ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА СТВОРЕННЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕД

Олександр Володимирович Курносов, Ірина Вікторівна Данильчук, Ліліана Олександрівна Кучма

Анотація


У статті досліджено поняття дебіторської заборгованості на підприємстві. Визначено дебіторську заборгованість як сегмент оборотних коштів підприємства. Розглянуто, як впливає дебіторська заборгованість на створення запасів через поняття товарного кредиту. Проаналізовано загальні поняття обліку на підприємствах ЗЕД. Досліджено вплив курсу національної валюти на стан дебіторської заборгованості на підприємствах України.

Ключові слова


валютні операції; дебіторська заборгованість; зовнішньо-економічна діяльність; запаси підприємства; товарний кредит

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk, M. D. (2016). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv [Debt management of enterprises]. FinansyUkrainy, 12, 24–36 [in Ukrainian].

Dubrovska, Ye. V. (2018). Doslidzhennia sutnosti poniattia «debitorska zaborhovanist» [Investigation of the essence of the concept of accounts receivable]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of the Sumy State University, 2, 202–205 [in Ukrainian].

Zhuravska I. (2018). Holovni aspekty upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu ta yikh vplyv na dzherela formuvannia oborotnykh aktyviv [Main aspects of management of accounts receivable and their influence on sources of formation of current assets]. Vse pro bukhhalterskyi oblik – All about accounting, 1, 92–98 [in Ukrainian].

Kruchak, L. V. (2016). Analiz debitorskoi zaborhovanosti pidpryiemstva. [Analysis of receivables of the enterprise]. Ekonomika ta sotsium: suchasnyi fundament rozvytkuliudstva: Mizhnarodnа naukova konferentsiia - Economics and Socium: A Modern Foundation for the Development of Humanity: Materials of an International Scientific Conference. Leipzig: University of Leipzig .

Lyshchenko, O. H., & Beskota, H. M. (2017). Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Analysis of receivables in the enterprise management system]. Derzhava i rehion — State and region, 1, 114–117 [in Ukrainian].

Svynarova, H. B., Poberezhets, O. V., & Cheban, N. V. (2017). Systema kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na torhivelnomu pidpryiemstvi [Trading receivables trading system]. Ekonomika: realiichasu. Naukovyi zhurnal – Economics: realities of time. Scientific Journal, 4, 94–98 [in Ukrainian].

Toporkova, O. V., & Yevlash, T. O. (2018). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu yak odyn z instrumentiv finansovoi polityky pidpryiemstva [Debt management as one of the tools of the company's financial policy]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for the development of trade and services. (issue 1), (pp. 84–88). Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].

Kostyunik, O. V. Shlyakhy vdoskonalennya obliku debitors'koyi zaborhovanosti [Ways of improving the accounting of accounts receivable]. (n.d.). www.agrosvit.info. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/6_2016/7.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. — 2016. — № 12. — С. 24–36.

Дубровська Є. В. Дослідження сутності поняття «дебіторська заборгованість» / Є. В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. — 2018. — № 2. — С. 202–205.

Журавська І. Головні аспекти управління дебіторською заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів / І. Журавська // Все про бухгалтерський облік. — 2018. — № 1. — С. 92–98.

Кручак Л. В. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства / Л. В. Кручак // Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства: Матеріали міжнар. наук. конф., 31 жовт. 2016: тези доп. – Лейпциг: Університет Лейпцигу, 2016.

Лищенко О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О. Г. Лищенко, Г. М. Бескота // Держава й регіон. — 2017. — № 1. — С. 114–117.

Свинарьова Г. Б. Система контролю дебіторської заборгованості на торговельному підприємстві / Г. Б. Свинарьова, О. В. Побережець, Н. В. Чебан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2017. — № 4 (14). — C. 94–98.

Топоркова О. В. Управління дебіторською заборгованістю як один з інструментів фінансової політики підприємства / О. В. Топоркова, Т. О. Євлаш // Економічна стратегія й перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. — Харків: ХДУХТ, 2018. — Вип. 1 (7). — С. 84–88.

Костюнік О. В. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / О. В. Костюнік. — Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2016/7.pdf

Copyright (c) 2018 Олександр Володимирович Курносов, Ірина Вікторівна Данильчук, Ліліана Олександрівна Кучма

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х