ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова

Анотація


Досліджено та узагальнено теоретичні і методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства. Проаналізовано визначення поняття «грошові потоки» у різних літературних джерелах і сформовано власне визначення. Розкрито сутність і визначено базові принципи процесу управління грошовими потоками. Охарактеризовано етапи управління грошовими потоками підприємства.

Ключові слова


грошові кошти; грошові потоки; управління; облік; аналіз; оптимізація; планування; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Liubymova, S. S., & Shubina, S. V. (2017). Analiz definitsii poniattia “hroshovi potoky” [Analysis of the “cash flow” definition concept]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky Financial and credit activity: problems of theory and practice: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Retrieved from http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki [in Ukrainian].

Semenova, C. M. (2016). Upravlinnia hroshovymy potokamy na pidpryiemstvakh vodnoho transportu: oblikovo-analitychnyi aspekt [Management of cash flows at water transport enterprises: accounting and analytical aspect]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Nahaichuk, V. V. (2014). Upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva [Management of cash flows of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen Bulletin of socio-economic research, 1, 245–249 [in Ukrainian].

Liubymova, S. S., & Samorodova, N. M. (2015). Napriamky optymizatsii hroshovykh potokiv pidpryiemstva [Directions of enterprise’s cash flow optimization]. Proceedings from XV Mizhnarodna naukova konferentsiia aspirantiv ta studentiv Finansovi ta oblikovo-analitychni aspekty rozvytku ekonomichnykh system – The Fifteenth International Scientific Student’s and Postgraduate’s Conference “Financial and accounting analytical aspects of the economic systems development” (p. 595–598). Kharkiv [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Avakian, M. Yu. (2008). Napriamky upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva: teoretychni aspekty [Directions of enterprise’s cash flow management: theoretical aspects]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 5, 52–55 [in Ukrainian].

Koval, O. S. (2011). Udoskonalennia obliku hroshovykh operatsii shliakhom kontroliu hroshovykh potokiv [Improvement of monetary operations accounting by controlling cash flows]. Proceedings from IV Studentska naukova konferentsiia Problemy obliku, kontroliu ta analizu v ekonomitsi Ukrainy – The Fourth Student’s scientific conference Problems of accounting, control and analysis in the economy of Ukraine (p. 33–34). Lviv [in Ukrainian].

Piskunov, R., Kramarenko, I., & Lubimova, S. (July 1 2015). Accounting and analytical support of enterprise cash-flow optimization. Interdisciplinary scientific and practical conference Modern society cooperation and partnerships”, Warsaw. Retrieved from http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2015/paper/viewFile/6/7 [ in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Любимова C. C. Аналіз дефініції поняття «грошові потоки» [Електронний ресурс] / C. C. Любимова, C. В. Шубіна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Режим доступу до ресурсу : http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki.

Семенова C. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : [монографія] / C. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.

Нагайчук В. В. Управління грошовими потоками підприємства / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – № 1. – С. 245–249.

Любимова С. С. Напрямки оптимізації грошових потоків підприємства / С. С. Любимова, Н. М. Самородова // Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем : матеріали ХV Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів (Харків, 26–27 березня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 595–598.

Шубіна С. В. Напрямки управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти / С. В. Шубіна, М. Ю. Авакян // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 5. – С. 52–55.

Коваль О. С. Удосконалення обліку грошових операцій шляхом контролю грошових потоків / О. С. Коваль // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей ІV студентської наукової конференції (Львів, 20–21 жовт. 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 33–34.

Piskunov R. Accounting and analytical support of enterprise cash-flow optimization [Електронний ресурс] / R. Piskunov, I. Kramarenko, S. Lubimova // Interdisciplinary scientific and practical conference “Modern society cooperation and partnerships” (Warsaw, July 1, 2015). – Режим доступу : http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2015/paper/viewFile/6/7.

Copyright (c) 2018 Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х