КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Василь Васильович Шльончак

Анотація


В статі проведено оцінку ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків з використанням авторського комплексного підходу. З метою об’єктивного аналізу сформовано вибірку представників різних банківських груп на основі рівня впливу на діяльність банківської системи та показників ефективності діяльності. Запропоновано удосконалену систему показників оцінки ефективності кредитно-інвестиційної діяльності як основу для застосування методу інтегральної оцінки. Проведено порівняння ефективності діяльності представників різних груп з діяльністю банків першої групи. На основі аналізу визначено переваги та недоліки в діяльності банків України. Було виявлено основні фактори впливу на обсяги кредитно-інвестиційного портфеля банків. Зважаючи на результати застосування методу комплексної оцінки надано рекомендації стосовно підвищення ефективності діяльності банків всіх груп.


Ключові слова


ефективність; кредитно-інвестиційна діяльність; інтегральна оцінка; прибутковість; ресурсна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchak, O. D., Rutsyshyn, N. M., & Andreikiv, T. Ya. (2008). Kredyt i bankivska sprava [Credit and banking]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kryklii, A.S. (2008). Suchasnyi stan ta osoblyvosti diialnosti vitchyznianykh bankiv v investytsiinii sferi [The current state and features of the activities of domestic banks in the investment field]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 6, 6–9 [in Ukrainian].

Maiorova, T. V. (2009). Investytsiina diialnist [Investing]. Kyiv: TSNL [in Ukrainian].

Moiseienko, I. P. Alhorytm rozrakhunku pokaznyka integralnoi otsinky [Algorithm for integral assessment calculation]. (n.d.). westudents.com.ua. Retrieved from http://westudents.com.ua/glavy/27075-algoritm-rozrahunku-pokaznika-nteralno-otsnki.html [in Ukrainian].

Moroz, A. M. (Eds.), Savluk, M. I., Pukhovkina, M. F. et al. (2008). Bankivski operatsii [Bank operations]. (3nd ed., rev.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Parasii-Verhunenko, I. M. Analiz bankivskoi diialnosti [Banking analysis]. (n.d.). library.if.ua. Retrieved from http://library.if.ua/book/59/4141.html [in Ukrainian].

Khobta, V. M., & Bondarenko, Yu. Yu. Optymizatsiia kapitalovkladen na osnovi intehralnoi otsinky efektyvnosti investytsii [Optimization of capital investments based on an integrated estimation of investment efficiency]. (n.d.). archive.nbuv.gov.ua. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2012_11_1/Chobta.pdf. [in Ukrainian].

Shlonchak, V. V., & Didenko, S. V. (2014). Methods of Risk Assessment of Credit and Investment Banking Based on Regulatory-Index Model. Finansovyi prostir – Financial space, 3, 54–71. Retrieved from: http://fp.cibs.ck.ua/files/1403/14dsvmor.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа / О. Д. Вовчак, Н. М. Руцишин, Т. Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2008. – 361 с.

Криклій А. С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А. С. Криклій // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 6–9.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник / Т. В. Майорова. – Київ : Центр навч. літ-ри, 2009. – 472 с.

Мойсеєнко І. П. Алгоритм розрахунку показника інтеґральної оцінки [Електронний ресурс] / І. П. Мойсеєнко – Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/27075-algoritm-rozrahunku-pokaznika-nteralno-otsnki.html.

Мороз А. М. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за заг. ред. А. М. Мороза. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 608 с.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс] / І. М. Парасій-Вергуненко. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/59/4141.html.

Хобта В. М. Оптимізація капіталовкладень на основі інтегральної оцінки ефективності інвестицій [Електронний ресурс] / В. М. Хобта, Ю. Ю. Бондаренко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2012_11_1/Chobta.pdf.

Шльончак В. В. Methods of Risk Assessment of Credit and Investment Banking Based on Regulatory-Index Model [Електронний ресурс] / В. В. Шльончак, С. В. Діденко // Фінансовий простір. – 2014. – № 3(15). – С. 54–71. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1403/14dsvmor.pdf.

Copyright (c) 2018 Василь Васильович Шльончак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х