DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018150011

БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Наталія Ігорівна Козьмук, Марія Володимирівна Гупало

Анотація


У статті розглянуто основні фактори,  зовнішні та внутрішні чинники,  як наявні (позитивні чи негативні) або потенційно можливі явища чи процеси, що здійснюють пряму чи опосередковану дію на фінансово-економічну безпеку регіонів за певних умов. А також, загрози  та інші складові, що формують середовище  існування регіональної економіки. Крім того, в дослідженні окреслено важливість виявлення загроз та їх своєчасного усунення, як пріоритетного напряму економічних досліджень з метою забезпечення  фінансово-економічної безпеки регіонів. В дослідженні зазначено, що оскільки регіональний рівень є проміжною ланкою, яка зв’язує між собою державу та суб’єкти господарювання, то нехтування станом фінансово-економічної безпеки регіонів може призвести до появи загроз економічній безпеці держави та негативно відобразитись на її рівні, а також унеможливити проведення ефективної державної економічної політики. Таким чином, виявлена необхідність оцінки фінансово-економічної безпеки регіонів та визначення її впливу на економічну безпеку держави, в результаті чого це дасть можливість сформувати такий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів та обґрунтувати шляхи зміцнення з урахуванням особливостей кожного з них. Розкрито етапи оцінки фінансово-економічної безпеки регіонів.

Визначено, що досягнення критеріальних вимог до будь-якого виду безпеки реалізується через систему індикаторів, види яких, виділено в дослідженні з врахуванням регіонального рівня. В статті з’ясовано поняття фінансово-економічної безпеки регіонів, проаналізовано її рівень, вплив на економічну безпеку держави, теоретично обґрунтовано необхідність формування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів та пропозиції щодо її зміцнення.


Ключові слова


фінансово-економічна безпека; економічна політика держави; фінансово-економічна безпека регіону; зовнішні загрози; внутрішні загрози; регіональна політика; зниження економічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Martyniuk, V. P. (2015). Fiskalna bezpeka derzhavy: kontseptualni zasady ta shliakhy zabezpechennia [Fiscal security of the state: conceptual foundations and ways of securing]. Ternopil: Step [in Ukrainian].

Yurkiv, N. Ya. (2011). Rehionalni chynnyky fi nansovoi bezpeky realnoho sektoru ekonomiky [Regional factors of fi nancial security of the real sector of economy]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_12_11 [in Ukrainian].

Stetsenko, S. P. (2013). Teoretychni aspekty doslidzhennia ekonomichnoi bezpeky rehionu na osnovi sotsialnoekonomichnoho monitorynhu [Th eoretical aspects of the study of economic security of the region on the basis of socioeconomic monitoring]. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2013/28.pdf [in Ukrainian].

Gordienko, T. M., & Tretyak, V. V. (2011).Problemy vyznachennia zahroz ekonomichnii bezpetsi rehionu [Problems of determination of threats to the economic security of the region].Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho unievrsytetu imeni Volodymyra Dalia — Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 8 (1), 236—242 [in Ukrainian].

Pugach O. A. (2014). Classifi cation and systematization of threats to the economic security of the state in the system of national security [Economics and organization management]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia — Economics and management organization, 1 (17), 209—217 [in Ukrainian]

Kovalenko, M. A. (Eds.), Nahorna, I. I., & Silenkov, B. V. (2006). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu rehionu: sutnist ta mekhanizm realizatsii [Management of economic security of the region: the essence and mechanism of

realization]. Kiev: Oldi-plius [in Ukrainian].

Lyisenko, Yu. G., Mischenko, S. G., Rudenskiy, R. A., & Spiridonov, A. A. (2002). Mehanizmy i upravleniya ekonomicheskoy bezopasnostyu [Mechanisms of management of economic security]. Donetsk: DonNU [in Russian].

Yurchenko, A. Yu. Rozvytok teorii i praktyky vyznachennia zahroz ekonomichnii bezpetsi rehionu v transformatsiinii ekonomitsi [Development of the theory and practice of identifying threats to the economic security of the region in a transformational economy]. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/38.pdf [in Ukrainian].

Agapova, T. N. (2001). Metodika i instrumentariy dlya monitoringa ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Methodology and tools for monitoring the economic security of the region]. Voprosy i statistiki — Questions of statistics, 2, 44—48 [in Russian].

Chekhovich, T. V. (2017). Vyznachennia indykatoriv ekonomichnoi bezpeky rehionu [Defi nition of indicators of economic security of the region]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=2457 [in Ukrainian].

Nossirev, O. O. (2016). Rehionalna ekonomichna bezpeka yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky [Regional economic security as a factor of increasing the competitiveness of the economy]. Retrieved from http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/fi le/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8 [in Ukrainian].

Antoshkin, V. K. (2014). Pokaznyky y indykatory sotsialno-ekonomichnoi bezpeky rehioniv [Indicators and indicators of socio-economic security of the regions]. Retrieved from http://journals.uran.ua/efs/article/view/60896/56701 [in Ukrainian].

Gumenyuk, A. M. (2014). Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Safety of Structural-Institutional Transformation of the Region’s Economy: Th eoretical Foundations and Applied Aspects]. Kyiv: NISS [in Ukrainian].

Yarochkin, V. I., & Buzanova, Ya.V. (2005).Teoriya bezopasnosti [Safety theory]. Moscow: Akademicheskiy Proekt: Fond «Mir» [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мартинюк В. П. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : [монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. — Тернопіль : Крок, 2015. — 206 с.
Юрків Н. Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки [Електронний ресурс] / Н. Я. Юрків. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_12_11.
Стеценко С. П. Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки регіону на основі соціально-економічного моніторингу [Електронний ресурс] / С. П. Стеценко. — Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2013/28.pdf.
Гордієнко Т. М. Проблеми визначення загроз економічній безпеці регіону / Т. М. Гордієнко, В. В. Третяк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2011. — № 8 (162). — Ч. 1. — С. 236—242.
Пугач О. А. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави в системі національної безпеки / О. А. Пугач // Економiка i організація управлiння. — 2014. — № 1 (17). — С. 209—217.
Коваленко М. А. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації : [монографія] / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Б. В. Сіленков ; за заг. ред. М. А. Коваленка. — Київ : Олді-плюс, 2006. — 444 с.
Лысенко Ю. Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю. Г. Лысенко, С. Г. Мищенко, Р. А. Руденский, А. А. Спиридонов]. — Донецк : ДонНУ, 2002. — 178 с.
Юрченко А. Ю. Розвиток теорії і практики визначення загроз економічній безпеці регіону в трансформаційній економіці [Електронний ресурс] / А. Ю. Юрченко. — Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/38.pdf.
Агапова Т. Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасности региона / Т. Н. Агапова // Вопросы статистики. — 2001. — № 2. — С. 44—48.
Чехович Г. Т. Визначення індикаторів економічної безпеки регіону [Електронний ресурс] / Г. Т. Чехович. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2457.
Носирєв О. О. Регіональна економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки [Електронний ресурс] / О. О. Носирєв. — Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/fi le/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%8.
Антошкін В. К. Показники й індикатори соціально-економічної безпеки регіонів [Електронний ресурс] / В. К. Антошкін. — Режим доступу : http://journals.uran.ua/efs/article/view/60896/56701.
Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. — Київ: НІСД, 2014. — 466 c.
Ярочкин В. И. Теория безопасности / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. — Москва : Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. — 176 с.
Copyright (c) 2018 Наталія Ігорівна Козьмук, Марія Володимирівна Гупало

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х