DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150292

РОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ У ЗМЕНШЕННІ ОБСЯГІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Оксана Дмитрівна Мосьпан, Альона Юріївна Стороженко

Анотація


Досліджено теоретичні аспекти управління дебіторською заборгованістю в системі розрахунків із покупцями і замовниками, від якого залежатиме рівень платоспроможності підприємства та його фінансовий стан. Також розглянуто основні особливості та роль системи менеджменту організації у зменшенні обсягів дебіторської заборгованості на підприємстві. Проаналізовано два способи управління дебіторською заборгованістю: самостійне управління та управління на основі аутсорсингу; розглянуто стратегії кредитної політики.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; розрахунки з покупцями і замовниками; системи менеджменту; контрагенти; комерційний кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereza, S. L. (2013). Oblik i kontrol groshovyh aktyviv ta debitorskoyi zaborgovanosti [Accounting and control of cash assets and accounts receivable]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Gluhova, S. V., & Pop, Yu. V. (2013). Suchasni pidhody do vyznachennya ponyattya «debitorska zaborgovanist» pidpryyemstva [Modern approaches to the defi nition of «accounts receivable» of the enterprise]. Visnik Natsionalnogo tehnichnogo unIversitetu «HPI» — Bulletin of the National Technical University «KhPI», 83—86 [in Ukrainian].

Gunya, V., & Bielozertsev, V. (2014). Rozrobka mexanizmu upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu pidpryyemstva: konceptualny pidhid [Development of a mechanism for managing receivables of an enterprise: a conceptual approach]. Ekonomist — Economist, 3, 57—60. Kyiv. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_3_16 [in Ukrainian].

Dobrunik, T. P. (2017). Oblikovo-informaciyne zabezpechennya upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu [Accounting and information management of accounts receivable]. Pidvyshhennya naukovo-tehnichnogo rivnya ekonomiky ta yiyi efektyvnosti [Raising the scientifi c and technical level of the economy and its effi ciency: Proceedings of the International Scientifi c and Practical Conference], 116—119. Lviv: LEF [in Ukrainian].

Kruchak, L. V. (2016). Metodyka analizu debitorskoyi zaborgovanosti v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Methodology of analysis of accounts receivable in the enterprise management system]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment» — Scientifi c Herald of the International Humanitarian University. Ser. «Economics and Management». M. P. Kovalenko (Eds.). (рр. 161—165). Odesa [in Ukrainian].

Polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku 10 «Debitorska zaborgovanist» [Regulation (standard) of accounting № 10 «Accounts Receivable»]. (1999, October 8). Nakaz Ministerstva fi nansiv Ukrayiny № 237 — Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 237. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4018.html [in Ukrainian].

Fedorchenko, O. Ye. (2015). Aktualni problemy upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu na pidpryyemstvi [Actual problems of management of accounts receivable at the enterprise]. Visnyk «Investyciyi: praktyka ta dosvid» — Bulletin «Investments: Practice and Experience», 21, 60—63 [in Ukrainian].

Cegelnyk, N. I. (2013). Ocinka debitorskoyi zaborgovanosti v systemi rozrahunkiv iz pokupcyamy pidpryyemstva [Estimation of receivables in the system of settlements with buyers of the enterprise]. Agrosvit — Agrosvit, 6, 51—55. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/6_2013/11.pdf [in Ukrainian].

Sheludko, V. M. (2013). Finansovy menedzhment [Financial management]. Kyiv: Nacz. un-t. im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Shepelevych, V. V. (2016). Problemy upravlinnya debitorskoyu zaborgovanistyu ta shlyahy yih vyrishennya na pidpryyemstvi [Problems of management of accounts receivable and ways of their solution at the enterprise]. Agrosvit — Agrosvit, 6, 107—112 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Береза С. Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / С. Л. Береза. — Київ, 2013. — 20 с.
Глухова С. В. Сучасні підходи до визначення поняття «дебіторська заборгованість» підприємства / С. В. Глухова, Ю. В. Поп // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». — Харків, 2013. — С. 83—86.
Гуня В. Розробка механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства: концептуальний підхід / В. Гуня, В. Бєлозерцев // Економіст. — Київ, 2014. — № 3. — С. 57—60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_3_16.
Добрунік Т. П. Обліково-інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю / Т. П. Добрунік // Підвищення науково-технічного рівня економіки та її ефективності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24—25 лютого 2017 року). — Львів : ЛЕФ, 2017. — С. 116—119.
Кручак Л. В. Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / Л. В. Кручак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. / гол. ред. М. П. Коваленко. — Одеса, 2016. — Вип. 22. — С. 161—165. — (Серія «Економіка і менеджмент»).
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : Наказ Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4018.html.
Федорченко О. Є. Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю на підприємстві / О. Є. Федорченко // Вісник «Інвестиції: практика та досвід». — 2015. — № 21. — С. 60—63.

Цегельник Н. І. Оцінка дебіторської заборгованості в системі розрахунків із покупцями підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Цегельник // Агросвіт. — 2013. — № 6. — С. 51—55. — Режим доступу : http://www.agrosvit.info/pdf/6_2013/11.pdf.
Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 375 с.
Шепелевич В. В. Проблеми управління дебіторською заборгованістю та шляхи їх вирішення на підприємстві / В. В. Шепелевич // Агросвіт. — 2016. — № 6. — С. 107—112.

Copyright (c) 2018 Вероніка Геннадіївна Ковальчук, Оксана Дмитрівна Мосьпан, Альона Юріївна Стороженко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х