ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ І РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Ольга Володимирівна Кліщук

Анотація


Сьогодні дії центрального банку перебувають під пильним наглядом суспільства та уряду, що піднімає питання щодо прийнятного рівня відкритості регулятора. За умов підвищеної волатильності курсу валют і фінансових ринків постає потреба в перебудові поточної комунікаційної політики центральних банків із метою забезпечення впевненості економічних агентів у тому, що підтримка стабільності є першочерговим завданням центральних банків. Була помічена одна закономірність, за якої справджується таке: що вище значення волатильності фінансових змінних, то менш прозорою буде монетарна стратегія центрального банку. Саме тому, з одного боку, розглянуто емпіричний зв’язок між зростанням волатильності, установленням імпліцитного таргету та забезпеченням стабільного рівня цін у країнах із режимом таргтування інфляції, а з другого — їхній вплив на відкритість регулятора в економічних, політичних, процедурних, монетарних та операційних аспектах. Для цього була застосована логіт-модель, де фіктивною змінною виступала транспарентість регулятора. За допомогою інтегрування функції щільності розподілу функції оцінки транспаретності регулятора було отримано розподіл імовірностей задля визначення рівня вірогідності отримання відповідної оцінки відкритості за відповідного сценарію подій. До панельної вибірки були включені регулятори 10 розвинутих країн і п’ять економік, що розвиваються. Також на основі отриманої моделі оцінки транспаретності регуляторів було оцінено відкритість монетарної політики Національного банку України. Було з’ясовано, що за зростання волатильності валютного курсу і відхилення від кінцевої інфляційної цілі регулятор стає більш політично закритим і рідше надає інформацію про процедурні операції. Економічно регулятор стає більш прихованим за наявності в системі цілей регулятора імпліцитного якоря, такого як валютний курс. А непередбачувані шоки фінансового ринку зменшують відкритість регулятора в публікаціях прогнозів макроекономічного розвитку в результаті реалізації відповідного курсу монетарної політики. Також поставлена логіт-модель показала, що монетарна політика, заснована на правилі та з єдиною ціллю, яка полягає в підтриманні цінової стабільності, виявилась більш ефективною в мінімізації волатильності валютного курсу, порівняно з монетарною політикою, що спирається на імпліцитний якір. Модель буде корисною при оцінюванні можливих соціально-економічних ефектів від зміни комунікаційної стратегії центрального банку.

Ключові слова


раціональне очікування; транспарентність політики центрального банку; волатильність курсу валют; індекс Ейфінгера-Гераац

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lucas R. Econometric Policy Evaluation: A Critique / R. Lucas // Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy. — 1976. — Vol. 1. — P. 19—46.

William Finn Kydland and Edward, Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: Th e Time Consistency of Economic Policy and Th e Driving Forces Behind Business Cycles [Electronic source] // The Nobel Prize ; The official website of the Nobel Foundation. Prize in economics. Advanced information on the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. — Available at : https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2004.pdf.

Duisenberg W. Th e ESCB’s Stability-Oriented Monetary Policy Strategy : Speech in Dublin [Electronic source] / W. Duisenberg // European Central Bank. —1998. — November 10. — Available at : http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/1998/html/sp981110.en.html.

Davis J. Scott. Dealing with time-in consistency: infl ation targeting vs. exchange rate targeting [Electronic source] / J. Scott Davis, I. Fujivara // Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute : Working paper. — 2015. — № 224. — January. — Available at : http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2015/0224.pdf.

Warsh K. Transparency and the Bank of England’s Monetary Policy committee [Electronic source] / K. Warsh. — 2014. — December. — Available at : https://www.hoover.org/sites/default/fi les/transparency_and_the_bank_of_englands_monetary_policy_committee.pdf.

Boyle A. Montagu Norman: A Biography / A. Boyle. — London : Cassell, 1967. — P. 393—398.

Bernanke B. Fedspeak: Speech at American Economic Association [Electronic source] / B. Bernanke. — California, San Diego, 2004. — Available at : https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200401032/default.htm.

Blinder A. Central Bank Communication and Monetary olicy: A Survey of Th eory and Evidence / A. Blinder, M. Ehrmann, M. Fratzscher, J. D. Haan, D. Jansen // Journal of Economic Literature. — 2008. — Vol. 48 (4). — P. 910—945.

Woodford M. Central Bank Communication and Policy Eff ectiveness / M. Woodford // National Bureau of Economic Research working paper. — 2005. — 11898.

Eijffinger S. How transparent are Central Banks? / S. Eijffi nger, P. Geraats // European Journal of Political Economy. — 2006. — № 22 (1). — P. 1—21.

Dincer N. Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures / N. Dincer, B. Eichengreen // BOK Working Paper. — 2014. — № 2013-21.

Garaatz P. Monetary Policy Transparency. Handbook of Economic and Institutional Transparency / P. Garaatz. — Cambridge : University of Cambridge, 2013. — P. 40.

Cukierman A. Are contemporary Central Banks transparent about economic models and objectives and what diff erence does it make? / A. Cukierman // Federal Reserve Bank of St. Louis. — 2002. — July. — P. 15—36.

Faust J. Transparency and credibility : Monetary policy with unobservable goals / J. Faust, L.E. Svensson // International Economic Review. — 2001. — № 42 (2). — P. 369—397.

Eichler S. Central Bank transparency and cross-border banking [Electronic source] / S. Eichler, H. Littke, L. Tonzer //Journal of International Money and Finance. — 2017. — June. — Vol. 74. — P. 1—30. — Available at : https://doi.org/10.1016/j.jimonfi n.2017.02.030.

Hyrien O. A stochastic model to analyze clonal data on multi-type cell populations / O. Hyrien, M. Mayer-Pröschel, M. Noble, A. Yakovlev // Biometrics. — 2005. — Vol. 61. — P. 199—207.

Leroux B. G. Maximum-penalized-likeli hood estimation for independent and Markov-dependent mixture models / B. G. Leroux, M. L. Putennan // Biometrics. — 1992. — Vol. 48. — P. 545—558.

Jarmuzek M. Monetary Policy Transparency in Th e Infl ation Targetig Countries: Th e Czech Republic, Hungary and Poland / M. Jarmuzek, L. Orlowski, A. Radziwill // CERGE-EI Foundation. — 2003. — P. 28.

Szyszko M. Is It Worth Revealing More? Central Banks’ Transparency and Its Measurement / M. Szyszko // Bezpieczny Bank. — 2016. — № 4 (65). — P. 7—26.

Nakani N. Central Bank’s Indepenence, Transparency and Accountability: Comparison between the NationalBank of Georgia and the European Central Bank [Electronic source] / N. Nakani // Master thesis. Charles University in Prague. — 2013. — Available at : https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120184838.

Monetary policy [Electronic source] / Bank of Canada. — Available at : http://www.bankofcanada.ca/corefunctions/monetary-policy.

Monetary policy [Electronic source] / Bank of Japan. — Available at : http://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/qqe.htm.

Strategy [Electronic source] / Europian Central Bank. — Available at : https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html.

Monetary policy [Electronic source] / National Bank of Georgia. — Available at : https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=533.

Monetary policy [Electronic source] / Board of Governors of the Federal Reserve System. — Available at : https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy.htm.

Монетарна політика [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=875457.

About the Monetary policy [Electronic source] / Reserve Bank of Australia. — Available at : http://www.rba.gov.au/monetary-policy/about.html.

Monetary policy statement [Electronic source] / Reseve Bank of New Zealand. — Available at : http://www.rbnz.govt.nz/monetary-policy/monetary-policy-statement.

The objective of monetary policy [Electronic source] / Czech Republic National Bank. — Available at : https://www.cnb.cz/en/monetary_policy/objective.html.

Monetary policy implementation [Electronic source] / National Bank of Poland. — Available at : http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_infl acja/projekcja_infl acji.html.

Monetary policy framework [Electronic source] / National Bank of Hungary. — Available at : https://www.mnb.hu/en/monetary-policy/monetary-policy-framework.

Monetary policy [Electronic source] / National Bank of Slovakia. — Available at : http://www.nbs.sk/en/monetary-policy.

Key policy rate [Electronic source] / Norges Bank. — Available at : http://www.norges-bank.no/en/Monetarypolicy/Key-policy-rate.

Monetary policy [Electronic source] / Sveriges Riksbank. — Available at : http://www.riksbank.se/en/Monetarypolicy.

Statistical data warehouse. Financial and monetary indicators [Electronic source] / IMF. — Available at : https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Lucas, R. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie Rochester Conference Serieson Public Policy, 1, 19—46.
W illiam Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: Th e Time Consistency of Economic Policy and Th e Driving Forces Behind Business Cycles. (n. d.). Th e Nobel Prize ; Th e offi cial website of the Nobel Foundation. Prize in economics. Advanced information on the Bank of Sweden Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel. Retrieved from https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advancedeconomicsciences2004.pdf.
D uisenberg, W. (1998, November 10). Th e ESCB’s Stability-Oriented Monetary Policy Strategy: Speech in Dublin. Retrieved from http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/1998/html/sp981110.en.html.
D avis, J. Scott, & Fujivara, I. (2015). Dealing with time-in consistency: infl ation targeting vs. exchange rate targeting. Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, Working paper 224. Retrieved from http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2015/0224.pdf.
Warsh, K. (2014). Transparency and the Bank of England’s Monetary Policy committee. Retrieved from https://www.hoover.org/sites/default/fi les/transparency_and_the_bank_of_englands_monetary_policy_committee.pdf.
Boyle, A. (1967). Montagu Norman: A Biography. London: Cassell.
B ernan ke, B. (2004). Fedspeak: Speech at American Economic Association. California, San Diego. Retrieved from https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200401032/default.htm.
B linder, A., Ehrmann, M., Fratzscher, M., Haan, J. D., & Jansen, D. (2008). Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Th eory and Evidence. Journal of Economic Literature, 48 (4), 910—945.
Woodford, M. (2005). Central Bank Communication and Policy Eff ectiveness. National Bureau of Economic Research working paper, 11898.
Eijffinger, S., & Geraats, P. (2006). How transparent are Central Banks? European Journal of Political Economy, 22 (1), 1—21.
Dincer, N., & Eichengreen, B. (2014). Central Bank Transparency and Independence: Updates and New  Measures. BOK Working Paper, 2013-21.

Gara atz, P. (2013). Monetary Policy Transparency. Handbook of Economic and Institutional Transparency. Cambridge: University of Cambridge.
C ukierman, A. (2002, July). Are contemporary Central Banks transparent about economic models and objectives and what diff erence does it make? Federal Reserve Bank of St. Louis, 15—36.
Faust, J., & Svensson, L. E. (2001). Transparency and credibility: Monetary policy with unobservable goals. International Economic Review, 42 (2), 369–397.
Eichler, S., Littke, H., & Tonzer, L. (2017, June). Central Bank transparency and cross-border banking. Journal of International Money and Finance, 74, 1—30. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jimonfi n.2017.02.030.
Hyrien, O., Mayer-Pröschel, M., Noble, M., & Yakovlev, A. (2005). A stochastic model to analyze clonal data on multi-type cell populations. Biometrics, 61, 199—207.
Leroux, B. G., & Putennan, M. L. (1992). Maximum-penalized-likeli hood estimation for independent and Markov-dependent mixture models. Biometrics, 48, 545—558.
Jarmuzek, M., Orlowski, L., & Radziwill, A. (2003). Monetary Policy Transparency in Th e Infl ation Targeting Countries: Th e Czech Republic, Hungary and Poland. CERGE-EI Foundation.
Szyszko, M. (2016). Is It Worth Revealing More? Central Banks’ Transparency a nd Its Measurement. Bezpieczny Bank, 4 (65), 7—26.
Nakani, N. (2013). Central Bank’s Indepenence, Transparency and Accountability: Comparison between the National Bank of Georgia and the European Central Bank. Master’s thesis. Charles University in Prague. Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120184838.
Bank of Canada. (n. d.). Monetary policy. Retrieved from http://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy.
Bank of Japan. (n. d.). Monetary policy. Retrieved from http://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/qqe.htm.
Europian Central Bank. (n. d.). Strategy. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html.
National Bank of Georgia. (n. d.). Monetary policy. Retrieved from https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=533.
Board of Governors of the Federal Reserve System. (n. d.). Monetary policy. Retrieved from https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy.htm.
National Bank of Ukraine. (n. d.). Monetarna politika [Monetary policy]. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=875457&cat_id=71412 [in Ukrainian].
Reserve Bank of Australia. (n. d.). About the monetary policy. Retrieved from http://www.rba.gov.au/monetarypolicy/about.html.
Reseve Bank of New Zealand. (n. d.). Monetary policy statement. Retrieved from http://www.rbnz.govt.nz/monetary-policy/monetary-policy-statement/.
Czech Republic National Bank. (n. d.). Th e objective of monetary policy. Retrieved from https://www.cnb.cz/en/monetary_policy/objective.html.
National Bank of Poland. (n. d.). Monetary policy implementation. Retrieved from http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_infl acja/projekcja_infl acji.html.
National Bank of Hungary. (n. d.). Monetary policy framework. Retrieved from https://www.mnb.hu/en/monetary-policy/monetary-policy-framework.
National Bank of Slovakia. (n. d.). Monetary policy. Retrieved from http://www.nbs.sk/en/monetary-policy.
Norges Bank. (n. d.). Key policy rate. Retrieved from http://www.norges-bank.no/en/Monetary-policy/Keypolicyrate.
Sveriges Riksbank. (n. d.). Monetary Policy. Retrieved from http://www.riksbank.se/en/Monetary-policy.
IMF. (n. d.). Statistical data warehouse. Financial and monetary indicators. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm.

Copyright (c) 2018 Ольга Володимирівна Кліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х