МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Юрій Тарасович Кійко

Анотація


Досліджено методологічні основи діяльності внутрішнього аудиту банківських організацій. Під час дослідження опрацьовано наукові праці вітчизняних та іноземних теоретиків, а також думку практиків внутрішнього аудиту. Вивчено загальнонаукові та спеціальні методи, які застосовуються в методиці внутрішнього аудиту банківської діяльності. Розглянуто процедури внутрішнього аудиту, виділено перелік найбільш актуальних у даний час, зважаючи на сучасну ситуацію на ринку банківських послуг в Україні та міжнародні стандарти.


Ключові слова


банк; методика внутрішнього аудиту; методи; прийоми; процедури внутрішнього аудиту; аудит; внутрішній аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Kevorkova, Zh. A. (Eds.). (2015). Vnutrennyy audyt [Internal audit]. Moskow : YUNYTY-DANA [in Russian].

Herasymovych, A. M. (Eds.), Kindrats’ka, L. M., Kryvovyaz, T. V. et al. (2004). Oblik i audyt u bankakh [Internal audit at the bank]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kindrats’ka, L. M. (2001). Bukhhalters’kyy oblik u bankakh Ukrayiny [Accounting in banks of Ukraine]. (2nd ed., rev). Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kevorkova, Zh. A., Karpova, A. A., Savyn, T. P. et al. (2013). Vnutrennyy audyt [Internal audit]. Moskow : YUNYTY-DANA [in Ukrainian].

Kuz’mynskyy, A. N. (1996). Audyt [Audyt]. Kyiv: «Uchetynform» [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh – mizhnarodni profesiyni standarty dlya zdiysnennya audytors’koyi diyal’nosti [Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements]. (n.d.). www.apu.com.ua. Retrieved from http://www.apu.com.ua/msa.

Mizhnarodni standarty profesiynoyi praktyky vnutrishn’oho audytu , (standarty) redaktsiya 2017 roku [International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing]. (n.d.). www.iia.org.ua. Retrieved from https://www.iia.org.ua/?page_id=189

Nemchenko, V. V., Khomutenko, V. P., & Khomutenko, A. V. (2008). Praktychnyy kurs vnutrishn’oho audytu [Practical course of internal audit]. Kyiv : Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnya NBU № 311 vid 10.05.2016 r. «Polozhennya pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu vnutrishnoho audytu v bankakh Ukrayiny» [Resolution of the Board of the NBU «The Regulation on approval of the Regulation on the organization of internal audit in Ukrainian banks» from May 10, 2016, № 311] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16 [in Ukrainian].

Robertson, Dzh. (1993). Audit [Audit]. Moskow : KRMG: Auditorskaya firma «Kontakt» [in Russian].

Skasko, O. I. (2015). Zvdannya, metody vnutrishn’oho audytu diyal’nosti sub’yektiv hospodaryuvannya na suchasnomu etapi [Tasks, methods of internal audit of business entities at the present stage]. Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 2. 142-145. Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_141_SkaskoO.pdf [in Ukrainian].

Chepelyuk, H. M. (2011). Metodychni instrumenty vnutrishn’oho audytu kredytnoyi ustanovy [Methodological instruments for the internal audit of a credit institution]. Finansovyy prostir – Financial space, 4 (4). Retrieved from https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1104/11chmmii.pdf [in Ukrainian].

Lyubenko, A. M. (2014) The standards for audit planning risk-based. Bankovskaya sistema: ustoychivost i perspektivy razvitiya – Banking system: sustainability and development prospects. (p. 195–198). Pinsk : PolesGU [in Belarus].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Внутренний аудит : учеб. пособие / ред. : Ж.А. Кеворкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 320 с.

Герасимович А. М. Облік і аудит у банках : підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін. ; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України : підручник / Л. М. Кіндрацька. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 636 с.

Кеворкова Ж.А. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, та ін. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 319 с.

Кузьминский А. Н. Аудит : практ. пособ. / А. Н. Кузьминский. – К. : «Учетинформ», 1996. – 283 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг – Міжнародні професійні стандарти для здійснення аудиторської діяльності [Електронний ресурс] / Міжнародна федерація бухгалтерів. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/msa.

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти), редакція 2017 року [Електронний ресурс] / Рада з Міжнародних стандартів внутрішньому аудиту. – Режим доступу :  https://www.iia.org.ua/?page_id=189.

Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. ; за ред. Немченко В. В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України : Постанова Правління НБУ № 311 від 10.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.rada.gov.ua.

Робертсон Дж. Аудит : пер. с англ. / Дж. Робертсон. – М. : КРМG : Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496 с.

Скаско О. І. Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів господарювання на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. І. Скаско // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 2. – С. 142–145. – Режим доступу : http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_141_SkaskoO.pdf.

Чепелюк Г. М. Методичні інструменти внутрішнього аудиту кредитної установи [Електронний ресурс] / Г. М. Чепелюк // Фінансовий простір. – 2011. – № 4 (4). – Режим доступу :  https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1104/11chmmii.pdf.

Lyubenko A. The standards for audit planning risk-based / A. Lyubenko // Банковская система: устойчивость и перспективы развития. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 195–198.


 

Copyright (c) 2018 Юрій Тарасович Кійко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х