БЕЗПЕКА ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Лариса Василівна Ноздріна

Анотація


Подано підхід до питань безпеки як до пріоритетного аспекту в контексті забезпечення сталого розвитку держави та суспільства в цілому. Описано значення реалізації концепції культури безпеки в галузі інформаційних технологій. Відзначено, що безпека набуває особливого значення при реалізації проектів. Описано різницю у тлумаченні термінів «безпека проектів» та «проекти безпеки». Виділено складові системи безпеки проектно-орієнтованої організації та описано особливості управління безпекою проекту, які відрізняють його від «класичного» розуміння управління ризиками проекту. Описано особливості управління функціональною безпекою ІТ-проектів у плані управління функціональною безпекою.


Ключові слова


сталий розвиток; ІТ-проекти; інформаційна безпека; функціональна безпека; управління ризиками проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


History of SD. (n.d.). www.sd-commission.org.uk. Retrieved from http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. "Proekty kontseptsii staloho rozvytku Ukrainy: mozhlyvist yikh vdoskonalennia ta zastosuvannia" : Analitychna zapyska [Projects of the concept of sustainable development of Ukraine: the possibility of their improvement and application. Analytical note]. (n.d.). www.niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1566 [in Ukrainian].

OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security. (2002). Paris : OECD [in France].

Miziuk, B. M., Iashchuk, V. I., & Nozdrina, L. V. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv ryteilu: otsiniuvannia ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of retail companies: evaluation and provisioning mechanism]. Lviv : Lvivska komertsiina akademia [in Ukrainian].

Nozdrina, L. V., Yashchuk, V. I., & Polotai O. I. (2010). Upravlinnia proektamy [Project management].Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Romaniv, T. V. (2015). Modeli ta metody upravlinnia komunikatsiinymy barieramy v skladnykh proektakh na osnovi tsinnisnooriientovanoho pidkhodu [Models and methods of managing communication barriers in complex projects based on a value-oriented approach]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pugliese Giuseppe. Security Projects &Projects Safety. (n.d.). www.slideshare.net. Retrieved from https://www.slideshare.net/CommunityProtectionForum/security-projects-projects-safety.

Skliar, V. Funktsyonalnaia bezopasnost, chast 4 yz 6. Protsessы upravlenyia y otsenyvanyia. (n.d.). habrahabr.ru. Retrieved from https://habrahabr.ru/post/312718 [in Russian].

Functional Safety Management. (n.d.). risknowlogy.com. Retrieved from https://risknowlogy.com/rkb/functional-safety/functional-safety-management.

Albert Lester Safety, the Fourth Project Management Criterion. (n.d.). www.wellingtone.co.uk. Retrieved from http://www.wellingtone.co.uk/safety-project-management-triangle.

Skliar, V. Funktsyonalnaia bezopasnost, chast 6 yz 7. Otsenyvanye pokazatelei funktsyonalnoi bezopasnosty y nadezhnosty. (n.d.). habrahabr.ru. Retrieved from https://habrahabr.ru/post/323776/[in Russian].

The top 10 IoT application areas – based on real oT projects. (n.d.).iot-analytics.com. Retrieved from https://iot-analytics.com/top-10-iot-project-application-areas-q3-2016/I.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


History of SD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html

Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування : aналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1566/

OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security. – Paris : OECD, 2002. – 28 p.

Мізюк Б. М. Економічна безпека підприємств ритейлу: оцінювання та механізм забезпечення : монографія / Б. М. Мізюк., В. І. Ящук, Л. В. Ноздріна. – Львів : Львівськa комерційнa академія, 2012. – 256 с.

Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

Романів Т. В. Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Т. В. Романів. – Харків, 2015. – 24 с.

Pugliese Giuseppe. Security Projects & Projects Safety [Електронний ресурс].– Режим доступу : https://www.slideshare.net/CommunityProtectionForum/security-projects-projects-safety

Скляр В. Функциональная безопасность, часть 4 из 6. Процессы управления и оценивания [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://habrahabr.ru/post/312718.

Functional Safety Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://risknowlogy.com/rkb/functional-safety/functional-safety-management.

Albert Lester Safety, the Fourth Project Management Criterion [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wellingtone.co.uk/safety-project-management-triangle.

Скляр В. Функциональная безопасность, часть 6 из 7. Оценивание показателей функциональной безопасности и надежности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://habrahabr.ru/post/323776.

The top 10 IoT application areas – based on real oT projects [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://iot-analytics.com/top-10-iot-project-application-areas-q3-2016/Ї.

Copyright (c) 2018 Лариса Василівна Ноздріна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х