DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150046

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Борис Вадимович Самородов, Олександра Володимирівна Уткіна

Анотація


Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Доведено, що ті джерела виникнення легалізаційного ризику в банках спричиняє, у ряді загальноприйнятих, нові наслідки, які призводять до масштабних дій з боку банків. Запропоновано низку рекомендацій банківським установам для встановлення довірчих кореспондентських відносин, а також для належного розуміння та оцінки ризику легалізації (відмивання) незаконно отриманих доходів.

Проведене дослідження з урахуванням класифікаційних ознак дозволить удосконалити процес виявлення та управління ризиком відмивання коштів або фінансування тероризму на національному рівні.


Ключові слова


ризик легалізації (відмивання) доходів; отриманих злочинним шляхом; ризик-орієнтований підхід; фінансова установа; кореспондентські банківські відносини; «дерискінг»

Повний текст:

PDF

Посилання


FATF. (2012, February). International standards on combating money laundering and the fi nancing of terrorism & proliferation: Th e FATF recommendations. Retrieved from http/fatf-gafi.org.

Ministerstvo fi nansiv Ukrainy. (2016). Pro zatverdzhennia Kryteriiv ryzyku lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, fi nansuvannia teroryzmu ta fi nansuvannia rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Nakaz vid 08.07.2016 № 584 [On Approval of the Risk Criteria for the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Order of 08.07.2016 № 584. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16 [in Ukrainian].

FATF. (2016, October). Guidance Correspondent Banking Services [ FATF Guidance Correspondent Banking Services]. Retrieved from http://www.fatf-gafi .org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf.

Dow Jones & ACAMS. (n. d.). Global anti-money laundering survey results 2016. Retrieved from http://files.acams.org/pdfs/2016/Dow_Jones_and_ACAMS_Global_Anti-Money_Laundering_Survey_Results_2016.pdf.

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, fi nansuvanniu teroryzmu ta fi nansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1702-VII [On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Law of Ukraine dated October 14, 2014 № 1702-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 50—51. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2004). Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 № 361 [Methodical recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks

of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 02.08.2004 № 361]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04 [in Ukrainian].

Karataev, M. V. (2009). Risk vovlecheniya banka v processy legalizacii prestupnyh dohodov: sushchnost’, klassifi kaciya i ocenka posledstvij [Th e risk of involving the bank in the process of money laundering: the nature, classifi cation and impact assessment]. Finansy i kredit — Finance and credit, 31 (367) [in Russian].

FATF. (2014, October 23). Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector. Retrieved from www.fatf-gafi .org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


International standards on combating money laundering and the fi nancing of terrorism & proliferation [Electronic resource] : Th e FATF recommendations. — 2012. — Available at : http/fatf-gafi .org.
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16.
FATF Guidance Correspondent Banking Services [Electronic resource]. — 2016. — October. — Available at : http://www.fatf-gafi .org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf.
Dow Jones & ACAMS. Global anti-money laundering survey results 2016 [Electronic resource]. — Available at : http://fi les.acams.org/pdfs/2016/Dow_Jones_and_ACAMS_Global_Anti-Money_Laundering_Survey_Results_2016.pdf.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс] // Вiдомості Верховної Ради України. — 2014. — № 50—51. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.
Каратаев М. В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009. — № 31 (367).
Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector [Electronic resource] / FATF. — 2014. — 23 October. — Available at : www.fatf-gafi .org.
Copyright (c) 2018 Борис Вадимович Самородов, Олександра Володимирівна Уткіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х