DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150272

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ

Віра Володимирівна Огородник

Анотація


У статті досліджено специфіку формування та реалізації стратегічних напрямів діяльності банків з державною участю в Україні за період 2015-2018 років. Мета дослідження полягає в узагальненні особливостей формування стратегічних напрямів діяльності вітчизняних банків з державною участю та специфіки їх реалізації в сучасних умовах України.

Розглянуто п’ять впроваджених упродовж досліджуваного періоду в Україні державних стратегій, які стосувалися питання функціонування вітчизняних банків з державною участю. Представлено ключові компоненти та очікуваний результат індивідуальних стратегій банків з державною участю, що були розроблені на основі Державної стратегії «Засади стратегічного реформування державного банківського сектору економіки України» (прийнятої у лютому 2018 року). При визначенні майбутніх векторів діяльності Ощадбанку, Приватбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку намагалися відійти від універсальності у наданні фінансово-кредитних послуг та уникнути майбутніх проявів конкуренції між банками з державною участю. Відповідно до оновленої стратегії, діяльність вітчизняних банків з державною участю буде сфокусована на таких сферах: Приватбанку – на роздрібному бізнесі; Ощадбанку – на клієнтах малого та середнього бізнесу; Укрексімбанку – на фінансуванні експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств; Укргазбанку – на впровадженні концепції «еко-банкінгу». Окреслено потенційні проблемні питання, пов’язані з реалізацією Державної стратегії «Засади стратегічного реформування державного банківського сектору економіки України» (прийнятої у лютому 2018 року).


Ключові слова


банк; банківська діяльність; банківська система; банк з державною участю; непрацюючий кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchak, O. D. (2013). Osoblyvosti postkryzovoho rozvytku derzhavnykh bankiv v Ukraini [Features of postcrisis development of state-owned banks in Ukraine]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2 (17), 135—138 [in Ukrainian].

Prymostka, L. O. (2014). Derzhavnyikapital u bankivskii systemi Ukrainy [State capital in the banking system of Ukraine]. Finansy, oblik i audyt — Finance, accounting and audit, 2, 107—119. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_10 [in Ukrainian].

Derevko, O. (2017). Kapitalizatsiia derzhavnykh bankiv yak borhoutvoriuiuchyi chynnyk v Ukraini [Capitalization of state-owned banks as a debt-creating factor in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: DVNZ «KNEU imeni Vadyma Hetmana» [in Ukrainian].

Chmutova, I. M. (2011). Osoblyvosti funktsionuvannia derzhavnykh bankiv u bankivskii systemi Ukrainy [Features of functioning of state banks in the banking system of Ukraine]. Problemy ekonomiky — Problems of the economy, 4, 135—138 [in Ukrainian].

Onishchenko, V. V. (2012) Banky z derzhavnoiu uchastiu u bankivskii systemi Ukrainy [Banks with state participation in the banking system of Ukraine]. Candidate’s thesis. Sumy: DVNZ «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy» [in Ukrainian].

Pohorelenko, N. P. (2018). Osnovni kontseptualni polozhennia funktsionuvannia ta rozvytku ukrainskykh derzhavnykh bankiv [Th e main conceptual provisions of the functioning and development of Ukrainian state banks]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and loan activity: problems of theory and practice, 1 (24), 15—29 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine. (n. d.). Kompleksna prohrama rozvytku fi nansovoho sektoru Ukrainy do 2020 roku [Comprehensive program of development of the fi nancial sector of Ukraine by 2020]. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine. (n. d.). Napriamy ta pryntsypy rozvytku derzhavnykh bankiv do 2025 roku [Directions and principles of development of state banks by 2025]. Retrieved from https://eimg.pravda.com/fi les/2/1/216feaf-c--------.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine. (n. d.). Stratehiia reformuvannia derzhavnykh bankiv [Strategy of reforming state banks]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248824618 [in Ukrainian].

Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Financial Policy and Banking. (2016). Stratehiia rozvytku bankivskoi systemy 2016—2020: «Synerhiia rozvytku bankiv ta industrializatsiiekonomiky» [Strategy of development of the banking system 2016—2020: «Synergy of development of banks and industrialization of the economy»]. Retrieved from https://kneu.edu.ua/userfi les/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine. (2018). Uriad pidtrymav onovleni Zasady stratehichnoho reformuvannia derzhavnoho bankivskoho sektoru [Th e Government has supported the updated Strategic Reform Basis for the State Banking Sector]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadistrategichnogo-

reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вовчак О. Д. Особливості посткризового розвитку державних банків в Україні / О. Д. Вовчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2013. — № 2 (17). — С. 135—138.
Примостка Л. О. Державний капітал у банківській системі України [Електронний ресурс] / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит. — 2014. — Вип. 2. — С. 107—119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2014_2_10.
Деревко О. С. Капіталізація державних банків як боргоутворюючий чинник в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / О. С. Деревко. — Київ : КНТУ імені Вадима Гетьмана, 2017. — 21 с.
Чмутова І. М. Особливості функціонування державних банків у банківській системі України / І. М. Чмутова // Проблеми економіки. — 2011. — № 4. — С. 135—138.
Оніщенко В. В. Банки з державною участю у банківській системі України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / В. В. Оніщенко. — Суми : ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2012. — 325 с.
Погореленко Н. П. Основні концептуальні положення функціонування та розвитку українських державних банків / Н. П. Погореленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — № 1 (24). — С. 15—29.
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297.

Напрямки та принципи розвитку державних банків до 2025 року [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : https://eimg.pravda.com/fi les/2/1/216feaf-c--------.pdf.
Стратегія реформування державних банків [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248824618.
Стратегія розвитку банківської системи 2016—2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки» [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. — Режим доступу : https://kneu.edu.ua/userfi les/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf.
Уряд підтримав оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-pidtrimav-onovleni-zasadi-strategichnogo-reformuvannya-derzhavnogo-bankivskogo-sektoru.

Copyright (c) 2018 Віра Володимирівна Огородник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х