СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЗА РИНКОМ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Валентина Петрівна Левченко

Анотація


Проаналізовано інструменти державного впливу на фінансових посередників в Україні. Здійснено узагальнення проблем розвитку страхових компаній, недержавних пенсійних фондів і кредитних спілок в Україні. Сформовано стратегічні засади поліпшення інструментарію державного регулювання і нагляду за ринком небанківських фінансових послуг України. Визначено очікувані результати від упровадження запропонованих інструментів державного впливу.


Ключові слова


державне регулювання; ринок небанківських фінансових послуг; страхові компанії; кредитні спілки; недержавні пенсійні фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Kartamysheva, O. (2009). Derzhavnyy nahlyad i kontrol’ za diyal’nistyu nebankivs’kykh finansovo-kredytnykh ustanov [State supervision and control over the activities of non-bank financial and credit institutions]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law. (Issue 8), (p. 90–93) [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2014). Rozvytok systemy rehulyuvannya rynkiv nebankivs’kykh finansovykh posluh v Ukrayini [Development of the system of regulation of non-bank financial services markets in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy. (Issue 5), (p. 58–69) [in Ukrainian].

Liutyi, I. O., & Drozd, N. V. (2010). Vplyv derzhavy na rynok finansovoho kapitalu Ukrayiny [Influence of the state on the market of financial capital of Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine. (Issue 8), (p. 63–73) [in Ukrainian].

Plysa, V. Y. (2010). Model’ derzhavnoho rehulyuvannya strakhovoho rynku v Ukrayini [Model of state regulation of the insurance market in Ukraine]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of UNFU of Ukraine. (Issue 20.10), (p. 209–215) [in Ukrainian].

Prykaziuk, N. V. (2010). Derzhavne rehulyuvannya strakhovoho rynku Ukrayiny: tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [State regulation of the insurance market of Ukraine: trends and prospects of development]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine. (Issue 7), (p. 101–108) [in Ukrainian].

Sukhonos, S. L. (2010). Mekhanizm derzhavnoho rehulyuvannya rynku strakhovykh posluh [The mechanism of state regulation of the insurance services market]. Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo) – Scientific reporter of the National University of the State Fiscal Service of Ukraine (Economics, Law). (Vol. 1, Issue 48), (р. 134) [in Ukrainian].

Chaplygin, K. M. (2012). Derzhavne antykryzove rehulyuvannya nebankivs’kykh finansovykh instytutiv v Ukrayini [State anti-crisis regulation of non-bank financial institutions in Ukraine]. Stalyy rozvytok ekonomiky – Sustainable development of the economy. (Issue 5), (p. 54–58) [in Ukrainian].

Shkol’nyk, I. O. (2010). Reformuvannya finansovoho nahlyadu pid vplyvom ekonomichnoyi retsesiyi [Reforming financial supervision under the influence of economic recession]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine. (Issue 3), (p. 50–60) [in Ukrainian].

Shcherban, M. D. (2013). Kharakterystyka rozvytku derzhavnohorehulyuvannya kredytnoyi kooperatsiyi v Ukrayini [Characteristics of the development of state regulation of credit co-operation in Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Ser : Ekonomika. – Scientific reporter of Uzhgorod University. Ser: Economics. (Issue 4), (р. 60-66). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_13 [in Ukrainian].

Zalietov, O. M. (2014). Makroprudentsiynyy nahlyad ta rehulyuvannya strakhovoho rynku [Macroprudential supervision and regulation of the insurance market]. Finansovyy prostir – Financial space. (Issue 1), (р. 68–71). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_1_9 [in Ukrainian].

Yavors’ka, T. V. (2011). Administratyvni instrumenty derzhavnoho rehulyuvannya strakhovoho pidpryyemnytstva Ukrayiny [Administrative tools of state regulation of insurance business of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats’ Cherkas’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Ser : Economics. (Issue 27 (1)), (р. 33–37). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2011_27(1)_10 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z nadannia finansovykh posluh (krim profesiinoi diialnosti na rynku tsinnykh paperiv) : Postanova KMU vid 07.12.2016 № 913 [On approval of licensing conditions for the conduct of economic activities for the provision of financial services (except for professional activities in the securities market): Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from December 7 2016, № 913]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/913-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Vymoh do tekhnichnoho zabezpechennia ta informatsiinykh system dlia vedennia personifikovanoho obliku uchasnykiv nederzhavnoho pensiinoho fondu : Rozporiadzhennia Derzhkomfinposluh vid 22.06.2004 № 1101 [On approval of Requirements for technical support and information systems for personnel registration of participants of a non-governmental pension fund: Regulation of the State Committee for Financial Services from Juni 22 2004, № 1101]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0855-04 [in Ukrainian].

Primernoe regulirovanie dlya kreditnyh soyuzov [Approximate regulation for credit unions]. (n.d.). www.woccu.org. Retrieved from www.woccu.org/functions/view_document.php?id=Matrix–Russian.

Pro zapochatkuvannia ta zdiisnennia diialnosti kredytnykh ustanov : Dyrektyva 2006/48/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady : vid 14.06.2006 r. [On the Establishment and Execution of Credit Institutions: Directive 2006/48 / EU of the European Parliament and of the Council from Yuni 14 2006]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_862 [in Ukrainian].

Khomutenko, A. V. (2009). Stan ta perspektyvy rozvytku finansovoho kontrolyu u nebankivs’kykh finansovykh ustanovakh Ukrayiny – kredytnykh spilkakh [Status and prospects of financial control development in non-bank financial institutions of Ukraine – credit unions]. Ekonomist – Economist. (Issue 2), (рp. 49-52) [in Ukrainian].

Khodakivs’ka, V. P., & Bieliaiev, V. V. (2002). Rynok finansovykh posluh : teoriya i praktyka [Financial Services Market: Theory and Practice]. Kiev : TSUL [in Ukrainian].

Korishchenko, K., & Solov'eva, I. (2010). Novyye vyzovy i regulirovaniye finansovogo sektora v usloviyakh krizisa [New challenges and regulation of the financial sector in times of crisis]. Voprosy ekonomiki – Issues of economics. (Issue 4), (p. 100–112) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Картамишева О. Державний нагляд і контроль за діяльністю небанківських фінансово-кредитних установ / О. Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 90–93.

Клименко О. В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні / О. В. Клименко // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 58–69.

Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І. О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 63–73.

Плиса В. Й. Модель державного регулювання страхового ринку в Україні / В. Й. Плиса // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.10. – С. 209–215.

Приказюк Н. В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 101–108.

Сухонос С. Л. Механізм державного регулювання ринку страхових послуг / С. Л. Сухонос // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – № 1(48). – С. 134.

Чаплигін К. М. Державне антикризове регулювання небанківських фінансових інститутів в Україні / К. М. Чаплигін // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 54–58.

Школьник І. О. Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії / І. О. Школьник // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 50–60.

Щербан М. Д. Характеристика розвитку державного регулювання кредитної кооперації в Україні [Електронний ресурс] / М. Д. Щербан // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013. – Вип. 4. – (Сер : Економіка). – С. 60–66. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_13.

Залєтов О. М. Макропруденційний нагляд та регулювання страхового ринку [Електронний ресурс] / О. М. Залєтов // Фінансовий простір. – 2014. – № 1. – С. 68–71. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_1_9

Яворська Т. В. Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України [Електронний ресурс] / Т. В. Яворська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2011. – Вип. 27(1). – С. 33–37. – (Сер. : Економічні науки). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2011_27(1)__10

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) : Постанова КМУ від 07.12.2016 № 913 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/913-2016-%D0%BF.

Про затвердження Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду : Розпорядження Держкомфінпослуг від 22.06.2004 № 1101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0855-04.

Примерное регулирование для кредитных союзов [Электронный ресурс] / Всемирный Совет кредитных союзов (WOCCU). – Режим доступа : www.woccu.org/functions/view_document.php?id=Matrix–Russian.

Про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ : Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради : від 14.06.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_862.

Хомутенко А. В. Стан та перспективи розвитку фінансового контролю у небанківських фінансових установах України – кредитних спілках / А. В. Хомутенко // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 49–52.

Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : навчальний посібник / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Корищенко К. Новые вызовы и регулирование финансового сектора в условиях кризиса / К. Корищенко, И. Соловьева // Вопросы экономики. – 2010. – № 4. – С. 100–112.

Copyright (c) 2018 Валентина Петрівна Левченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х