МІСЦЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВАЛЮТНИМИ ВІДНОСИНАМИ

Сергій Андрійович Шелудько

Анотація


Досліджено сутність і структуру процесу управління валютними відносинами. Визначено взаємозв’язок між валютною політикою, регулюванням і контролем. Для обґрунтування місця валютного регулювання в управлінні валютними відносинами розроблено і досліджено його систему.

Ключові слова


валютна політика; валютне регулювання; валютний контроль; валютні відносини; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Mizhnarodnyj dokument «Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs’kym Soiuzom, Yevropejs’kym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony» [International document «Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part»]. (27.06.2014). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Dyrektyva Rady YeES «Schodo implementatsii statti 67 Dohovoru» [Council Directive 88/361/EEC «For the implementation of Article 67 of the Treaty»]. (24.06.1988). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_182 [in Ukrainian].

Sheludko, S. A. (2015). Valiutni vidnosyny iak predmet valiutnoho rehuliuvannia (ikh sutnist’, zmist i vzaiemozv’iazok z valiutnymy pravovidnosynamy) [Foreign exchange relations as a subject-matter of the foreign exchange regulation (their essence, content and interrelation with the foreign exchange legal relations)]. Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Kherson State University Scientific journal: Economic sciences, 12 (3), 180–182 [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. V. (2007). Valiutna polityka [Foreign exchange policy]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Sheludko, V. M. (2015). Finansovyj rynok [Financial market]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Bereslavska, O. I. & Ovsianyk, V. A. (2014). Instrumenty valiutnoho rehuliuvannia: struktura ta klasyfikatsiia [Foreign exchange regulation instruments: structure and classification]. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collected works of National university of State tax service of Ukraine, 1, 6–13 [in Ukrainian].

Sas, B. B. (2007). Tsentralnyi bank v systemi valiutnoho rehuliuvannia [Central Bank in the system of foreign exchange regulation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Stepanov, A. V. (2006). Pidvyschennia efektyvnosti derzhavnoho mekhanizmu valiutnoho rehuliuvannia i kontroliu v Ukraini [Improving the effectiveness of the state mechanism of foreign exchange regulation and control in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Donetsk [in Ukrainian].

Yepifanova, M. A. (2011). Systema valiutnoho rehuliuvannia v Ukraini v umovakh liberalizatsii finansovykh rynkiv [The system of foreign exchange regulation in Ukraine in the conditions of liberalization of financial markets]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Koldovskyi, A. V. (2013). Systema valiutnoho rehuliuvannia v konteksti finansovoi nestabil’nosti ekonomiky [The system of foreign exchange regulation in the context of financial instability of the economy]. Candidate’s thesis. Sumy [in Ukrainian].

Sutormina, A. O. (2015). Valiutne rehuliuvannia u zabezpechenni ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Foreign exchange regulation in ensuring of economic development of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kurnosov, Yu. V. (2013). Azbuka analitiki [Analytics alphabet]. Moscow : RUSAKI [in Russian].

Kravchenko, L. M. (2005). Pravovi zasady valiutnoho rehuliuvannia i kontroliu v Ukraini [Legal framework of foreign exchange regulation and control in Ukraine]. Kyiv : KNTEU [in Ukrainian].

Voronova, L. K. (Eds.). (1999). Finansove pravo [Financial law]. Kharkiv : Konsum [in Ukrainian].

Kabanets, A. Y. & Kolha, V. D. (2000). Valiutnoe rehulyrovanye y kontrol’ v Ukrayne [Foreign exchange regulation and control in Ukraine]. Donetsk: Donechchyna [in Ukrainian].

Bereslavska, O. I. (2011). Mekhanizm realizatsii valiutnoi polityky v Ukraini [The mechanism of realization of foreign exchange policy in Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Q&A schodo novoho operatsijnoho dyzajnu monetarnoi polityky [Q&A on a new operational design of monetary policy]. (21.04.2016). bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=30186333 [in Ukrainian].

Marshall, A. (1983). Pryntsypy polytycheskoj ekonomyy [Principles of political economy]. (R. Stolper, Trans). Moscow : Progress [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з другої сторони [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 27.06.2014. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Щодо імплементації статті 67 Договору [Електронний ресурс] : Директива Ради ЄЕС від 24.06.1988 № 88/361/ЄЕС. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_182.

Шелудько С. А. Валютні відносини як предмет валютного регулювання (їх сутність, зміст і взаємозв’язок з валютними правовідносинами) / С. А. Шелудько // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 180–182. – (Серія: Економічні науки).

Дзюблюк О. В. Валютна політика : підручник / О. В. Дзюблюк. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 3-тє вид. – Київ : Знання, 2015. – 535 с.

Береславська О. І. Інструменти валютного регулювання: структура та класифікація / О. І. Береславська, В. А. Овсяник // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. – 2014. – № 1. – С. 6–13.

Сас Б. Б. Центральний банк в системі валютного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Б. Б. Сас. – Тернопіль, 2007. – 21 с.

Степанов А. В. Підвищення ефективності державного механізму валютного регулювання і контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А. В. Степанов. – Донецьк, 2006. – 25 с.

Єпіфанова М. А. Система валютного регулювання в Україні в умовах лібералізації фінансових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. А. Єпіфанова. – Харків, 2011. – 25 с.

Колдовський А. В. Система валютного регулювання в контексті фінансової нестабільності економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. В. Колдовський. – Суми, 2013. – 237 с.

Суторміна А. О. Валютне регулювання у забезпеченні економічного розвитку України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А. О. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2015. – 225 с.

Курносов Ю. В. Азбука аналитики / Ю. В. Курносов. – М. : РУСАКИ, 2013. – 270 с.

Кравченко Л. М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні : монографія / Л. М. Кравченко. – К. : КНТЕУ, 2005 – 156 с.

Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко та ін. ; кер. авт. кол. і відп. ред. Л. К. Воронова. – Вид. 3-тє, випр. і доповн. – Харків : Консум, 1999. – 496 с.

Кабанец А. И. Валютное регулирование и контроль в Украине / А. И. Кабанец, В. Д. Кольга. – Донецк : Донеччина, 2000. – 224 с.

Береславська О. І. Механізм реалізації валютної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. І. Береславська. – Київ, 2011. – 34 с.

Q&A щодо нового операційного дизайну монетарної політики [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=30186333.

Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл ; пер. с англ. Р. И. Столпера ; общ. ред. С. М. Никитин. – М. : Прогресс, 1983. – 416 с.

Copyright (c) 2018 Сергій Андрійович Шелудько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х