ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ I ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Світлана Валентинівна Шубіна, Олексій Юрійович Мірошник, Катерина Сулименко

Анотація


Досліджено головні підходи до визначення поняття «фінансові результати». Запропоновано комплексний підхід до аналізу доходів, витрат i фінансових результатів на прикладі фінансової звітності вітчизняного промислового підприємства з використанням факторного аналізу чистого прибутку як головного показника результатів діяльності.


Ключові слова


витрати; доходи; фінансові результати; рентабельність; аналіз; факторна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Mochalina, Z. M., & Pospelov, O. V. Metodychnyy instrumentariy ta suchasni problemy analizu finansovykh rezul’tativ [Methodical tools and modern problems of financial results analysis]. (n.d.). eprints.kname.edu.ua. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/21500/1/221-227_Мочаліна_ЗН.pdf [in Ukrainian].

Simenko, I. V., & Kosova, T. D. (Eds.). (2013). Analiz hospodars’koyi diyal’nosti [Analysis of economic activity]. Kyiv : Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Yurchenko, V. P. (2014). Teoretyko-metodychni pidkhody do analizu finansovykh rezul’tativ v systemi upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvom [Theoretical and methodical approaches to the analysis of financial results in the management system of the machine-building enterprise]. Visnyk Universytetu bankivs’koyi spravy Natsional’noho banku Ukrayiny – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 1, 384 [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Sulymenko, K. S. (2017). Kontseptual’ni pidkhody do teoretyko-suttyevoyi kharakterystyky finansovykh rezul’tativ [Conceptual approaches to the theoretical-essential characteristics of financial results]. Proceedings from MIIM ‘17: IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Finansovo-kredytna diyal’nist’: problemy teoriyi ta praktyky» The Four International Scientific and Practical Conference « Financial and credit activity: problems of theory and practice». Kharkiv : Kharkiv Educational and Scientific Institute of SHEI «Banking University» [in Ukrainian].

Sinkevich, N. I., &. Vasilishin, T. M. Analiz isnuyuchykh pryyomiv i metodiv finansovoho analizu diyal’nosti sub’yektiv hospodaryuvannya [Analysis of existing methods and methods of financial analysis of the business entities]. (n.d.). business-inform.net. Retrieved from http://business-inform.net/pdf/2014/4_0/313_317.pdf [in Ukrainian].

Rzayeva, T. G. (2003). Ekonomichnyy analiz [Ekonomichnyy analiz]. Khmelnytsky: TUP [in Ukrainian].

Tkachenko, N. M. (2011). Bukhhalters’kyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist’ [Accounting Financial Accounting, Taxation and Accountability]. (5nd ed. rev). Kyiv : Alerta [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Papko, Yu. V. (2015). Teoretyko-metodychni pidkhody do obliku ta analizu finansovykh rezul’tativ promyslovoho pidpryyemstva [Theoretical and methodical approaches to the accounting and analysis of financial results of an industrial enterprise]. Visnyk Universytetu bankivs’koyi spravy Journal of the University of Banking, 2, 142–147 [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Torahion, J. I. (2008). Ekonomichnyy analiz [Economic Analysis]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Nikolaeva, S. P. Sutnist’, pryyomy ta metody analizu finansovoho stanu pidpryyemstv [Essence, methods and methods of analyzing the financial state of enterprises]. (n.d.). dspace.kntu.kr.ua. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/553/1/49.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мочаліна З. М. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів [Електронний ресурс] / З. М. Мочаліна, О. В. Поспєлов. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21500/1/221-227_Мочаліна_ЗН.pdf.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.

Шубіна С. В. Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів в системі управління машинобудівним підприємством / С. В. Шубіна, В. П. Юрченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19). – С. 208–213.

Шубіна С. В. Концептуальні підходи до теоретико-суттєвої характеристики фінансових результатів / С. В. Шубіна, К. С. Сулименко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 бер. 2017 р.). – Х. : ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1GbRAM ; Windows XP, 7, 8 ; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0. – Назва з екрана.

Синькевич Н. І. Аналіз існуючих прийомів і методів фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Н. І. Синькевич, Т. М. Василишин. – Режим доступу : http://business-inform.net/pdf/2014/4_0/313_317.pdf.

Рзаєва Т. Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 199 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник. – [5-те вид., допов. і перероб.]. – К. : Алерта, 2011. – 976 с.

Шубіна С. В. Теоретико-методичні підходи до обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства / С. В. Шубіна, Ю. В. Папко // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2. – С. 142–147.

Шубіна С. В. Економічний аналіз : практикум / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. – К. : Знання, 2008. – 230 с.

Ніколаєва С. П. Сутність, прийоми та методи аналізу фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] / С. П. Ніколаєва. – Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/553/1/49.pdf.

Copyright (c) 2018 Світлана Валентинівна Шубіна, Олексій Юрійович Мірошник, Катерина Сулименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х