ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ: МІЖНАРОДНИЙ I ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Юлія Володимирівна Кліпа

Анотація


Досліджено теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання в Україні та у світі. Проаналізовано переваги і недоліки дистанційного навчання і масових відкритих онлайн курсів. Визначено певні ресурси для підвищення ефективності навчання студентів економічних спеціальностей. Надано інформацію про онлайн ресурси для дистанційного навчання, де студенти економічних спеціальностей можуть підвищити рівень своїх професійних знань.


Ключові слова


дистанційне навчання; онлайн навчання; безоплатна освіта; підвищення кваліфікації; масові відкриті онлайн курси

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini [Concept of development of distance education in Ukraine]. (n.d.). www.osvita.org.ua. Retrieved from : http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 21.01.2004 № 40 [On Approval of the Regulations on Distance Education : Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated January 21, 2004, № 40]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04 [in Ukrainian].

Litsenziini umovy nadannia osvitnikh posluh u sferi vyshchoi osvity za dystantsiinoiu formoiu navchannia : Proekt pryiniatyi za osnovu na zasidanni DAK 21.06.2005 [Licensing conditions for the provision of educational services in the field of higher education through distance learning: The project was adopted as a basis at a meeting of the State Certification Commission from June 21, 2005]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-p [in Ukrainian].

Andreev, A. A. Dydaktycheskye osnovы dystantsyonnoho obuchenyia [Didactic bases of distance learning]. (n.d.). www.twirpx.com. Retrieved from : http://www.twirpx.com/file/31473

Yvanchenko, D. A. Systemnыi analyz dystantsyonnoho obuchenyia [System analysis of distance learning]. (n.d.). cdn.scipeople.com. Retrieved from : http://cdn.scipeople.com/materials/740/Systemnыi%20analyz%20DO.pdf [in Russian].

Polat, E. S. Teoryia y praktyka dystantsyonnoho obuchenyia [Theory and practice of distance learning]. (n.d.). www.academia-moscow.ru. Retrieved from : http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20163.pdf [in Russian].

Batsurovska, I. V., & Dzhalandinova, Yu. A. (2015). Istoriia rozvytku masovykh on-lain kursiv v osviti [The history of the development of mass online courses in education]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii – Actual problems of public administration, pedagogy and psychology, 1, 63–64. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_7 [in Ukrainian].

MIT Open Course Ware (n. d.). ocw.mit.edu. Retrieved from : https://ocw.mit.edu/index.htm [in USA].

EDx (n.d.). www.edx.org. Retrieved from : https://www.edx.org.

Khan Academy (n.d.). www.khanacademy.org. Retrieved from : https://www.khanacademy.org.

Cousera (n.d.). www.coursera.org. Retrieved from : https://www.coursera.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за дистанційною формою навчання : Проект схвалено за основу на засіданні ДАК 21.06.2005 [Електроный ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п.

Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения [Электронный ресурс] / А. А. Андреев. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/31473.

Иванченко Д.А. Системный анализ дистанционного обучения [Электронный ресурс] / Д. А. Иванченко. – Режим доступа : http://cdn.scipeople.com/materials/740/Системный%20анализ%20ДО.pdf.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступа : http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20163.pdf.

Бацуровська І. В. Історія розвитку масових он-лайн курсів в освіті [Електронний ресурс] / І. В. Бацуровська Ю. А. Джаландінова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2015. – Вип. 1. – С. 63–64. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_1_7.

MIT Open Course Ware [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://ocw.mit.edu/index.htm.

EDx [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.edx.org.

Khan Academy [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://www.khanacademy.org.

Cousera [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coursera.org.

Copyright (c) 2018 Юлія Володимирівна Кліпа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х