BANCASSURANCE ЯК СУЧАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Григорій Георгійович Козоріз, Любов Богданівна Євтух

Анотація


Обґрунтовано поняття «bancassurance» як сучасний елемент фінансової безпеки, адже фінансовий сектор економіки вже кілька років перебуває в нестабільному стані, який негативно впливає на відносини між банківським і страховим ринками. Досліджено ефект цієї кооперації — продаж страхових полісів разом із продуктами, пропонованими банками. Розкрито дефініцію bancassurance в сучасних умовах. Виявлено важливий чинник утворення банківсько-страхової співпраці — нові канали дистрибуції страхових компаній. Здійснено аналіз ринку bancassurance у розвинутих країнах Європи. Розглянуто приклади банківсько-страхової співпраці на польському ринку.

У процесі дослідження з’ясовано, що на страховому ринку України динаміка чистих страхових премій і виплат має тенденцію до збільшення. Кількість страхових компаній і банківських установ зменшується. Депозитний портфель банків зростає, проте кредитна активність банків залишається ще досить низькою. Ці дані свідчать про тісний зв’язок між основними показниками діяльності банків і страхових компаній.

Основними домінуючими напрямами активізації розвитку bancassurance в Україні визначено створення простору довіри на страховому ринку і формування потреби у страхових продуктах у населення.


Ключові слова


банкострахування; фінансова безпека; банк; страхова компанія; співпраця

Повний текст:

PDF

Посилання


Kremenj, V. M. (2008). Osoblyvosti vykorystannja koncepciji «bancassurance» u dijaljnosti fi nansovykh konghlomerativ [Specifi city using the concept of «bancassurance» in the activities of fi nancial conglomerates]. Ekonomichnyj prostir — Economic space, 20, 99 —106 [in Ukrainian].

Avanesova, N. E. (2012). Bancassurance jak forma spivpraci strakhovykh kompanij ta bankivsjkykh ustanov [Bancassurance as a form of cooperation between insurance companies and banking institutions]. Visnyk nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu «KhPI» — Bulletin of the National Technical University «KhPI», 45 (951), 3 —9 [in Ukrainian].

Ivaschuk, N. L., & Ivaschuk, O. V. (2012). Prychyny utvorennia ta formy bankivsko-strakhovykh hrup [Causes of Formation and Form of Banking-Insurance Groups ]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» — Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 611, 64 —71 [in Ukrainian].

Trynchuk, V. V., & Kucherenko, V. V. (2017). Zarubizhnyi dosvid rozvytku bankostrakhuvannia [Foreign experience in the development of bank insurance]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment — Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management, 4, 166—170. [in Ukrainian].

Śliperski, M. (2002). Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difi n, 10, 37 [in Polish].

Messyasz-Handschke, A. (2001). Formy współpracy towarzystw ubezpieczeniowych i banków [Forms of cooperation between insurance companies and banks]. Wiadomości Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe — Insurance News, Zeszyty Naukowe, 9—10 [in Polish].

Bednarczyk, H., & Korzeniowska, A. (2014). Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności [The banking and insurance sector in the era of instability]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej [in Polish].

Makarenko, Yu. P., & Pokotylo, K. V. (2014). Teoretychni aspekty vzaiemodii bankiv ta strakhovykh kompanij [Th eoretical aspects of interaction between banks and insurance companies]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 9, 67—70. Retrieved from http://www.economy.in.ua/pdf/9_2014/17.pdf [in Ukrainian].

Grishin, P., Demchenko, P., & Tsyganov, A. (2004). Bancassurance v Rossii i za rubezhom: integratsiya strakhovykh kompaniy i bankov v rasprostranenii strakhovykh uslug [Bancassurance in Russia and abroad: the integration of insurance companies and banks in the distribution of insurance services]. Sbornik analiticheskikh materialov — Collection of analytical materials. Moscow: Russian Polis [in Russian].

Risin, M. V. (2013). Zarubizhnyi dosvid rozvytku spivpratsi bankiv i strakhovykh kompanii [Foreign experience in the development of cooperation between banks and insurance companies]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Problemy intehratsii Ukrainy u svitovyi fi nansovyi prostir(zbirnyk naukovykh prats) — Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Problems of Ukraine’s Integration into the World Financial Space (collection of scientifi c works). V. S. Kravtsiv (Eds.). (Issue 1 (99), (pp. 253—260). Lviv: NAS of Ukraine. Institute of Regional Studies [in Ukrainian].

Сhoudhury, M., Sing, R., & Saikia, H. (2016). Measuring customer experience in bancassurance: an empirical study. Market-Trziste, 28 (1), 47—62.

Volkova, V. V., & Volkova, N. I. (2016). Bankostrakhuvannia iak suchasnyj metod minimizatsii kredytnoho ryzyku banku [Bank insurance as a modern method of minimizing bank credit risk]. Fynansy, uchet, banky — Finance, accounting, banks, 1 (21), 54—59 [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv fi nansovykh posluh : ofi tsiinyi sait [Site of National Commission for the regulation of fi nancial services markets]. (n. d.). www.nfp.gov.ua. Retrieved from https://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Kharlamov, P., & Butenko, O. (2017, June 14). Honka na vyzhyvannia: rejtynh strakhovykh kompanij [Race for Survival: Rating of Insurance Companies]. Mind. Retrieved from https://mind.ua/publications/20172756-gonka-na-vizhivannya-rejting-strahovih-kompanij-2017 [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy: ofi tsiinyi sait [Site of Th e National Bank of Ukraine]. (n. d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Ahres, O. H., Sodoma, R. I., & Sadura, O. B. (2017). Realii ta perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [Realities and prospects of development of the banking system of Ukraine]. Finansovo-kredytna diial’nist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (23), 17—23 [in

Ukrainian].

Cherevko, G., Ivanov, I., & Krupych, S. (2013). Dyversyfi katsiia shliakhiv i form kredytuvannia silskohospodarskykh vyrobnykiv Ukrainy u formuvanni nymy materialno-tekhnichnoi bazy [Diversifi cation of ways and forms of lending to agricultural producers of Ukraine in the formation of their material and technical base]. Ahrarna ekonomika — Agrarian economy, 6 (3—4), 26—33 [in Ukrainian].

Sodoma, R. I. (2017). Ahrarni rozpysky v Ukraini iak suchasnyj instrument fi nansuvannia ahrarnoho sektoru derzhavy [Agrarian Statements in Ukraine as a Modern Instrument for the Financing of the Agrarian Sector of the State]. Ahrarna ekonomika — Agrarian economy, 10 (3—4), 35—42 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кремень В. М. Особливості використання концепції «bancassurance» у діяльності фінансових конгломератів / В. М. Кремінь // Економічний простір. — 2008. — № 20. — С. 99—106.
Аванесова Н. Е. Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ / Н. Е. Ава несова // Вісник національного технічного університету «ХПІ». — 2012. — № 45 (951). — С. 3—9.
Іващук Н. Причини утворення та форми банківсько-страхових груп / Н. Іващук, О. Іващук // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2012. — № 611. — С. 64—71.
Тринчук В. В. Зарубіжний досвід розвитку банкострахування / В. В. Тринчук, В. В. Кучеренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2017. — Вип. 4. — С. 166—170. — (Серія : Економіка і менеджмент).
Śliperski M. Bancassurance / M. Śliperski // Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difi n. — 2002. — № 10. — S. 37.
Messyasz-Handschke A. Formy współpracy towarzystw ubezpieczeniowych i banków / A. Messyasz-Handschke // Wiadomości Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe. — 2001. — № 9—10.
Bednarczyk H. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności / H. Bednarczyk, A. Korzeniowska. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014 — S. 35—36.
Макаренко Ю. Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній [Електронний ресурс] / Ю. Макаренко, К. Покотило // Економіка та держава. — 2014. — № 9. — С. 67—70. — Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/9_2014/17.pdf [дата звернення 5 лютого 2018].
Гришин П. Bancassurance в России и за рубежом: интеграция страховых компаний и банков в распространении страховых услуг / П. Гришин, П. Демченко, А. Цыганов // Сборник аналитических материалов. — Москва : Русский Полис, 2004. — 135 с.
Рисін М. В. Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній / М. В. Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : (зб. наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. — Львів, 2013. — Вип. 1 (99). — С. 253—260.
Сhoudhury M. Measuring customer experience in bancassurance: an empirical study / M. Сhoudhury, R. Sing, H. Saikia // Market-Trziste. — 2016. — № 28 (1). — Р. 47—62.
Волкова В. В. Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку / В. В.Волкова, Н. І. Волкова // Финансы, учет, банки. — 2016. — № 1 (21). — С. 54—59.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : офіційний сайт [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua.
Харламов П. Гонка на виживання: рейтинг страхових компаній [Електронний ресурс] / П. Харламов, О. Бутенко // Mind. — 2017. — 8 червня. — Режим доступу : https://mind.ua/publications/20172756-gonkana-vizhivannya-rejting-strahovih-kompanij-2017 [дата звернення 18 вересня 2018].
Національний банк України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
Агрес О. Г. Реалії та перспективи розвитку банківської системи України / О. Г.Агрес, Р. І. Содома, О. Б. Садура // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2017. — № 2 (23). — С. 17—23.
Черевко Г. Диверсифікація шляхів і форм кредитування сільськогосподарських виробників України у формуванні ними матеріально-технічної бази / Г. Черевко, І. Іванов, С. Крупич // Аграрна економіка. — 2013. — № 6 (3—4). — С. 26—33.
Содома Р. І. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави / Р. І. Содома // Аграрна економіка. — 2017. — № 10 (3—4). — С. 35—42.
Copyright (c) 2018 Григорій Георгійович Козоріз, Любов Богданівна Євтух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х