СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Тимур Романович Малафєєв, Любов Олексіївна Лихобабіна

Анотація


Розглянуто характернi риси сучасної системи страхування вкладників банківських установ, а також запропоновано перспективи вдосконалення чинної системи. Досліджено основні показники діяльності Фонду за кілька періодів, розглянуто основоположні нормативно-правові документи, на основі яких реалізується політика структури. Обґрунтовано необхідність спрощення процедури відшкодування коштів, закцентовано увагу на можливості диференційованої участі та розмежуванні учасників за ступенем ризику.


Ключові слова


страхове покриття; депозит; система гарантування вкладів; відшкодування строкових вкладів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib» vid 23.02.2012 r. № 4452 (zi zminamy ta dopovnenniamy). [The Law of Ukraine "On the Guaranteeing of Individual Deposits" from February 23, 2012, № 4452]. (n.d.). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124452.html[in Ukrainian].

Tyshchenko, V. V. (2017). Systema harantuvannia vkladiv fizychnykh osib yak chynnyk ekonomichnoi bezpeky bankivskoi diialnosti v Ukraini [The system of guaranteeing deposits of individuals as a factor in the economic security of banking in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. (Issue 24-2), (p. 88–92)[in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/allinfo[in Ukrainian].

Dobrolezha, K. M., & Zavoloka, L. O. (2015). Suchasnyi stan funktsionuvannia systemy fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib v Ukrainy [The current state of functioning of the system of guaranteeing deposits of individuals in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy. (Issue 5), (p. 837–840) [in Ukrainian].

Bobanych, A. I. Resursne zabezpechennia fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib [Resource support of the deposit guarantee fund for individuals]. Ekonomichni nauky – Economic sciences. (Issue 6, part 4), (p. 174–177)[in Ukrainian].

Kondratska, N. M. (2016). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia systemy harantuvannia vkladiv fizychnykh osib [Theoretical and methodological foundations of the formation of a system for guaranteeing deposits of individuals]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova – Odesa National University Herald. (Issue 4/2, part 18), (p. 70–73) [in Ukrainian].

Richnyi zvit Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib za 2016 rik [Annual report of the Guarantee Fund for Individuals’ Deposits for 2016]. (n.d.). www.fg.gov.ua. Retrieved from http://www.fg.gov.ua/images/docs/reports/Zvit_Fondu_garantiation_z_2015.pdf [in Ukrainian].

Natsionalne reitynhove ahentstvo Riurik. Analitychnyi ohliad bankivskoi systemy Ukrainy za rezultatamy 2016 roku [National rating agency Rurik. Analytical review of the banking system of Ukraine by results of 2016]. (n.d.). rurik.com.ua. Retrieved from http://rurik.com.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib [Official website of the Guarantee Fund for Individuals Deposits]. (n.d.).www.fg.gov.ua. Retrieved from http://www.fg.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124452.html.

Тищенко В. В. Система гарантування вкладів фізичних осіб як чинник економічної безпеки банківської діяльності в Україні / В. В. Тищенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип 24-2. – С. 88–92.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/allinfo.

Добролежа К. М. Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / К. М. Добролежа, Л. О. Заволока // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 837–840.

Бобанич А. І. Ресурсне забезпечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / А. І. Бобанич // Економічні науки. – 2014. – Вип. 6. Ч. 4. – С. 174–177.

Кондрацька Н. М. Теоретико-методологічні основи формування системи гарантування вкладів фізичних осіб / Н. М. Кондрацька // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2016. – Вип. 4/2, т. 18. – С. 70–73.

Річний звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua/images/docs/reports/Звіт_Фонду_гарантування _за_2015.pdf.

Національне рейтингове агентство Рюрік. Аналітичний огляд банківської системи України за результатами 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua.

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua.

Copyright (c) 2018 Тимур Романович Малафєєв, Любов Олексіївна Лихобабіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х