КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Наталія Сергіївна Літвінцева

Анотація


Досліджено та узагальнено теоретичні й практичні аспекти щодо аналізу формування і використання основних засобів на підприємстві. Проведено розрахунки ефективності використання основних засобів на прикладі вітчизняного промислового підприємства ПАТ «Турбоатом». Проаналізовано вплив факторів на зміну фондовіддачі основних засобів, на основі чого запропоновано шляхи підвищення ефективності їх використання. Запропоновано схему проведення комплексного аналізу основних засобів промислового підприємства.

Ключові слова


основні засоби; ефективність використання; комплексний аналіз; фондовіддача; фондоозброєність; метод елімінування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahres, O. H., & Hlubitska. T. V. (2010). Vzayemozv’yazok efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv ta dokhidnosti pidpryyemstv [Interconnection of the efficiency of the use of fixed assets and the profitability of enterprises]. Naukovyy visnyk Volyns’koho nats. un-tu im. L. Ukrayinky : ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of the Volyn National University named after L. Ukrainka: Economic Sciences, 19, 37–41 [in Ukrainian].

Kandyba, K. O. (2014). Analiz efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv [Analysis of the efficiency of the use of fixed assets]. (n.d.). repository.hneu.edu.ua. Retrieved from http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6377 [in Ukrainian].

Kovalev, A. F., Rudchenko, A. Yu., & Zynkevych, L. M. (1990). Osnovnye proyzvodstvennye fondy y planyrovanye [Basic production assets and planning]. Kyiv : Tekhnika [in Ukrainian].

Litvintseva, N. S., & Piskunov, R. O. (2014). Morfolohichnyy analiz deskryptyvnykh vyznachen’ ponyattya «osnovni zasoby» [Morphological analysis of descriptive definitions of the term "fixed assets"]. Zbirnyk materialiv Х naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Yevropeys’ka nauka KHKHI stolittya-2014» – Collection of materials of the X scientific and practical conference "European Science of the XXI Century – 2014". (Vols. 5). (pp. 15-17). Warsaw [in Ukrainian].

Titov, V. I. (2008). Ekonomika predpriyatiya [Economics of the enterprise]. Moscow : Eksmo [in Ukrainian].

Tkachenko, A. M. & Zadnipryanna, T. S. (2014). Osoblyvosti vyznachennya pokaznykiv efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv pidpryyemstva [Features of determination of the indicators of the efficiency of the use of fixed assets of the enterprise]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual’noyi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats’ - Theoretical and practical aspects of economy and intellectual property: a collection of scientific work. (Issue 1, vols. 1). (p. 51–55). Mariupol’ : PDTU [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Torahion, J. I. (2008). Ekonomichnyy analiz [Economic Analysis]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агрес О. Г. Взаємозв’язок ефективності використання основних засобів та дохідності підприємств / О. Г. Агрес, Т. В. Глубіцька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки : економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 37–41.

Кандиба К. О. Аналіз ефективності використання основних засобів [Електронний ресурс] / К. О. Кандиба. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6377.

Ковалев А.Ф. Основные производственные фонды и планирование / А. Ф. Ковалев, А. Ю. Рудченко, Л. М. Зинкевич. – К. : Техника, 1990. – 239 с.

Літвінцева Н. С. Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «основні засоби» / Н. С. Літвінцева, Р. О. Піскунов // Збірник матеріалів Х науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ століття – 2014». – Варшава, 2014. – Том 5. – С. 15–17.

Титов В. И. Экономика предприятия : учебник / В. И. Титов. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.

Ткаченко А. М. Особливості визначення показників ефективності використання основних засобів підприємства / А. М. Ткаченко, Т. С. Задніпрянна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. : у 2-х т. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 51–55.

Шубіна С. В. Економічний аналіз: практикум / С. В. Шубіна, Торяник Ж. І. – К. : Знання, 2008. – 230 с.

Copyright (c) 2018 Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Наталія Сергіївна Літвінцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х