskikh_v_v_ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-206 [in Russian].

Kozyr, Yu. V. (2018, October 5). Ocenka debitorskoj zadolzhennosti [Assessment of receivables]. Repetitor ocenshchika — Tutor appraiser. Retrieved from http://dom-khv.ucoz.ru/index/kozyr_ju_v_ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-208 [in Russian].

Sergeeva, L. L. (2018, October 5). Metody analiza i ocenki debitorskoj zadolzhennosti [Methods of analysis and evaluation of accounts receivable]. Repetitor ocenshchika — Tutor appraiser. Retrieved from http://dom-khv.ucoz.ru/index/sergeeva_l_l_metody_analiza_i_ocenki_debitorskoj_-zadolzhennosti/0-207 [in Russian].

Gryaznova, A. G., Fedotova, M. A., Eskindarov, M. A., Tazihina, T. V., Ivanova, E. N., & Shcherbakova, O. N. (2003). Ocenka stoimosti predpriyatiya (biznesa) [Valuation of the enterprise (business) value]. Moscow: INTERREKLAMA [in Russian].

Konovalova, I. M. (2011, October 10). Debitorskaya zadolzhennost’ predpriyatiya: analiz i stoimostnaya ocenka [Receivables of an enterprise: analysis and valuation]. Finansovo-pravovoe agentstvo — Financial and Legal Agency. Retrieved from http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-ekonomiki/-debitorskaya-zadolzhennost-predpriyatiya-analiz-i-stoimostnaya-otsenka-i-m-konovalova [in Russian].

Feldman, A. B. (2002). Ocenka kreditorskoj i debitorskoj zadolzhennosti: metodicheskie razrabotki i rekomendacii [Estimation of payables and receivables: methodological developments and recommendations]. Moscow [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Київ, 2003. — № 40—44. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03.
Національний стандарт оцінки 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1440.
Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй ; пер. с англ. В. Н. Лаврентьева, О. В. Тихоновой. — Москва : Дело Лтд, 1995. — 480 с.
Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Київ, 2011. — № 13—14, 15—16, 17. — Ст. 112. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2.
Морозов Є. Договір факторингу та уступки (цесії): відмінність та оподаткування [Електронний ресурс] / Є. Морозов // Ліга.net. — 2016. — 3 червня. — Режим доступу : http://blog.liga.net/user/emorozov/article/22474.
Барон А. С. Оценка дебиторской задолженности в ходе исполнительного производства [Электронный ресурс] / А. С. Барон // Научно-техническая конференция МГТУ. Секция «Финансы и бухгалтерский учет» / Московский государственный технический университет. — 2000. — Режим доступа : http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section9/section9_31.html.
Прудников В. И. Оценка стоимости дебиторской задолженности : монография [Электронный ресурс] / В. И. Прудников. — Челябинск, 2000. — Режим доступа : http://dom-khv.ucoz.ru/index/prudnikov_v_i_-ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-209.
Болотских В. В. О методике расчета рыночной стоимости прав требования дебиторской задолженности [Электронный ресурс] / В. В. Болотских // Репетитор оценщика. — 2018. — 5 октября. — Режим доступа : http://dom-khv.ucoz.ru/index/bolotskikh_v_v_ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-206.
Козырь Ю. В. Оценка дебиторской задолженности [Электронный ресурс] / Ю. В. Козырь // Репетитор оценщика. — 2018. — 5 октября. — Режим доступа : http://dom-khv.ucoz.ru/index/kozyr_ju_v_ocenka_debitorskoj_zadolzhennosti/0-208.
Сергеева Л. Л. Методы анализа и оценки дебиторской задолженности [Электронный ресурс] / Л. Л. Сер геева // Репетитор оценщика. — 2018. — 5 октября. — Режим доступа : http://dom-khv.ucoz.ru/index/ser geeva_l_l_metody_analiza_i_ocenki_debitorskoj_-zadolzhennosti/0-207.
Грязнова А. Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, Т. В. Тазихина, Е. Н. Иванова, О. Н. Щербакова. — Москва : ИНТЕР-РЕКЛАМА, 2003. — 544 с. — Режим доступа : http://www.cons-s.ru/media/matherials/ocenka_bussines.pdf.
Коновалова И. М. Дебиторская задолженность предприятия: анализ и стоимостная оценка [Электронный ресурс] / И. М. Коновалова // Финансово-правовое агентство. — 2011. — 10 октября. — Режим доступа : http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-ekonomiki/-debitorskayazadolzhennost-predpriyatiya-analiz-i-stoimostnaya-otsenka-i-m-konovalova.
Фельдман А. Б. Оценка кредиторской и дебиторской задолженности : методические разработки и рекомендации / А. Б. Фельдман. — Москва, 2002. — С. 27.
Copyright (c) 2018 Юрій Володимирович Поздняков, Юрій Павлович Садовенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х