ЧИННИКИ І ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

Андрій Євгенович Лісняк

Анотація


Розглядаються питання фінансової безпеки в контексті ідентифікації чинників і загроз фінансової безпеки банків. Визначено зміст понять «чинники фінансової безпеки» і «загрози фінансовій безпеці» та акцентовано увагу на відмінності цих понять. Дослідження загроз фінансовій безпеці банку обумовило необхідність уточнення їх класифікації. Запропоновано здійснювати класифікацію загроз фінансовій безпеці банку за такими класифікаційними ознаками, як джерело виникнення, ступінь негативного впливу наслідків реалізації загрози, форма збитку, тривалість дії загрози, можливість здійснення загрози.


Ключові слова


безпека; фінансова безпека; загроза фінансовій безпеці; чинник фінансової безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (Eds.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv : Irpin'; VTF «Perun» [in Ukrainian].

Dmytrova, O. S. (2015). Klassyfikatsiia zahroz ta ryzykiv ekonomichnoi bezpeky banku [Classification of risks and threats of economic security bank]. Efektyvna ekonomikaEffective economy, 11, 124–132. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/124.pdf [in Ukrainian].

Oleinikov E. A. (2004). Ekonomicheskaia i natsionalnaia bezopasnost [Economic and national security]. Moscow : Ehkzamen [in Russian].

Baranovskyi, O. I. (2006). Bankivska bezpeka: problema vymiru [Bank security: the problem of measuring]. Ekonomichne prohnozuvannia- Economics and Forecasting, 1, 7–32 [іn Ukrainian].

Sribnyi, V. I. (2009). Stabilnist bankivskoi systemy yak chynnyk zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Stability of the banking system as a factor of economic security]. Kultura narodov Prychernomoria - Culture of the peoples of the Black Sea, 156, 66–68 [in Ukrainian].

Vovchenko, R. S. (2013). Chynnyky i zahrozy finansovii bezpetsi bankivskoho sektoru natsionalnoi ekonomiky [Factors and threats to the financial security of the banking sector of the national economy]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1, 75–83 [In Ukrainian].

Diakonova, I. I., & Shyyan, D. V. (2013). Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu zabezpechennia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy [Theoretical aspects of the formation of the mechanism of providing financial security of the banking system]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 1, 156–163 [in Ukrainian].

Yepifanov, A. O. (Eds.)., Plastun, O. L., Dombrovskyi, V. S. et al. (2009). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security companies and banks]. Sumy : DVNZ «UABS NBU» [in Ukrainian].

Vovk, V. Ya. (2012). Teoretychni zasady zabezpechennia finansovoi bezpeky banku [The Theoretical Foundations of Providing Financial Safety of Bank] Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4, 200–204. [In Ukrainian].

Yeletskykh, S. Ya., & Petryshcheva, K. H. (2016). Otsinka stiikosti ta nadiinosti bankiv yak odyn iz napriamiv zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [The assessment of the stability and reliability of banks as one of the areas of financial security of the enterprise]. Visnyk DDMA – Donbass State Bulletin Machine Building Academy, 3 (39), 53–60 [in Ukrainian].

Samura, Yu. O., & Kul'chyts'ka, N. S. (2017). Formuvannia systemy bezpeky v bankivskykh ustanovakh [Formation of safety banking institutions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 15, 548–553 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

Дмитрова О. С. Класифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку [Електронний ресурс] / О.С.Дмитрова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/124.pdf.

Олейников Е. А. Экономическая и национальная безопасность / Е. А. Олейников. – М.: Экзамен, 2004. – 586 с.

Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І.Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7-26.

Срібний В.І. Стабільність банківської системи як чинник забезпечення економічної безпеки / В.І. Срібний // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 156. – С. 66–68.

Вовченко Р. С. Чинники і загрози фінансовій безпеці банківського сектору національної економіки / Р. С. Вовченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 1. - С. 75-83.

Д’яконова І. І. Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи / І. І. Д’яконова, Д. В. Шиян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 156–163.

Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова ; [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

Вовк В. Я. Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки банку / В.Я. Вовк // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 200-204.

Єлецьких С. Я. Оцінка стійкості та надійності банків як один із напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства / С. Я. Єлецьких, К. Г. Петрищева // Вісник ДДМА. – 2016. – № 3 (39). – С. 53–60.

Самура Ю. О. Формування системи безпеки в банківських установах / Ю. О. Самура, Н. С. Кульчицька // Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. – Вип. 15. – С. 548–553.

Copyright (c) 2018 Андрій Євгенович Лісняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х