ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова

Анотація


Досліджено та узагальнено теоретичні і методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства. Проаналізовано визначення поняття «грошові потоки» у різних літературних джерелах і сформовано власне визначення. Розкрито сутність і визначено базові принципи процесу управління грошовими потоками. Охарактеризовано етапи управління грошовими потоками підприємства.

Ключові слова


грошові кошти; грошові потоки; управління; облік; аналіз; оптимізація; планування; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Liubymova, S. S., & Shubina, S. V. (2017). Analiz definitsii poniattia “hroshovi potoky” [Analysis of the “cash flow” definition concept]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky Financial and credit activity: problems of theory and practice: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Retrieved from http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki [in Ukrainian].

Semenova, C. M. (2016). Upravlinnia hroshovymy potokamy na pidpryiemstvakh vodnoho transportu: oblikovo-analitychnyi aspekt [Management of cash flows at water transport enterprises: accounting and analytical aspect]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Nahaichuk, V. V. (2014). Upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva [Management of cash flows of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen Bulletin of socio-economic research, 1, 245–249 [in Ukrainian].

Liubymova, S. S., & Samorodova, N. M. (2015). Napriamky optymizatsii hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Directions of enterprise’s cash flow optimization]. Proceedings from XV Mizhnarodna naukova konferentsiia aspirantiv ta studentiv Finansovi ta oblikovo-analitychni aspekty rozvytku ekonomichnykh system – The Fifteenth International Scientific Student’s and Postgraduate’s Conference “Financial and accounting analytical aspects of the economic systems development” (p. 595–598). Kharkiv [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Avakian, M. Yu. (2008). Napriamky upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva: teoretychni aspekty [Directions of enterprise’s cash flow management: theoretical aspects]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 5, 52–55 [in Ukrainian].

Koval, O. S. (2011). Udoskonalennia obliku hroshovykh operatsii shliakhom kontroliu hroshovykh potokiv [Improvement of monetary operations accounting by controlling cash flows]. Proceedings from IV Studentska naukova konferentsiia Problemy obliku, kontroliu ta analizu v ekonomitsi Ukrainy – The Fourth Student’s scientific conference Problems of accounting, control and analysis in the economy of Ukraine (p. 33–34). Lviv [in Ukrainian].

Piskunov, R., Kramarenko, I., & Lubimova, S. (July 1 2015). Accounting and analytical support of enterprise cash-flow optimization. Interdisciplinary scientific and practical conference Modern society cooperation and partnerships”, Warsaw. Retrieved from http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2015/paper/viewFile/6/7 [ in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Любимова C. C. Аналіз дефініції поняття «грошові потоки» [Електронний ресурс] / C. C. Любимова, C. В. Шубіна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Режим доступу до ресурсу : http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki.

Семенова C. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : [монографія] / C. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.

Нагайчук В. В. Управління грошовими потоками підприємства / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – № 1. – С. 245–249.

Любимова С. С. Напрямки оптимізації грошових потоків підприємства / С. С. Любимова, Н. М. Самородова // Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем : матеріали ХV Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів (Харків, 26–27 березня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 595–598.

Шубіна С. В. Напрямки управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти / С. В. Шубіна, М. Ю. Авакян // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 5. – С. 52–55.

Коваль О. С. Удосконалення обліку грошових операцій шляхом контролю грошових потоків / О. С. Коваль // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей ІV студентської наукової конференції (Львів, 20–21 жовт. 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 33–34.

Piskunov R. Accounting and analytical support of enterprise cash-flow optimization [Електронний ресурс] / R. Piskunov, I. Kramarenko, S. Lubimova // Interdisciplinary scientific and practical conference “Modern society cooperation and partnerships” (Warsaw, July 1, 2015). – Режим доступу : http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2015/paper/viewFile/6/7.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х