DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (32)2018149731

ПРОЦЕСНО-ПОТОКОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Наталія Петрівна Погореленко

Анотація


На основі дослідження змісту та аналізу зв’язків між основними складовими категоріального апарату процесного і потокового підходів: визначено первинний характер процесів щодо потоків; проведено співвідношення понять «грошові потоки» і «фінансові потоки», що дозволило конкретизувати термінологію процесно-потокового підходу.

Необхідність створення методичного підґрунтя для оцінювання і розроблення інструментарію забезпечення фінансової стабільності банківської системи зумовила доцільність узагальнення та узгодженого поєднання принципів процесного і потокового підходів. Щодо значущості та можливості їх адаптації до розуміння фінансової стабільності банківської системи на основі процесно-потокового підходу найбільш важливими визначено принципи мінімізації ризиків, динамізму, адаптивності, каузальності, структуризації, збалансованості, орієнтації на досягнення результату та забезпечення ефективності.


Ключові слова


банківська система; банківська діяльність; конкретизація; структуризація; процес; потік; трансформація; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Pogorelenko, N. P. (2014). Teoretychni osnovy shchodo spivstavlennia stiikosti ta stabilnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy [Th eoretical Basis for Comparison of the Stability and Stability of the Banking System Function]. Ekonomichnyi prostir — Economic Space, 89, 128—141 [in Ukrainian].

Pogorelenko, N. P. (2018). Stabilnist bankivskoi systemy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Stability of the banking system: theory, methodology, practice]. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian].

Azarenkova, G. M. (2008). Analiz fi nansovykh potokiv bankiv: rehionalnyi aspekt [Analysis of fi nancial flows of banks: regional aspect]. Bankivska sprava — Banking, 8, 104—112 [in Ukrainian].

Azarenkova, G. M. (2009). Menedzhment fi nansovykh potokiv ekonomichnykh ahentiv [Management of fi nancial fl ows of economic agents]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Vasiurenko, O., & Azarenkova, G. (2003). Matematychni metody i modeli u sferi analizu ta upravlinnia bankivskoiu diialnistiu [Mathematical Methods and Models in the Analysis and Management of Banking Activities]. Visnyk NBU — Bulletin of the NBU, 8, 11—13. Kyiv: UBS [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2009). Upravlenie denezhnymi potokami [Cash Flow Management]. Kyiv: Nika-Centr, Elga [in Ukrainian].

Blank, I. A. [2003]. Upravlenie fi nansovoj stabilizaciej predpriyatiyah [Management of fi nancial stabilization of enterprises]. Kiev: Nika-Centr, Elga [in Ukrainian].

Yermoshkina, O. V. (2009). Systema upravlinnia fi nansovymy potokamy promyslovoho pidpryiemstva [The system of management of fi nancial fl ows of an industrial enterprise]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Donetsk [in Ukrainian].

Kovalenko, L. O., & Remnova, L. M. (2005). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Krychivets, K. O. (2005). Upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva [Management of cash flows of the enterprise]. Extended abstract of candidate s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kuznetsova, L. V. (2011). Suchasni metodolohichni pidkhody do vyznachennia fi nansovoi diialnosti banku [Modern methodological approaches to the defi nition of fi nancial activity of the bank]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu (Seria: Ekonomika) — Bulletin of the Dnipropetrovsk University (Seria: Economics), 5 (3), 118—123 [in Ukrainian].

Kuznetsova, L. V. (2009). Teoretyko-metodychni osnovy fi nansovykh resursiv banku [Th eoretical and methodological foundations of bank fi nancial resources]. Nauka i ekonomika — Science and economics, 3 (15), (Vol. 1), 56—61 [in Ukrainian].

Lyhonenko, L. O., & Sytnyk, H. V. (2005). Upravlinnia hroshovymy potokamy [Cash Flow Management]. Kyiv: Kiev. nats. trad.-ekon. unt. [in Ukrainian].

Podderyogin, A. M. (2005). Finansovyi menedzhment [Financial Management]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Sergeeva, O. S. (2015). Upravlinnia hroshovymy potokamy bankiv [Management of cash fl ows of bank. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Trenien, N. N. (2000). Upravlenye fi nansami [Financial Management]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Bernstesn, L. A. (2007). Analiz fi nansovoj otchetnosti: teoriya, praktika i interpretaciya [Financial Statement

Analysis: Th eory, Practice and Interpretation]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Brickham, Y. U., & Gapenski, L. (1997). Finansovyj menedzhment [Financial Management]. V. V. Kovalev (Eds.). Sankt-Peterburg: Ekonomicheskaya shkola [in Russian].

Van Hornm, Dzh. K. [2003]. Osnovy upravleniya fi nansami [Fundamentals of Financial Management]. Moscow: Finansy i statistika [in Ukrainian].

Kuznecova, I. D. (2008). Upravlenie denezhnymi potokami predpriyatiya [Cash fl ow management of the enterprise]. Ivanovo [in Russian].

Lytvynchuk, T. V. (2009). Hroshovi potoky v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Money fl ows in the enterprise management system]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu — Bulletin of the Khmelnitsky National University, 6 (1), 86—90 [in Ukrainian].

Kovalenko, L. O., & Remnova L. M. (2005). Finansovyi menedzhment [Financial Management]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kostiuk-Pukaliak, O. M. (2017). Suchasna kontseptsiia vyznachennia hroshovykh potokiv ta yikh vydiv [Contemporary concept for determining cash fl ows and their types]. Molodyi vchenyi — Young scientist, 8 (48), 450—456 [in Ukrainian].

Yepifanova, I. Yu. (2013). Vkhidni ta vykhidni hroshovi potoky pidpryiemstva yak ekonomichna katehoriia [Incoming and outgoing cash fl ows of the enterprise as an economic category]. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni tendentsii rozvytku fi nansovykh ta innovatsiinoinvestytsiinykh protsesiv v Ukraini» — Materials of the II International Scientifi c and Practical Conference «Modern Trends in the Development of Financial and Innovation-Investment Processes in Ukraine». Vinnytsia [in Ukrainian].

Martiakova, O. V. (2007). Hroshovi potoky v systemi upravlinnia fi nansovo-hospodarskoiu diialnistiu pidpryiemstva [Cash fl ows in the management system of fi nancial and economic activity of the enterprise]. Naukovi pratsi DonNTU — Scientifi c works of DonNTU, 32 (126), 158—162 [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2003). Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia [Financial activity of business entities]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Pulatov, A. P. (2013). Monitoring upravleniya denezhnymi potokami predpriyatiya [Monitoring the management of cash fl ows of the enterprise]. Retrieved from http://www.alltoday.ru/fi nance/2013/04/articles_11163.html [in Ukrainian].

Nahaichuk, V. V. (2014). Upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva [Management of cash fl ows of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen — Bulletin of social and economic research, 1 (52), 245—249 [in Ukrainian].

Yrіs, L. M. (2014). Teoretichnі zasadi upravlіnnya groshovimi potokami banku v suchasnih umovah rozvitku bankіvs kogo bіznesu [Th eoretical principles of management of cash fl ows of the bank in the current conditions of banking business development]. Global nі ta nacіonalnі problemi ekonomіki — Global and national problems of the economy, 2, 1062—1066 [in Ukrainian].

Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., & Oleksich, D. V. (n. d.). Mekhanizm rozrakhunku chystoho hroshovoho potoku bankivskoho biznesu [Th e mechanism of calculation of net cash flow of banking business]. Retrieved from https:// essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51883/5/Vasylieva_bankivskyi_biznes.pdf [in Ukrainian].

Azarenkova, G. M. (2007). Finansovi potoky ekonomichnykh ahentiv: metodolohiia ta orhanizatsiia upravlinnia [Financial fl ows of economic agents: methodology and organization of management]. Doctor’s thesis. Sumy [in Ukrainian].

Kukukyna, I. H. (2011). Metodologiya i instrumentarij upravleniya fi nansovymi potokami v usloviyah transformacii fi nansovogo kontrolya [Methodology and tools for managing financial flows in the context of the transformation of fi nancial control]. Doctor’s thesis. Ivanovo [in Russian].

Kulikov, L. A. (2010). Аnaliz fi nansovyh potokov predpriyatij chernoj metallurgii [Analysis of fi nancial flows of ferrous metallurgy enterprises]. Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika — Economic analysis: theory and practice, 17 (82), 29—38 [in Russian].

Torosyan, E. K. (2009). Upravlenie fi nansovymi potokami vertikal’no-integrirovannyh korporativnyh struktur [Managing financial fl ows of vertically integrated corporate structures]. Vestnik RUDN — Vestnik RUDN, 1, 78—85 [in Russian].

Pasinovych, I. H. (2015). Finansovi potoky strukturnykh peretvoren ta neobkhidnist [Financial flows of structural transformations and necessity of their state regulation]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 1 (22), 41—47 [in Ukrainian].

Tyutyukina, E. B., & Afashagov, K. M. (2007). Finansovye potoki: sushchnost i priznaki klassifi kacii [Financial flows: the essence and attributes of classifi cation]. Vestnik Finansovoj akademii — Bulletin of the Financial Academy, 4, 24—33 [in Russian].

Berdar, M. M. (2009). Systemnyi pidkhid do vyznachennia osnovnykh elementiv upravlinnia fi nansovymy potokamy pidpryiemstva [System approach to determining the main elements of management of fi nancial flows of the enterprise]. Retrieved from http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2009_20/ Zb20_20.pdf [in Ukrainian].

Pshyk, B. I., & Smovzhenko, T. S. (2005). Systemnyi pidkhid do upravlinnia bankivskoiu diialnistiu [Systemic Approach to Banking Management]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period — Socioeconomic research in the transition period, 6 (LVI), 369—378. Lviv [in Ukrainian].

Kneisler, O. V., & Shupa, L. Z. (2015). Teoretyko-prahmatychni pidkhody do vyznachennia fi nansovykh potokiv [Th eoretical and pragmatic approaches to the defi nition of fi nancial fl ows]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» — Scientifi c notes of the National University of Ostroh Academy, 8, 113—118. Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Trusova, N. V. (2016). Finansovye potoki i organizacionno-ekonomicheskie otnosheniya predpriyatiya [Financial fl ows and organizational-economic relations of the enterprise]. Vіsnyk BDU — Bulletin of the NDU, 3 [in Ukrainian].

Koval, S. (2012). Fіnansovі potoki bankіvskih ustanov: teorіya і praktika [Financial fl ows of banking institutions: theory and practice]. Svіt fіnansіv — Тhe world of fi nance, 4, 200—206 [in Ukrainian].

Kot, O. V. (2014). Fіnansovі potoki u mekhanіzmі funkcіonuvannya banku [Financial fl ows in the mechanism of bank functioning]. Іnnovacіjna ekonomіka — Innovative economy, 4, 294—299 [in Ukrainian].

Stelmakh, V. S. (Ed.). (et al.). (2001). Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of banking in Ukraine]. Kyiv: Molod, InIure [in Ukrainian].

Azarenkova, G. M., Golovko, O. G., & Smirnov, V. V. (2011). Finansova stabilnist rozvytku bankiv [Financial stability of banks development]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Plikus, I. Y. (2002). Analiz hroshovykh potokiv avtotransportnoho pidpryiemstva [Analysis of cash fl ows of the motor transport enterprise]. Rehionalni perspektyvy — Regional prospects, 5, 78—82 [in Ukrainian].

Kliuvak, O. V. (2015). Sutnist fi nansovykh potokiv pidpryiemstva v aspekti lohistyky [Essence of financial flows of the enterprise in the aspect of logistics]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom — Economy and management of national economy, 2 (112), 113—118 [in Ukrainian].

Varenyk, V. M. (2011). Vyznachennia defi nitsii «hroshovi potoky» [Defi nition of the defi nition of «cash fl ows»]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku — European vector of economic development, 1 (10), 30—36 [in Ukrainian].

Zavora, T. M., & Berest, O. S. (2014). Teoretychni osnovy analizu ta optymizatsii hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Th eoretical bases of analysis and optimization of cash fl ows of the enterprise. Ekonomika i rehion — Economy and region, 4, 74—79 [in Ukrainian].

Koshel’ok, G. V. (2013). Klasyfi katsiia hroshovykh potokiv pidpryiemstva u suchasnykh umovakh [Classifi cation of cash fl ows of the enterprise in modern conditions]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, fi nansy, pravo — Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 1, 32—40 [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A., Ushakova, N. M., & Lihonenko, L. O. (1999). Ekonomika torhivelnoho pidpryiemstva [Economics of a Trading Company]. Kyiv: «Khreshchatyk» [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2017). Metodyka oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia hroshovymy potokamy subiektiv makroekonomichnoho seredovyshcha [Method of accounting and analytical support of the cash fl ow management system of subjects of the macroeconomic environment]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia — Market Economy: Modern Th eory and Practice of Management, 3 (37), 16, 55—70 [in Ukrainian].

Semenova, S. M., & Shpyrko, O. M. (2016). Upravlinnia hroshovymy potokamy na pidpryiemstvakh vodnoho transportu: oblikovo-analitychnyi aspekt [Management of cash fl ows at water transport enterprises: accounting and analytical aspect]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Semenova, S. M. (2012). Klasyfi katsiia hroshovykh potokiv z metoiu stratehichnoho upravlinnia [Classification of cash flows for the purpose of strategic management]. Vodnyi transport — Water transport, 3, 146—152 [in Ukrainian].

Butrin, A. G., Kovalev, A. I., & Polyunas, D. A. (2009). Finansovye potoki v cepi postavok promyshlennogo predpriyatiya [Financial fl ows in the supply chain of the industrial enterprise]. Finansy i kredit — Finance and credit, 45 (381), 22—28 [in Russian].

Kneisler, O. V. (2015). Metodolohiia klasyfi katsii fi nansovykh potokiv strakhovykh kompanii [Methodology of classifi cations of fi nancial fl ows of insurance companies]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 20, 157—163 [in Ukrainian].

Skobeleva, E. V. (2007). Finansovye potoki holdinga: objekt upravleniya [Holding fi nancial fl ows: management object]. Vestnik OGU — OGU Bulletin, 9, 112—119 [in Russian].

Kozmenko, O. V., Marenkova, O. V., & Dotsenko, T. V. (2008). Vyznachennia fi nansovoho potoku vidnosno roboty banku ta strakhovoi kompanii [Determination of fi nancial fl ow relative to the work of the bank and the insurance company]. Visnyk ZhDTU — Bulletin of the ZHDTU, 4, 277—288 [in Ukrainian].

Vorobiova, O. I. (2009). Ekonomichnyi potentsial bankiv Ukrainy: teoretyko-metodolohichni osnovy [Economic potential of Ukrainian banks: theoretical and methodological foundations]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 23, 36—40 [in Ukrainian].

Pogorelenko, N. P. (2015). Stabil’nost’ bankovskoj sistemy kak sovokupnost’ otdel’nyh mikrosituacij v eyo funkcionirovanii i razvitii [Th e stability of the banking system as a combination of individual micro-situations in its functioning and development]. Aktual’nye problemy ekonomiki — Actual problems of the economy, 3 (165), 345—56 [in Russian].

Kuzmin, O. Ye. (2012). Concept and evolution of process-structured management [Kontseptsiia ta evoliutsiia protsesno-strukturovanoho menedzhmentu]. Ekonomika: realii chasu — Economics: realities of time, 2 (3), 7—16 [in Ukrainian].

Petryshyn, N. Ya. (2012). Pryntsypy protsesno-strukturovanoho menedzhmentu yak systemy, shcho rozvyvaietsia [Principles of process-structured management as a developing system]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientifi c herald of NLTU of Ukraine, 22.4, 272—278 [in Ukrainian].

Chernobai, L. I., & Duma, O. I. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia protsesno-strukturovanoho pidkhodu u menedzhmenti [Th eoretical Foundations of the Formation of a Process-Structured Approach in Management]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16258/1/104_Chernobaj_189_190_Modern_Problems.pdf [in Ukrainian].

Galyamina, I. G. (2013). Upravlenie processami [Process management]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Verba, V. A. (2013). Orhanizatsiine proektuvannia konsaltynhovoi diialnosti na osnovi protsesnoho pidkhodu [Organizational Designing of Consulting Activity Based on the Process Approach]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu — Scientifi c Bulletin of Kherson State University, 3, 24—28 [in Ukrainian].

Efi mov, V. V., & Samsonova, M. V. (2008). Upravlenie processami [Process management]. Ulyanovsk: USTU [in Russian].

Moiseienko, T. Ye. (2015). Pobudova protsesno-oriientovanoi systemy upravlinnia pidpryiemstvom yak elementu stratehii staloho rozvytku [Construction of the process-oriented enterprise management system as an element of the strategy of sustainable development]. Efektyvna ekonomika — Eff ective economy, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4533.2 [in Ukrainian].

Kononova, I. V. (2015). Metodolohiia ta praktyka protsesnoho upravlinnia budivelnym pidpryiemstvom [Methodology and practice of process management of a building enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national problems of the economy, 3, 323—327. Retrieved from http://global-national. in.ua/archive/3-2015/68.pdf [in Ukrainian].

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2003). Sbalansirovannaya sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviyu [Balanced Scorecard. From strategy to action]. Moscow: ZAO «Olymp-Business» [in Russian].

Ukrainskaya, O. (2012). Konceptual’naya model’ upravleniya denezhnymi potokami [Conceptual model of cash fl ow management]. Ekonomicheskij analiz — Economic analysis, 10, 4, 391—394 [in Russian].

Dovhan, Zh. (2008). Osnovy kompleksnoho upravlinnia aktyvamy i pasyvamy banku [Fundamentals of Integrated Management of Assets and Liabilities of the Bank]. Svit fi nansiv — World Finance, 2 (15), 64—69 [in Ukrainian].

Shpyrko, O. M., & Semenova, S. M. (2013). Metodychnyi pidkhid do vyboru stratehii upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstv vodnoho transportu [Methodical approach to the choice of a cash management strategy for water transport enterprises]. Problemy ekonomiky — Problems of economics, 2, 181—189 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V., & Serhieieva, O. S. (2015). Upravlinnia hroshovymy potokamy bankiv na osnovi strestestuvannia ryzykiv, shcho nymy heneruiutsia [Management of Cash Flows of Banks on the Basis of Stress Testing of Risks Generated by them]. Finansy Ukrainy — Finance of Ukraine, 7, 1—18 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Погореленко Н. П. Теоретичні основи щодо співставлення стійкості та стабільності функціонування банківської системи / Н. П. Погореленко // Економічний простір : зб. наук. пр. — 2014. — № 89. — С. 128—141.
Погореленко Н. П. Стабільність банківської системи: теорія, методологія, практика : монографія / Н. П. Погореленко. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. — 615 с.
Азаренкова Г. М. Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект / Г. М. Азаренкова // Банківська справа. — 2008. — № 8. — С. 104—112.
Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів : монографія / Г. М. Азаренкова. — Київ : УБС НБУ, 2009. — 335 с.
Васюренко О. Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю / О. Васюренко, Г. Азаренкова // Вісник НБУ. — 2003. — № 8. — С. 11—13.
Бланк И. А. Управление денежными потоками : учеб пособие / И. А. Бланк. — Киев : Ника-Центр; Эльга, 2009. — 736 с.
Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятиях / И. А. Бланк. — Киев : Ника-Центр; Эльга, 2003. — 496 с.
Єрмошкіна О. В. Система управління фінансовими потоками промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / О. В. Єрмошкіна. — Донецьк, 2009. — 34 с.
Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. — [2-ге вид., перероб. і доповн.]. — Київ : Знання, 2005. — 485 с.
Крічівець К. О. Управління грошовими потоками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / К.О. Крічівець. — Київ, 2005. — 20 с.
Кузнєцова Л. В. Сучасні методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку / Л. В. Кузнєцова // Вісник Дніпропетровського університету. — 2011. — № 5 (3). — С. 118—123. — (Серія «Економіка»).
Кузнєцова Л. В. Теоретико-методичні основи фінансових ресурсів банку / Л. В. Кузнєцова // Наука й економіка. — 2009. — № 3 (15). — Т. 1. — С. 56—61.
Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ситник. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 255 с.
Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін. — Київ : КНЕУ, 2005. — 535 с.
Сергєєва О. С. Управління грошовими потоками банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / О. С. Сергєєва. — Одеса, 2015. — 20 с.
Тренев Н. Н. Управление финансами / Н. Н. Тренев. — Москва : Финансы и статистика, 2000. — 496 с.
Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация : пер. с англ. / Л. А. Бернстайн. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 547 с.
Брикхем Ю. Финансовый менеджмент / Ю. Брикхем, Л. Гапенски ; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. — Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1997. — 1120 с.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн. — Москва : Финансы и статистика, 2003. — 800 с.
Кузнецова И. Д. Управление денежными потоками предприятия / И. Д. Кузнецова. — Иваново, 2008. — 193 с.
Литвинчук Т. В. Грошові потоки в системі управління підприємством / Т. В. Литвинчук // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 6. — T. 1. — С. 86—90.
Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. — [2-ге вид., перероб. і доповн.]. — Київ : Знання, 2005. — 485 с.
Костюк-Пукаляк О. М. Сучасна концепція визначення грошових потоків та їх видів / О. М. КостюкПукаляк // Молодий вчений. — 2017. — № 8 (48). — С. 450—456.
Єпіфанова І. Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні». — Вінниця, 2013. — С. 247—249.
Мартякова О. В. Грошові потоки в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / О. В. Мартякова // Наукові праці ДонНТУ. — 2007. — Вип. 32 (126). — С. 158—162. — (Серія : Економічна).
Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник / О. О. Терещенко. — Київ : КНЕУ, 2003. — 554 с.
Пулатов А. П. Мониторинг управления денежными потоками предприятия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.alltoday.ru/fi nance/2013/04/articles_11163.html.
Нагайчук В. В. Управління грошовими потоками підприємства / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2014. — Вип. 1 (52). — С. 245—249.

Єріс Л. М. Теоретичні засади управління грошовими потоками банку в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу / Л. М. Єріс // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2014. — № 2. — С. 1062—1066.
Васильєва Т. А. Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Д. В. Олексіч. — Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/ 51883/5/Vasylieva_bankivskyi_biznes.pdf.
Азаренкова Г. М. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / Г. М. Азаренкова. — Суми, 2007. — 33 с.
Кукукина И. Г. Методология и инструментарий управления финансовыми потоками в условиях трансформации финансового контроля : автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра экон. наук : спец. 08.00.10 / И. Г. Кукукина. — Иваново, 2011. — 44 с.
Куликов Л. А. Анализ финансовых потоков предприятий черной металлургии / Л. А. Куликов // Экономический анализ: теория и практика. — 2010. — № 17 (82). — С. 29—38.
Торосян Э. К. Управление финансовыми потоками вертикально-интегрированных корпоративных структур / Э. К. Торосян // Вестник РУДН. — 2009. — № 1. — С. 78—85.
Пасінович І. Г. Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання / І. Г. Пасінович // Економічний аналіз. — 2015. — № 1. — Т. 22. — С. 41—47.
Тютюкина Е. Б. Финансовые потоки: сущность и признаки классификации / Е. Б. Тютюкина, К. М. Афашагов // Вестник Финасовой академии. — 2007. — № 4. — С. 24—33.
Бердар М. М. Системний підхід до визначення основних елементів управління фінансовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Бердар. — Режим доступу : http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2009_20/ Zb20_20.pdf.
Системний підхід до управління банківською діяльністю / Б. І. Пшик, Т. С. Смовженко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2005. — Вип. 6 (LVI). — C. 369—378.
Кнейслер О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. — Вип. 28. — С. 113—118. — (Серія : «Економіка»).
Трусова Н. В. Финансовые потоки и организационно-экономические отношения предприятия / Н. В. Трусова // Вісник БДУ. — 2016. — № 3. — С. 76—80. — (Сер. 3).

Коваль С. Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика / С. Коваль // Світ фінансів. — 2012. — № 4. — С. 200—206.
Кот О. В. Фінансові потоки у механізмі функціонування банку / О. В. Кот, Н. В. Герасименко // Інноваційна економіка. — 2014. — № 4. — С. 294—299.
Енциклопедія банківської справи України / [ред.. кол. : В. С. Стельмах (гол.) та ін.]. — Київ : Молодь, ІнЮре, 2001. — 680 с.
Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків : монографія / Г. М. Азаренкова, О. Г. Головко, В. В. Смирнов. — Київ : УБС НБУ, 2011. — 191 с.
Плікус І. Й. Аналіз грошових потоків автотранспортного підприємства / І. Й. Плікус // Регіональні перспективи. — 2002. — № 5. — C. 78—82.
Клювак О. В. Сутність фінансових потоків підприємства в аспекті логістики / О. В. Клювак // Економіка та управління національним господарством. — 2015. — Вип. 2 (112). — С. 113—118.
Вареник В. М. Визначення дефініції «грошові потоки» / В. М. Вареник // Європейський вектор економічного розвитку. — 2011. — № 1 (10). — С. 30—36.
Завора Т. М. Теоретичні основи аналізу та оптимізації грошових потоків підприємства / Т. М. Завора, О. С. Берест // Економіка і регіон. — 2014. — № 4. — С. 74—79.
Кошельок Г. В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах / Г. В. Кошельок // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 1. — С. 32—40.
Мазаракі А. А. Економіка торгівельного підприємства / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко. — Київ : «Хрещатик», 1999. — 800 с.
Побережець О. В. Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища / О. В. Побережець // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2017. — Вип. 3 (37). — Т. 16. — С. 55—70.
Семенова С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : монографія / C. М. Семенова, О. М. Шпирко. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 252 с.
Семенова С. М. Класифікація грошових потоків з метою стратегічного управління / С. М. Семенова // Водний транспорт. — 2012. — Вип. 3. — С. 146—152.
Бутрин А. Г. Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия / А. Г. Бутрин, А. И. Ковалев, Д. А. Полюнас // Финансы и кредит. — 2009. — № 45 (381). — С. 22—28.

Кнейслер О. В. Методологія класифікації фінансових потоків страхових компаній / О. В. Кнейслер // Економічний аналіз. — 2015. — Т. 20. — С. 157—163.
Скобелева Е. В. Финансовые потоки холдинга: объект управления / Е. В. Скобeлева // Вестник ОГУ. — 2007. — № 9. — С. 112—119.
Козьменко О. В. Визначення фінансового потоку відносно роботи банку та страхової компанії / О. В. Козьменко, О. В. Маренкова, Т. В. Доценко // Вісник ЖДТУ. — 2008. — № 4. — С. 277—288.
Воробйова О. І. Економічний потенціал банків України: теоретико-методологічні основи / О. І. Воробйова // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 23. — С. 36—40.
Погореленко Н. П. Стабильность банковской системы как совокупность отдельных микроситуаций в её функционировании и развитии / Н. П. Погореленко // Актуальные проблемы экономики. — 2015. — № 3 (165). — С. 345—56.
Кузьмін О. Є. Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту / О. Є. Кузьмін // Економіка: реалії часу. — 2012. — № 2 (3). — С. 7—16.
Петришин Н. Я. Принципи процесно-структурованого менеджменту як системи, що розвивається / Н. Я. Петришин // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.4. — С. 272—278.
Чернобай Л. І. Теоретичні основи формування процесно-структурованого підходу у менеджменті [Електронний ресурс] / Л. І. Чернобай, О. І. Дума. — Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16258/1/104_Chernobaj_189_190_Modern_Problems.pdf.
Галямина И. Г. Управление процессами : учебник для вузов / И. Г. Галямина. — Санкт-Петербург : Питер, 2013. — 304 с.
Верба В. А. Організаційне проектування консалтингової діяльності на основі процесного підходу / В. А. Верба // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2013. — № 3. — С. 24—28.
Ефимов В. В. Управление процессами : учебное пособие / В. В. Ефимов, М. В. Самсонова. — Ульяновск : УГТУ, 2008. — 222 с.
Моісеєнко Т. Є. Побудова процесно-орієнтованої системи управління підприємством як елементу стратегії сталого розвитку [Електронний ресурс] / Т. Є. Моісеєнко // Ефективна економіка. — 2015. — № 11. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4533.
Кононова І. В. Методологія та практика процесного управління будівельним підприємством [Електронний ресурс] / І. В. Кононова // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 3. — С. 323—327. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/68.pdf.
Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию : пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. — 320 с.
Украинская О. Концептуальная модель управления денежными потоками / О. Украинская // Экономический анализ. — 2012. — Вып. 10. — Ч. 4. — С. 391—394.
Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку / Ж. Довгань // Світ фінансів. — 2008. — № 2 (15). — С. 64—69.
Шпирко О. М. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту / О. М. Шпирко, С. М. Семенова // Проблеми економіки. — 2013. — № 2. — С. 181—189.
Коваленко В. В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генеруються / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. — 2015. — № 7. — С. 1—18.

Copyright (c) 2018 Анжела Ярославiвна Кузнєцова, Наталія Петрівна Погореленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х